အန ၃.၁၀၁: ေလာဏကပလႅသုတ္

၁ဝ၁။ ရဟန္းတို႔ ”ဤသတၱဝါသည္ ကံကို ျပဳေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ထို ကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ၏”ဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဆိုျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ဤဆိုတိုင္း ျဖစ္လတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ မျဖစ္ေတာ့ေခ်၊ ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳရန္ အခြင့္မရွိေတာ့ေခ်။ ရဟန္းတို႔ ”ဤသတၱဝါသည္ ခံစားအပ္ေသာ ကံကို ျပဳေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ထို ကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ၏”ဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဆိုျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ဤဆိုတိုင္း ျဖစ္လတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ ျဖစ္ႏိုင္၏၊ ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳရန္ အခြင့္ရွိႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူ ပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္ မွာ ထင္ပါအံ့နည္း။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔ေသာ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာယဘာဝနာကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ သီလကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ စိတ္ကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ ပညာကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ (ဂုဏ္အားျဖင့္) ငယ္၏၊ (ဂုဏ္ငယ္ေသာအားျဖင့္) ခႏၶာကိုယ္ ငယ္၏၊ (မေကာင္းမႈ) အနည္းငယ္ျဖင့္ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါအံ့နည္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာယဘာဝနာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ သီလကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ စိတ္ကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ ပညာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ (ဂုဏ္အားျဖင့္) မငယ္၊ (ဂုဏ္ႀကီးေသာအားျဖင့္) ခႏၶာကိုယ္ ႀကီး၏၊ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ရာဂ စသည္တို႔ မရွိသျဖင့္ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္ မွာ ထင္ပါေတာ့အံ့နည္း။

ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ ဆားခြက္ကို ေရနည္းေသာ ခြက္၌ ထည့္ျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ အနည္းငယ္ေသာ ထို ေရသည္ ဤမည္ေသာ ဆားခြက္ ျဖင့့္မေသာက္ႏိုင္ေသာ ဆားငန္ေရ ျဖစ္ရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)၊ မေသာက္ႏိုင္ေသာ ဆားငန္ေရ ျဖစ္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္႕ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- အသွ်င္ဘုရား ေရခြက္၌ ေရအနည္းငယ္သာရွိေသာေၾကာင့္ ထို အနည္းငယ္ေသာ ေရသည္ ဤမည္ေသာ ဆားခြက္ျဖင့္ မေသာက္ႏိုင္ ေသာ ဆားငန္ေရ ျဖစ္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ ဆားခြက္ကို ဂဂၤါျမစ္၌ ထည့္ျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ထို ဂဂၤါျမစ္သည္ ဤမည္ေသာ ဆားခြက္ျဖင့္ မေသာက္ႏိုင္ေသာ ဆားငန္ေရျဖစ္ရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ အသွ်င္ဘုရား၊ ထိုသို႔မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- အသွ်င္ဘုရား ဂဂၤါျမစ္၌ ေရထုမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ထို မ်ားေသာ ေရထုသည္ ဤမည္ေသာ ဆားခြက္ျဖင့္ မေသာက္ႏိုင္ေသာ ဆားငန္ေရ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္ မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာ ေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါေတာ့အံ့နည္း။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာယဘာဝနာကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ သီလကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ စိတ္ကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ ပညာကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ (ဂုဏ္အားျဖင့္) ငယ္၏၊ (ဂုဏ္ငယ္ေသာအားျဖင့္) ခႏၶာကိုယ္ ငယ္၏၊ အနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းမႈျဖင့္ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူ ပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါအံ့နည္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာယဘာဝနာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ သီလကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ စိတ္ကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ ပညာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ (ဂုဏ္အားျဖင့္) မငယ္၊ (ဂုဏ္ႀကီးေသာအားျဖင့္) ခႏၶာကိုယ္ ႀကီး၏၊ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ရာဂစသည္တို႔ မရွိသျဖင့္ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါေတာ့အံ့နည္း။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အသျပာဝက္ျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရ၏၊ တစ္သျပာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရ၏၊ အသျပာတစ္ရာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အသျပာဝက္ျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မခံရ၊ တစ္သျပာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မခံရ၊ အသျပာတစ္ရာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မခံရ။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အသျပာဝက္ျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံရ သနည္း၊ တစ္သျပာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံရသနည္း၊ အသျပာတစ္ရာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံရ သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ဆင္းရဲ၏၊ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာနည္း၏၊ ကိုယ္ပိုင္အသံုး အေဆာင္နည္း၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ သူဆင္းရဲသည့္အသျပာဝက္ျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္ အေႏွာင္ခံရ၏၊ တစ္သျပာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရ၏၊ အသျပာတစ္ရာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံရ၏၊

