အန ၂.၅: ဥပညာသသုတ္

၅ – ဥပညာသသုတ္
၅။ ရဟန္းတို႔ (စ်ာန္ ၾသဘာသနိမိတ္ မွ်ေလာက္ေသာ) ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မေရာင့္ရဲျခင္းႏွင့္ (အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတဉာဏ္ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္) အားထုတ္ လုံ႔လျပဳရာ၌ မဆုတ္နစ္ျခင္းဟူေသာ ဤတရားႏွစ္မ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္ကို ငါသည္ ကပ္ေရာက္၍ သိၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ”ခႏၶာကိုယ္၌ အေရ အေၾကာ အ႐ိုးသာ ႂကြင္းလိုလွ်င္ ႂကြင္းေစေတာ့၊ အသားအေသြးသည္ ခန္းေျခာက္လိုလွ်င္ ခန္းေျခာက္ေစေတာ့၊ ေယာက္်ားတို႔၏ စြမ္းအား ေယာက္်ားတို႔၏ လုံ႔လ ေယာက္်ားတို႔၏ ဥႆာဟျဖင့္ ေရာက္အပ္ေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတဉာဏ္ နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသးသမွ် အားထုတ္အပ္ေသာ ဝီရိယ၏ ဆုတ္နစ္ျခင္းသည္ မျဖစ္လတံ့”ဟု ဆုတ္နစ္ျခင္း မရွိမူ၍ အားထုတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို မေမ့မေလွ်ာ့ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေရာက္အပ္ၿပီ၊ အတုမရွိေသာ ေယာဂတရားတို႔၏ ကုန္ရာျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ နိဗၺာန္ကို မေမ့မေလွ်ာ့ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေရာက္အပ္ၿပီ။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္လည္း ”ခႏၶာကိုယ္၌ အေရ အေၾကာ အ႐ိုးသာ ႂကြင္းလိုလွ်င္ ႂကြင္းေစေတာ့၊ အသားအေသြးသည္ ခန္းေျခာက္လိုလွ်င္ ခန္းေျခာက္ေစေတာ့၊ ေယာက္်ားတို႔၏ စြမ္းအား ေယာက္်ားတို႔၏ လုံ႔လ ေယာက္်ားတို႔၏ ဥႆာဟျဖင့္ ေရာက္အပ္ေသာ စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသးသမွ် အားထုတ္အပ္ေသာ ဝီရိယ၏ ဆုတ္နစ္ျခင္းသည္ မျဖစ္လတံ့”ဟု ဆုတ္နစ္ျခင္း မရွိမူ၍ အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔သည္ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ေကာင္းစြာ ဝင္ေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသားတို႔ လိုလားအပ္ေသာ အက်င့္ျမတ္၏ အဆုံးျဖစ္ေသာ အတုမရွိေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနကုန္လတံ့။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ”ခႏၶာကိုယ္၌ အေရ အေၾကာ အ႐ိုးသာ ႂကြင္းလိုလွ်င္ ႂကြင္းေစေတာ့၊ အသားအေသြးသည္ ခန္းေျခာက္လိုလွ်င္ ခန္းေျခာက္ေစေတာ့၊ ေယာက္်ားတို႔၏ စြမ္းအား ေယာက္်ားတို႔၏ လုံ႔လ ေယာက္်ားတို႔၏ ဥႆာဟျဖင့္ ေရာက္အပ္ေသာ စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသးသမွ် အားထုတ္အပ္ေသာ ဝီရိယ၏ ဆုတ္နစ္ျခင္းသည္ မျဖစ္လတံ့”ဟု က်င့္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ဤသို႔သာလွ်င္ က်င့္ရမည္-ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ပဥၥမသုတ္