အန ၂.၃၉:

၃၉။ အခါတပါး၌ အသၽွမဟာကစၥည္းသည္ မဓုရာျပည္ ဂုဓုရာျပည္ ဂုႏၶာေတာ္၌၆ ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ကႏၵရာယနပုဏၰားသည္ အသၽွင္မဟာကစၥည္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလၽွင္ သၽွင္မဟာကစၥည္း ႏွင့္အတူ။ပ။ တခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးလၽွင္ အသၽွင္မဟာကစၥည္းအား ”အသၽွင္ကစၥန ရဟန္းကစၥနသည္ အိုကုန္ေသာ ႀကီးကုန္ေသာ ရင့္ကုန္ေသာ ေရွးမွီကုန္ေသာ အဆုံးအရြယ္တို႔ ေရာက္ကုန္ေသာပုဏၰားတို႔ကို ရွိလည္းမခိုး ခရီးဦးလည္းမႀကိဳ ထိုင္ရန္ေနရာျဖင့္လည္း မဖိတ္ပါ။ အသၽွင္ကစၥန ထိုသို႔(ရွိခိုးျခင္း စသည္ကို မျပဳျခင္း)သည္ မသင့္ေလ်ာ္သည္ သာလၽွင္တည္းဟု (ေလၽွာက္၏)။

ပုဏၰား (တရားမွန္သမၽွကို သိေတာ္မူေသာ ျမင္ေတာ္မူေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူအပ္ေသာ (အလုံးစုံေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ ျမင္ေတာ္မူေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလုံးစုံေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ လူႀကီး အဆင့္အတန္း ‘ဝုဒၶဘူမိ’ သည္၎ လူငယ္အဆင့္အတန္း ‘ဒဟရဘူမိ’ သည္၎ရွိ၏။ ပုဏၰား ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ႀကီးေသာ အၾကင္သူသည္ အရြယ္အားျဖင့္ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္ေသာ္ ၎ အႏွစ္ကိုးဆယ္ေသာ္၎အႏွစ္တရာ ေသာ္၎အကယ္၍ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ထိုသူသည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို သုံးေဆာင္ခံစားသူ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ႀကံစည္ျခင္း ‘ကာမဝိတက္’ တို႔ကိုက္ခဲခံရသူ ကာမဂုဏ္ကို ရွာမွီးျခင္းငွာ လုံ႔လျပဳေနသူျဖစ္ခဲ့မူ ထိုသူသည္ မိုက္မဲ လူငယ္ဟူေသာ ေရတြက္ျခင္းသို႔သာလၽွင္ ေရာက္၏။

ပုဏၰား အၾကင္သူသည္ ပ်ိဳမ်စ္ေသာ ေကာင္းစြာ နက္ေသာ ဆံပင္ရွိေသာ ေကာင္းေသာ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ပ႒မအရြယ္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ သူငယ္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ထိုသူသည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မသုံးေဆာင္ မခံစားသူ ကာမဂုဏ္တည္းဟူေသာ အိမ္၌ အုပ္စိုး၍ မေနသူ ကာမဂုဏ္တည္းဟူေသာ အပူသည္ အပူေလာင္ မခံရသူ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ႀကံစည္ျခင္း ‘ကာမဝိတက္’ တို႔ အကိုက္မခံရသူ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ရွာမွီျခင္းငွာ လုံ႔လမျပဳသူ ျဖစ္ခဲ့မူ ထိုသူသည္ ပညာရွိ လူႀကီးဟူ၍သာလၽွင္ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏ဟု မိန္႔ဆို၏။

ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေလလၽွင္ ကႏၵရာယနပုဏၰားသည္ ေနရာမွထ၍ ပခုံးတဖက္၌ အေပၚ႐ုံကို တင္လ်က္”အသၽွင္တို႔သည္ ႀကီးပါကုန္၏။ လူႀကီး အဆင့္အတန္း၌ တည္ပါကုန္၏။ အကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ငယ္ပါကုန္၏ လူငယ္ အဆင့္အတန္း၌ တည္ပါကုန္၏” ဟုဆို၍ ရဟန္းငယ္တရားတို႔၏ ေျခတို႔ကို ဦးတိုက္လ်က္ရွိခိုး၏။ အသၽွင္ကစၥနာ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ။ပ။ အသၽွင္ကစၥနသည္အကၽြန္ုပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆုံး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါဟု(ေလၽွာက္၏)။ (၇)