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အသျပာဝက္ျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မခံရ သနည္း၊ တစ္သျပာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မခံရသနည္း၊ အသျပာတစ္ရာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မခံရသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ႂကြယ္ဝ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသူသည္ အသျပာဝက္ျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မခံရ၊ တစ္သျပာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မခံရ၊ အသျပာတစ္ရာျဖင့္လည္း အခ်ဳပ္ အေႏွာင္ မခံရ။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူ ပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါေတာ့အံ့နည္း။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာယဘာဝနာကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ သီလကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ စိတ္ကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ ပညာကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ (ဂုဏ္အားျဖင့္) ငယ္၏၊ (ဂုဏ္ငယ္ေသာအားျဖင့္) ခႏၶာကိုယ္ငယ္၏၊ အနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းမႈကံျဖင့္ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူ ပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါအံ့နည္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာယဘာဝနာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ သီလကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ စိတ္ကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ ပညာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ (ဂုဏ္အားျဖင့္) မငယ္၊ (ဂုဏ္ႀကီးေသာအားျဖင့္) ခႏၶာကိုယ္ႀကီး၏၊ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ရာဂ စသည္တို႔ မရွိသျဖင့္ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်လည္းျဖစ္ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါေတာ့အံ့နည္း။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာယဘာဝနာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ သီလကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ စိတ္ကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ ပညာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ (ဂုဏ္အားျဖင့္) မငယ္၊ (ဂုဏ္ႀကီးေသာအားျဖင့္) ခႏၶာကိုယ္ ႀကီး၏၊ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ရာဂစသည္တို႔ မရွိသျဖင့္ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါေတာ့ အံ့နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆိတ္ပိုင္ရွင္သည္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္သတ္သမားသည္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ကို ခိုးယူသူအခ်ဳိ႕ကို သတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ဥစၥာကို) ဆံုး႐ံႈးေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျပဳရန္ေသာ္လည္းေကာင္း တတ္စြမ္း့ႏိုင္၏။ အရွင္မေပးဘဲ ဆိတ္ကို ခိုးယူေသာ အခ်ဳိ႕သူကို သတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ဥစၥာကို) ဆံုး႐ံႈးေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျပဳရန္ေသာ္လည္းေကာင္း မတတ္စြမ္းႏိုင္။ ရဟန္းတို႔ ဆိတ္ပိုင္ရွင္သည္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္သတ္သမားသည္လည္းေကာင္း၊ အရွင္မေပးဘဲ ဆိတ္ကို ခိုးယူေသာ အဘယ္သို႔ သေဘာရွိ ေသာသူကို သတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္၊ (ဥစၥာကို) ဆံုး႐ံႈးေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအား ေလ်ာ္စြာျပဳရန္ေသာ္လည္းေကာင္း တတ္စြမ္းႏိုင္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ဆင္းရဲ၏၊ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာနည္းပါး၏။ ကိုယ္ပိုင္အသံုးအေဆာင္နည္း၏။ ရဟန္းတို႔ ဆိတ္ပိုင္ရွင္သည္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္သတ္သမားသည္လည္းေကာင္း၊ မေပးဘဲ ဆိတ္ကို ခိုးယူေသာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ သူကို သတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ဥစၥာကို) ဆံုး႐ံႈးေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျပဳရန္ေသာ္လည္းေကာင္း တတ္စြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဆိတ္ပိုင္ရွင္သည္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္သတ္သမားသည္လည္းေကာင္း၊ အရွင္မေပးဘဲ ဆိတ္ကို ခိုးယူေသာ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာသူကို သတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ဥစၥာကို) ဆံုး႐ံႈးေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျပဳရန္ေသာ္လည္းေကာင္း မတတ္စြမ္းႏိုင္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ႂကြယ္ဝ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိ၏။ မင္းေသာ္လည္း ျဖစ္၏၊ အမတ္ႀကီးေသာ္လည္း ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဆိတ္ပိုင္ရွင္သည္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္သတ္သမားသည္လည္းေကာင္း၊ အရွင္မေပးဘဲ ဆိတ္ကို ခိုးယူေသာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာသူကို သတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ဥစၥာကို) ဆံုး႐ံႈးေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျပဳရန္ေသာ္လည္းေကာင္း မတတ္ စြမ္းႏိုင္။ စင္စစ္ေသာ္ကား လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ”အသွ်င္ ဆိတ္ကို ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္၏ တန္ဖိုးကိုျဖစ္ေစ အကြၽႏု္ပ္အား ေပးသနားပါ”ဟု ထိုသူကို ေတာင္းပန္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါေတာ့အံ့နည္း။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈ ကံသည္ ထိုျပဳသူ ပုဂၢဳိလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ကာယဘာဝနာကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ သီလကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ စိတ္ကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ ပညာကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ (ဂုဏ္အားျဖင့္) ငယ္၏၊ (ဂုဏ္ငယ္ေသာအားျဖင့္) ခႏၶာကိုယ္ ငယ္၏၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈျဖင့္ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူပုဂၢဳိလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္း ငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးကား မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါေတာ့အံ့နည္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ကာယဘာဝနာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ သီလကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ ပညာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ (ဂုဏ္အားျဖင့္) မငယ္၊ (ဂုဏ္ႀကီးေသာ အားျဖင့္) ခႏၶာကိုယ္ ႀကီး၏၊ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ရာဂစသည္တို႔ မရွိသျဖင့္ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘဝ၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါေတာ ့အံ့နည္း။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ”ဤသတၱဝါသည္ ကံကို ျပဳေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ထို ကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစား ရ၏”ဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဆိုျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ဤဆိုတိုင္း ျဖစ္လတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ မျဖစ္ေတာ့ေခ်၊ ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳရန္ အခြင့္မရွိေတာ့ေခ်။ ရဟန္းတို႔ ”ဤသတၱဝါသည္ ခံစားအပ္ေသာ ကံကို ျပဳေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ထို ကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ၏”ဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဆိုျငားအံ့။ ရဟန္းတို႔ ဤဆိုတိုင္း ျဖစ္လတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ ျဖစ္ႏိုင္၏၊ ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳရန္ အခြင့္ရွိႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။