အန ၃.၁၁၀: အရကၡိတသုတ္

၁၁ဝ။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္- ”ဒါယကာ စိတ္ကို မေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ ကာယကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မမည္၊ ဝစီကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မမည္၊ မေနာကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မမည္။ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံကို မေစာင့္ေရွာက္သူ၏ ကာယကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) စိုစြတ္၏၊ ဝစီကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) စိုစြတ္၏၊ မေနာကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) စိုစြတ္၏၊ (ကိေလသာျဖင့္) စိုစြတ္ေသာ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံရွိသူ၏ ကာယကံသည္လည္း ေဆြးေျမ႕၏၊ ဝစီကံသည္လည္း ေဆြးေျမ႕၏၊ မေနာကံသည္လည္း ေဆြးေျမ႕၏၊ ေဆြးေျမ႕ေသာ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံ ရွိသူအား ေကာင္းေသာ ေသျခင္း မျဖစ္ႏိုင္၊ ေကာင္းေသာ ကြယ္လြန္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္။

ဒါယကာ အထြတ္တပ္ေသာ အိမ္ကို ေကာင္းစြာ မိုးမထားလွ်င္ အထြတ္ကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မမည္၊ အျခင္ကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မမည္၊ နံရံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မမည္၊ အထြတ္သည္လည္း (မိုးေရျဖင့္) စိုစြတ္၏၊ အျခင္တို႔သည္လည္း (မိုးေရျဖင့္) စိုစြတ္ကုန္၏၊ နံရံသည္လည္း (မိုးေရျဖင့္) စိုစြတ္၏၊ အထြတ္သည္လည္း ေဆြးေျမ႕၏၊ အျခင္တို႔သည္လည္း ေဆြးေျမ႕ကုန္၏၊ နံရံသည္လည္း ေဆြးေျမ႕၏၊

ဒါယကာ ဤအတူပင္လွ်င္ စိတ္ကို မေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ ကာယကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မမည္၊ ဝစီကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မမည္၊ မေနာကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မမည္။ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံကို မေစာင့္ေရွာက္သူ၏ ကာယကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) စိုစြတ္၏၊ ဝစီကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) စိုစြတ္၏၊ မေနာကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) စိုစြတ္၏၊ (ကိေလသာျဖင့္) စိုစြတ္ေသာ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံရွိသူ၏ ကာယကံသည္လည္း ေဆြးေျမ႕၏၊ ဝစီကံသည္လည္း ေဆြးေျမ႕၏၊ မေနာကံသည္လည္း ေဆြးေျမ႕၏။ ေဆြးေျမ႕ေသာ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံရွိသူအား ေကာင္းေသာ ေသျခင္း မျဖစ္ႏိုင္၊ ေကာင္းေသာ ကြယ္လြန္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္။

ဒါယကာ စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ ကာယကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မည္၏၊ ဝစီကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မည္၏၊ မေနာကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မည္၏၊ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံကို ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ ကာယကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) မစိုစြတ္၊ ဝစီကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) မစိုစြတ္၊ မေနာကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) မစိုစြတ္၊ မစိုစြတ္ေသာ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံရွိသူ၏ ကာယကံသည္လည္း မေဆြးေျမ႕၊ ဝစီကံသည္လည္း မေဆြးေျမ႕၊ မေနာကံသည္လည္း မေဆြးေျမ႕။ မေဆြးေျမ႕ေသာ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံရွိသူအား ေကာင္းေသာ ေသျခင္း ျဖစ္ႏိုင္၏၊ ေကာင္းေသာ ကြယ္လြန္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္၏။

ဒါယကာ အထြတ္တပ္ေသာ အိမ္ကို ေကာင္းစြာ မိုးထားလွ်င္ အထြတ္ကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မည္၏၊ အျခင္တို႔ကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မည္ကုန္၏၊ နံရံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မည္၏၊ အထြတ္သည္လည္း (မိုးေရျဖင့္) မစိုစြတ္၊ အျခင္တို႔သည္လည္း (မိုးေရျဖင့္) မစိုစြတ္ကုန္၊ နံရံသည္လည္း (မိုးေရျဖင့္) မစိုစြတ္၊ အထြတ္သည္လည္း မေဆြးေျမ႕၊ အျခင္တို႔သည္လည္း မေဆြးေျမ႕ကုန္၊ နံရံသည္လည္း မေဆြးေျမ႕။

ဒါယကာ ဤအတူသာလွ်င္ စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ ကာယကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မည္၏၊ ဝစီကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မည္၏၊ မေနာကံကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ မည္၏။ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံကို ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ ကာယကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) မစိုစြတ္၊ ဝစီကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) မစိုစြတ္၊ မေနာကံသည္လည္း (ကိေလသာျဖင့္) မစိုစြတ္၊ မစိုစြတ္ေသာ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံရွိသူ၏ ကာယကံသည္လည္း မေဆြးေျမ႕၊ ဝစီကံသည္လည္း မေဆြးေျမ႕၊ မေနာကံသည္လည္း မေဆြးေျမ႕။ မေဆြးေျမ႕ေသာ ကာယကံ ဝစီကံံ မေနာကံရွိသူအား ေကာင္းေသာ ေသျခင္းျဖစ္ႏိုင္၏၊ ေကာင္းေသာ ကြယ္လြန္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။