အန ၃.၁၀၂: ပံသုေဓာဝကသုတ္

၁ဝ၂။ ရဟန္းတို႔ ေရႊအား ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း အၾကမ္းစား ေျမမႈန္႔ သဲႏွင့္ ေက်ာက္စရစ္ အိုးျခမ္း တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထို အညစ္အေၾကးကို ေျမမႈန္႔ေဆးေသာ ေယာက္်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေျမမႈန္႔ေဆးေသာ ေယာက္်ား၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း က်င္ခြက္၌ ေလာင္း၍ ေဆး၏၊ အဖန္ဖန္ ေဆး၏၊ ဖိႏွိပ္၍ ေဆး၏။ ထို အညစ္အေၾကးကို ပယ္ၿပီး ကင္းေအာင္ ျပဳၿပီးေသာ္ ေရႊအား ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း အလတ္စား ေက်ာက္စရစ္ႏုႏွင့္ သဲၾကမ္းတို႔သည္ ရွိကုန္ေသး၏၊ ထို အညစ္အေၾကးကို ေျမမႈန္႔ေဆးေသာ ေယာက္်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေျမမႈန္႔ေဆးေသာ ေယာက္်ား၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ေဆး၏၊ အဖန္ဖန္ ေဆး၏၊ ဖိႏွိပ္၍ ေဆး၏။ ထို အညစ္အေၾကးကို ပယ္ၿပီး ကင္းေအာင္ ျပဳၿပီးေသာ္ ေရႊအား ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း အႏုစားသဲႏုႏွင့္ ျမဴမည္းတို႔သည္ ရွိကုန္ေသး၏၊ ထို အညစ္အေၾကးကို ေျမမႈန္႔ေဆးေသာ ေယာက္်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေျမမႈန္႔ေဆးေသာ ေယာက္်ား၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ေဆး၏၊ အဖန္ဖန္ ေဆး၏၊ ဖိႏွိပ္၍ ေဆး၏။ ထို အညစ္အေၾကးကို ပယ္ၿပီး ကင္းစင္ေအာင္ ျပဳၿပီး ေနာက္ကား ပကတိ ေရႊစစ္တို႔သာ ႂကြင္းက်န္ကုန္၏၊ ထို (ပကတိ) ေရႊစစ္ကို ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း မိုက္လုံ၌ ထည့္၍ မႈတ္၏၊ အဖန္ဖန္ မႈတ္၏၊ ဖိ၍ မႈတ္၏၊ မႈတ္အပ္, အဖန္ဖန္ မႈတ္အပ္, ဖိ၍ မႈတ္အပ္ေသာ ထို ေရႊသည္ အျပစ္ မကင္း ေသးသည္ ျဖစ္၍ မႏူးညံ့၊ (လက္ေကာက္ နားေတာင္းစသည္) ျပဳလုပ္၍ မျဖစ္ေသး၊ ၿပဳိးၿပဳိးျပက္ျပက္ အေရာင္လည္း မထြက္၊ ႂကြပ္ဆတ္ေသာ သေဘာလည္း ရွိ၏၊ အလုပ္ခြင္သို႔ ေကာင္းစြာ မေရာက္ ႏိုင္ေသး။ ရဟန္းတို႔ ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ထို ေရႊကို မႈတ္၏၊ အဖန္ဖန္ မႈတ္၏၊ ဖိ၍ မႈတ္၏၊ မႈတ္အပ္, အဖန္ဖန္ မႈတ္အပ္, ဖိ၍ မႈတ္အပ္ေသာ ထို ေရႊသည္ အျပစ္ကင္းၿပီးရကား ႏူးညံ့၏၊ (လက္ေကာက္ နားေတာင္းစသည္) ျပဳလုပ္၍ ျဖစ္၏၊ ၿပဳိးၿပဳိး ျပက္ျပက္ အေရာင္လည္း ထြက္၏၊ ႂကြပ္ဆတ္ေသာ သေဘာလည္း မရွိ၊ အလုပ္ခြင္သို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ႏိုင္၏။ ထို အခ်ိန္မ်ဳိးသည္ ရွိသည္သာတည္း။ ေရႊျပားျဖင့္ ျဖစ္ေစ နားေတာင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ လည္ရြဲ တန္ဆာျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေရႊပန္းခိုင္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခုေသာ တန္ဆာအထူးျဖင့္ အလိုရွိခဲ့မူ ထိုသူ၏ ထို (အလိုရွိရာ) အက်ဳိးကိုလည္း ၿပီးေစ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထဝိပႆနာ) စိတ္ကို အဖန္ဖန္ အားထုတ္ေသာ ရဟန္းအား ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္ဟူေသာ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း အၾကမ္းစား ကိေလသာ တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထို ကိေလသာကို (သမထဝိပႆနာ) စိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပညာရွိရဟန္းသည့္ပယ္စြန္႔၏၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္၏၊ ကင္းေအာင္ ျပဳ၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ထို ကိေလသာကို ပယ္ၿပီး ကင္းေအာင္ ျပဳၿပီးေသာ္ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထဝိပႆနာ) စိတ္ကို အဖန္ဖန္ အားထုတ္ေသာ ရဟန္းအား ကာမႏွင့္စပ္ေသာအၾကံ, ပ်က္စီးေစလိုျခင္းႏွင့္စပ္ေသာအၾကံ, ညႇဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ အၾကံဟူေသာ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း အလတ္စား ကိေလသာတို႔သည္ ရွိကုန္ေသး၏၊ ထို ကိေလသာကို (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပညာရွိရဟန္းသည္ ပယ္စြန္႔၏၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္၏၊ ကင္းေအာင္ျပဳ၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ထို ကိေလသာကို ပယ္ၿပီး ကင္းေအာင္ ျပဳၿပီးေသာ္ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထဝိပႆနာ) စိတ္ကို အဖန္ဖန္ အားထုတ္ေသာ ရဟန္းအား ေဆြမ်ဳိးႏွင့္ စပ္ေသာ အၾကံ, ဇနပုဒ္ႏွင့္ စပ္ေသာအၾကံ, မထီမဲ့ျမင္ မျပဳေစလိုျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ အၾကံဟူေသာ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း အႏုစား ကိေလသာတို႔သည္ ရွိကုန္ေသး၏၊ ထို ကိေလသာကို (သမထဝိပႆနာ) စိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပညာရွိ ရဟန္းသည္ ပယ္စြန္႔၏၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္၏၊ ကင္းေအာင္ ျပဳ၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ထို ကိေလသာကို ပယ္ၿပီး ကင္းေအာင္ ျပဳၿပီးေနာက္၌ကားတရားႏွင့္စပ္ေသာ အၾကံသည္ ႂကြင္းက်န္ ေသး၏၊ ထို သမာဓိသည္ ၿငိမ္သက္သည္ မဟုတ္ေသး၊ မြန္ျမတ္သည္လည္း မဟုတ္ေသး၊ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းေအးျခင္းျဖင့္ ရအပ္သည္လည္း မဟုတ္ေသး၊ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ပြါးမ်ားမႈကို ရသည္လည္း မဟုတ္ေသး၊ လုံ႔လ ‘ပေယာဂ’ စိုက္ထုတ္ရျခင္းႏွင့္တကြ (ကိေလသာတို႔ကို) ႏွိပ္ကြပ္တားျမစ္၍ ျဖစ္ေပၚလာရ၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္ အခါ၌ (ဝိပႆနာ) စိတ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ေကာင္းစြာထိုင္၏၊ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ (အာ႐ံု၌) တိမတ္ရပ္ တည္ေန၏၊ ထို သမာဓိသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္ျမတ္၏၊ ကိေလသာၿငိမ္းျခင္းျဖင့္ ရ၏၊ စိတ္၏ (တည္ၾကည္ျခင္း’သမာဓိ’) ပြါးမ်ားမႈကို ရ၏၊ လုံ႔လ ‘ပေယာဂ’ စိုက္ထုတ္ရျခင္းႏွင့္ တကြ (ကိေလသာ တို႔ကို) ႏွိပ္ကြပ္တားျမစ္၍ ျဖစ္ေပၚလာရသည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်၊ ထိုအခါမ်ဳိးသည္ ရွိသည္သာတည္း။ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္သည့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ တရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ စိတ္ကို ၫြတ္ေစ၏၊ (ေရွးဘဝအေၾကာင္းႏွင့္ ယခုဘဝ အဘိညာဥ္၏ အေျခခံ စ်ာန္ စေသာ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထို ထို အရာ၌ပင္လွ်င္ သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (ဣဒၶိဝိဓအဘိညာဥ္ စသည္) သို႔လည္း ေရာက္၏။

