အန ၃.၁၀၃: နိမိတၱသုတ္

၁ဝ၃။ ရဟန္းတို႔ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္ကို အဖန္ဖန္ အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ အေၾကာင္းသုံးမ်ဳိးတို႔ကို ရံဖန္ရံခါ ႏွလံုးသြင္းအပ္ကုန္၏။ ရံဖန္ရံခါ သမာဓိဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္းအပ္၏၊ ရံဖန္ရံခါ ဝီရိယဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္းအပ္၏၊ ရံဖန္ရံခါ ဥေပကၡာဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္းအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္ကို အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ သမာဓိဟူေသာ အေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ တစ္ဖက္သတ္ ႏွလံုးသြင္းခဲ့မူ ထို (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္သည္ ပ်င္းရိရာေသာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္ကို အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ အားထုတ္ျခင္း ‘ဝီရိယ’ဟူေသာ အေၾကာင္းကိုသာ လွ်င္ တစ္ဖက္သတ္ ႏွလံုးသြင္းခဲ့မူ ထို (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္သည္ ပ်ံ ႕လြင့္ရာေသာ အေၾကာင္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္ကို အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ ဥေပကၡာဟူေသာ အေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ တစ္ဖက္သတ္ ႏွလံုးသြင္းခဲ့မူ ထို (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္သည္ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ရန္ ေကာင္းစြာ မတည္ၾကည္ရာေသာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္ကို အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ သမာဓိဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္း၍၊ ရံဖန္ရံခါ ဝီရိယဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္းၿပီးလွ်င္၊ ရံဖန္ရံခါ ဥေပကၡာဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္းေသာအခါ စိတ္သည္ ႏူးညံ့ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျပဳရန္သင့္ေလ်ာ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ၿပဳိးၿပဳိးျပက္ျပက္ အေရာင္ထြက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏၊ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာလည္း မရွိ၊ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ရန္ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း (မီးက်ီး) ဖိုကို ျပဳစီရင္ၿပီးလွ်င္ (မီးက်ီး) ဖိုဝကို မီးတိုက္လ်က္ ညႇပ္ျဖင့္ ေရႊကို ယူ၍ (မီးက်ီး) ဖိုဝ၌ (မိုက္လံုတြင္) ထည့္ထားၿပီးလွ်င္ ရံဖန္ရံခါ မႈတ္၏၊ ရံဖန္ရံခါ ေရျဖင့္ ဆြတ္ဖ်န္းေပး၏၊ ရံဖန္ရံခါ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၏။ ရဟန္းတို႔ ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ထို ေရႊကို အစဥ္တစိုက္ မႈတ္ေနျငားအံ့၊ ထို ေရႊသည္ ပူေလာင္ရာေသာ အေၾကာင္း့ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ထို ေရႊကို အစဥ္တစိုက္ ေရျဖင့္ ဆြတ္ဖ်န္းေနျငားအံ့၊ ထို ေရႊသည္ ၿငိမ္းေအးရာေသာ အေၾကာင္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ထို ေရႊကို အစဥ္တစိုက္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနျငားအံ့၊ ထို ေရႊသည္ ေကာင္းစြာ ရင့္က်က္ျခင္းသို႔ မေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏တပည့္သည္လည္းေကာင္း ထို ေရႊကို ရံဖန္ရံခါ မႈတ္၍၊ ရံဖန္ရံခါ ေရျဖင့္ ဆြတ္ဖ်န္းၿပီးလွ်င္၊ ရံဖန္ရံခါ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာအခါ ထို ေရႊသည္ ႏူးညံ့ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျပဳရန္သင့္ေလ်ာ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ၿပဳိးၿပဳိး ျပက္ျပက္ အေရာင္ထြက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏၊ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာလည္း မရွိ၊ အလုပ္ခြင္သို႔လည္းေကာင္း စြာ ေရာက္၏၊ ေရႊျပားျဖင့္ ျဖစ္ေစ နားေတာင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ လည္ရြဲတန္ဆာျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေရႊပန္းခိုင္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခုေသာ တန္ဆာအထူးျဖင့္ အလိုရွိခဲ့မူ ထိုသူ၏ ထို (အလိုရွိရာ) အက်ဳိးကိုလည္း ၿပီးေစ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထဝိပႆနာ) စိတ္ကို အဖန္ဖန္ အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ အေၾကာင္းသံုးမ်ဳိးတို႔ကို ရံဖန္ရံခါ ႏွလံုးသြင္းအပ္ကုန္၏။ ရံဖန္ရံခါ သမာဓိဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္းအပ္၏၊ ရံဖန္ရံခါ ဝီရိယဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္းအပ္၏၊ ရံဖန္ရံခါ ဥေပကၡာဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္းအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္ကို အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ တစ္ဖက္သတ္ သမာဓိဟူေသာ အေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းခဲ့မူ ထို (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္သည္ ပ်င္းရိရာေသာ အေၾကာင္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္ကို အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ တစ္ဖက္သတ္ ဝီရိယဟူေသာ အေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းခဲ့မူ ထို (သမထဝိပႆနာ) စိတ္သည္ ပ်ံ ႕လြင့္ရာေသာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ လြန္ျမတ္ ေသာ (သမထဝိပႆနာ) စိတ္ကို အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ တစ္ဖက္သတ္ ဥေပကၡာဟူေသာ အေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းခဲ့မူ ထို (သမထ ဝိပႆနာ) စိတ္သည္ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ရန္ ေကာင္းစြာ မတည္ၾကည္ရာေသာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ လြန္ျမတ္ေသာ (သမထဝိပႆနာ) စိတ္ကို အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ သမာဓိဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္း၍၊ ရံဖန္ရံခါ ဝီရိယဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္းၿပီးလွ်င္၊ ရံဖန္ရံခါ ဥေပကၡာဟူေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလံုးသြင္းေသာအခါ စိတ္သည္ ႏူးညံ့ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျပဳရန္သင့္ေလ်ာ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ၿပဳိးၿပဳိး ျပက္ျပက္ အေရာင္ထြက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏၊ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာလည္း မရွိ၊ အာသေဝါတရား တို႔ ကုန္ရန္ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္၏။ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ တရားကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ စိတ္ကို ၫြတ္ေစ၏၊ (ေရွးဘဝအေၾကာင္းႏွင့္ ယခုဘဝ အဘိညာဥ္၏ အေျခခံ စ်ာန္စေသာ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထို ထို အရာ၌ပင္လွ်င္ သက္ေသ ထိုက္သည့္အျဖစ္ (ဣဒၶိဝိဓအဘိ ညာဥ္စသည္) သို႔လည္း ေရာက္၏။

”ငါသည္ မ်ားျပားေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ၿပီးေစလို၏။ပ။ [အဘိညာဥ္ ေျခာက္ပါးတို႔ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕အပ္ကုန္၏။ ] အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ခန္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေနလို၏”ဟု ထိုသူသည္ အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့လွ်င္ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထို ထို အလိုရွိရာ၌ပင္လွ်င္ သက္ေသ ထိုက္သည့္ အျဖစ္ (ဣဒၶိဝိဓအဘိညာဥ္စသည္) သို႔ ေရာက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဧကာဒသမသုတ္။

ငါးခုေျမာက္ ေလာဏကပလႅဝဂ္ ၿပီး၏။

ဒုတိယ သုတ္ငါးဆယ္ ၿပီး၏။