အန ၂.၉၉:

၉၉။ ရဟန္းတို႔ သူမိုက္တို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳးတို႔တည္း။ အဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳး တို႔နည္း ဟူမူ- မိမိသို႔ မက်
ေရာက္ေသာ တာ၀န္ကို ရြက္ေဆာင္ေသာသူ လည္းေကာင္း၊ မိမိသို႔ က်ေရာက္ေသာ တာ၀န္ကို
မရြက္ေဆာင္ေသာသူ လည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ိဳး တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ သူမိုက္တို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳး တို႔ေပ
တည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၁)