”(ငါသည္) မ်ားျပားေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ၿပီးေစလို၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လ်က္လည္း အမ်ား ျဖစ္လို၏၊ အမ်ားျဖစ္လ်က္လည္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လို၏၊ ကိုယ္ထင္ရွား ျဖစ္ေစလို၏၊ ကိုယ္ေပ်ာက္ေစလို၏၊ နံရံတစ္ဖက္ တံတိုင္းတစ္ဖက္ ေတာင္တစ္ဖက္သို႔ မထိမၿငိဘဲ ေကာင္းကင္၌ကဲ့သို႔ သြားလို၏၊ ေျမ၌လည္း ငုပ္ျခင္းေပၚျခင္းကို ေရ၌ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္လို၏၊ ေရ၌လည္း မကြဲေစဘဲ ေျမ၌ကဲ့သို႔ သြားလို၏၊ ေကာင္းကင္၌လည္း ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြလ်က္ အေတာင္ရွိေသာ ငွက္ကဲ့သို႔ ပ်ံလို၏၊ ဤသို႔ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ လေနတို႔ကိုလည္း လက္ျဖင့္ သံုးသပ္လို၏၊ ဆုပ္ကိုင္လို၏၊ ျဗဟၼာ့ျပည္ တိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိစိတ္) အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစလို၏”ဟု ထိုသူသည္ အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့လွ်င္ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထို ထို အလိုရွိရာ၌ပင္လွ်င္ သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (ဣဒၶိဝိဓ အဘိညာဥ္) သို႔ ေရာက္၏။

