အန ၂.၉: စရိယသုတ္

၉ – စရိယသုတ္
၉။ ရဟန္းတို႔ ျဖဴစင္ေသာ ဤတရားႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္၏။ အဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးတို႔နည္းဟူမူŠ မေကာင္းမႈမွ ရွက္ျခင္း ‘ဟိရီ’၎၊ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔ျခင္း ‘ၾသတၱပၸ’၎တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ျဖဴစင္ေသာ ဤတရားႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္ ေလာကကို မေစာင့္ေရွာက္ကုန္ျငားအံ့ (ယင္းသို႔ မေစာင့္. .. ေသာ္) ဤေလာက၌ ‘အမိ’ဟူ၍၎, ‘မိႀကီး မိေထြး’ဟူ၍၎, ‘ဦးရီး၏မယား’ဟူ၍၎, ‘ဆရာ၏မယား’ဟူ၍၎, ‘႐ိုေသေလးစားအပ္သူတို႔၏ မယား’ဟူ၍၎ မထင္းရွား မသိသာကုန္ရာ။ (ယင္းသို႔ မထင္ . . .ေသာ္) ေလာကသည္ ဆိတ္မ်ား သိုးမ်ားကဲ့သို႔ ၎, ၾကက္ဝက္တို႔ကဲ့သို႔၎, အိမ္ေခြး ေတာေခြးတို႔ကဲ့သို႔၎, ေရာယွက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ျဖဴစင္ေသာ ဤတရား ႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ‘အမိ’ဟူ၍၎, ‘မိႀကီး မိေထြး’ဟူ၍၎, ‘ဦးရီး၏မယား’ဟူ၍၎, ‘ဆရာ၏မယား’ဟူ၍၎, ‘႐ိုေသေလးစားအပ္သူတို႔၏ မယား’ဟူ၍၎ ထင္းရွား သိသာကုန္၏-ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
နဝမသုတ္