အန ၃.၁၃၀: ပဌမ အႏု႐ုဒၶသုတ္

၁၃ဝ။ ထိုအခါ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိအျမင္ကို လြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ မ်က္စိ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ က်ေရာက္ေနရေသာ မာတုဂါမကို အမ်ားအားျဖင့္ ျမင္ရပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မာတုဂါမသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရ ပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

အႏု႐ုဒၶါတရားသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မာတုဂါမသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ ရေလ၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- အႏု႐ုဒၶါ ဤေလာက၌ မာတုဂါမသည္ နံနက္အခါ၌ ဝန္တိုျခင္း (မစၧရိယ)ဟူေသာ အညစ္အေၾကး ထႂကြေသာင္းက်န္းေသာစိတ္ျဖင့္ အိမ္၌ ေန၏၊ မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို ျငဴစူျခင္းဟူေသာ (ဣႆာ)တရား ထႂကြေသာင္းက်န္းေသာ စိတ္ျဖင့္ အိမ္၌ ေန၏၊ ညခ်မ္းအခ်ိန္၌ ကာမရာဂထႂကြေသာင္းက်န္းေသာ စိတ္ျဖင့္ အိမ္၌ ေန၏။ အႏု႐ုဒၶါ ဤတရား သံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မာတုဂါမသည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရေလ၏ဟု (မိန္႔ ေတာ္မူ၏)။