”(ငါသည္) အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ နားအၾကားထက္ သာလြန္ေသာ နတ္နားႏွင့္ တူေသာ နား ‘ဒိဗၺေသာတ’ ျဖင့္ နတ္၌လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ လူ၌လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ေဝးသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ နီးသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အသံတို႔ကို ၾကားလို၏”ဟု ထိုသူသည္ အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့လွ်င္ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထို ထို အလိုရွိရာ၌ပင္လွ်င္ သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (ဒိဗၺေသာတအဘိညာဥ္) သို႔ ေရာက္၏။

”(ငါသည္) တစ္ပါးေသာသတၱဝါ တစ္ပါးေသာပုဂၢဳိလ္တို႔၏ စိတ္ကို (မိမိ) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိလို၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘စြဲမက္ျခင္းႏွင့္တကြေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ စြဲမက္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘စြဲမက္ျခင္းကင္းေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘အမ်က္ထြက္ျခင္းႏွင့္တကြေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘အမ်က္ထြက္ျခင္း ကင္းေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ေတြေဝျခင္းႏွင့္တကြေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ ေတြေဝျခင္းကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ေတြေဝျခင္းကင္းေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ ၾကံဳ႕ေသာစိတ္ကိုလည္း ‘ၾကံဳ ႕ေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ ပ်ံ႕ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ပ်ံ႕ေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ မဟဂၢဳတ္စိတ္ကိုလည္း ‘မဟဂၢဳတ္စိတ္’ဟု သိလို၏၊ မဟဂၢဳတ္မဟုတ္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘မဟဂၢဳတ္မဟုတ္ေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ သာလြန္ေသာ တရားမရွိေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘သာလြန္ေသာ တရားမရွိေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘တည္ၾကည္ ေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ မတည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘မတည္ၾကည္ေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ မလြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘မလြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏”ဟု ထိုသူသည္ အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့လွ်င္ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထို ထို အလိုရွိရာ၌ပင္လွ်င္ သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (ပရစိတၱဝိဇာနနအဘိညာဥ္) သို႔ ေရာက္၏။

”(ငါသည္) မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ကို ေအာက္ေမ့လို၏၊ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း၊ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ‘ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ (ငါသည္) ဤသို႔ေသာ အမည္ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ဤသို႔ေသာအဆင္း ဤသို႔ေသာ အစာ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲခံစားျခင္း ဤသို႔ေသာ အသက္ အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို ငါသည္ ထို ဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ထို ဘဝ၌လည္း ဤသို႔ေသာအမည္ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ဤသို႔ေသာ အဆင္း ဤသို႔ေသာ အစာ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲခံစားျခင္း ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါသည္) ထို ဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ခဲ့၏’ဟု ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ အျဖစ္သနစ္ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကို ေအာက္ေမ့လို၏”ဟု ထိုသူသည္ အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့လွ်င္ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထို ထို အလိုရွိရာ၌ပင္လွ်င္ သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (ပုေဗၺနိဝါသအဘိညာဥ္) သို႔ ေရာက္၏။

”(ငါသည္) အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ မ်က္စိ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ျဖင့္ ေသဆဲ သတၱဝါ ျဖစ္ဆဲ သတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါ အဆင္းလွေသာ သတၱဝါ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္လို၏၊ ‘အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲကုန္၏၊ မွားေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာ အယူျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ) တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကာယသုစ႐ိုက္ ဝစီသုစ႐ိုက္ မေနာသုစ႐ိုက္တို႔ႏွင့့္ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲကုန္၊ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ အယူျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ) တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ ကုန္၏’ဟု ကံအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ မ်က္စိ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ဆဲ သတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါ အဆင္းလွေသာ သတၱဝါ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္လို၏၊ ကံအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိလို၏”ဟု ထိုသူသည္ အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့လွ်င္ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထို ထို အလိုရွိရာ၌ပင္လွ်င္ သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္) သို႔ ေရာက္၏။

”(ငါသည္) အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္ပညာကို) ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနလို၏”ဟု ထိုသူသည္ အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့လွ်င္ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထို ထို အလိုရွိရာ၌ပင္လွ်င္ သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (အရဟတၱဖလသမာပတ္) သို႔ ေရာက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။