အန ၃.၁၂၆: ေဂါတမကေစတိယသုတ္

၁၂၆။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ ေဂါတမကေစတီ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟူ၍ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”ရဟန္းတို႔ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍သာတရားကို ငါ ေဟာၾကား၏၊ မသိမူ၍ ငါ ေဟာၾကားသည္ မဟုတ္။ ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းရွိေသာ တရားကိုသာ ငါ ေဟာၾကား၏၊ အေၾကာင္းမရွိေသာ တရားကို ငါ ေဟာၾကားသည္ မဟုတ္။ ရဟန္းတို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ (ရာဂစသည္) ကို ပယ္ျခင္း ‘ျပာဋိဟာ’ ရွိေသာ တရားကိုသာ ငါ ေဟာၾကား၏၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ (ရာဂစသည္) ကို ပယ္ျခင္း ‘ျပာဋိဟာ’ မရွိေသာ တရားကို ငါ ေဟာၾကားသည္ မဟုတ္။ ရဟန္းတို႔ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍သာတရားကို ေဟာၾကား၍ မသိမူ၍ မေဟာၾကားေသာ၊ အေၾကာင္းရွိေသာ တရားကိုသာ ေဟာၾကားသည္ ျဖစ္၍ အေၾကာင္းမရွိေသာ တရားကို မေဟာၾကားေသာ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ (ရာဂစသည္) ကို ပယ္ျခင္း ‘ျပာဋိဟာ’ ရွိေသာ တရားကိုသာ ေဟာၾကား၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ (ရာဂစသည္) ကို ပယ္ျခင္း ‘ျပာဋိဟာ’ မရွိေသာ တရားကို မေဟာၾကားေသာ ငါသည္ သြန္သင္၏၊ ဆံုးမ၏။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူ၏၊ တရားသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ တရားျဖစ္၏၊ သံဃာသည္ ေကာင္းစြာ့က်င့္ေတာ္မူ၏”ဟု သင္တို႔ ႏွစ္သက္ထိုက္ေပသည္၊ ဝမ္းေျမာက္ထိုက္ ေပသည္၊ ရႊင္လန္းထိုက္ေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ ေသာ တရားကို ဝမ္းေျမာက္စြာ လက္ခံကုန္၏။ ဤစကားျပင္တရားကို ေဟာေတာ္မူလတ္ေသာ္ တစ္ေထာင္ေသာ ေလာကဓာတ္သည္ တုန္လႈပ္ေလသတည္း။

တတိယသုတ္။