အန ၃.၁၃၁: ဒုတိယ အႏု႐ုဒၶသုတ္

၁၃၁။ ထိုအခါ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္စကား) ေျပာၾကား၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အထူး သျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိအျမင္ကို လြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ မ်က္စိ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ျဖင့္ တစ္ေထာင္ေသာ ေလာကဓာတ္ကို ျမင္ႏိုင္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ မတြန္႔မဆုတ္ လုံ႔လကို အားထုတ္ပါ၏၊ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း မရွိမူ၍ သတိသည္ ထင္ပါ၏၊ ကိုယ္သည္ ပူပန္ျခင္းမရွိ ၿငိမ္းေအးပါ၏၊ စိတ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ တည္ပါ၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္လည္း အကြၽႏု္ပ္၏ စိတ္သည္ တဏွာ ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတရားတို႔မွ မလြတ္ကင္းေသးပါ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္အႏု႐ုဒၶါ ”ငါသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္၍ လူတို႔၏ မ်က္စိအျမင္ကို လြန္ေသာ နတ္ မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ မ်က္စိ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ျဖင့္ တစ္ေထာင္ေသာ ေလာကဓာတ္ကို ျမင္ႏိုင္၏”ဟု ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ျခင္းသည္ပင္ သင့္အား မာန ျဖစ္ေန၏၊ ငါ့သွ်င္အႏု႐ုဒၶါ ”ငါသည္ မတြန္႔မဆုတ္လုံ႔လကို အား ထုတ္၏၊ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း မရွိမူ၍ သတိသည္ ထင္၏၊ ကိုယ္သည္ ပူပန္ျခင္းမရွိ ၿငိမ္းေအး၏၊ စိတ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္ျဖစ္၍ တည္ၾကည္၏”ဟု ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ျခင္းသည္ပင္ သင့္အား စိတ္ပ်ံ ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ျဖစ္ေန၏၊ ငါ့သွ်င္ အႏု႐ုဒၶါ ထိုသို႔ျဖစ္ပါလ်က္ ”ငါ၏ စိတ္သည္ တဏွာ ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတရားတို႔မွ မလြတ္ကင္းေသးပါ”ဟု ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ျခင္းသည္ပင္ သင့္အား ေတြးေတာမႈ ‘သံသယကုကၠဳစၥ’ ျဖစ္ေန၏။ တိုက္တြန္းပါ၏၊ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ ဤတရားသံုးမ်ဳိးလံုးတို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ အၿမဳိက္ (နိဗၺာန္) ဓာတ္သို႔ စိတ္ကို ပို႔ေဆာင္ပါ ေလာ့ဟု မိန္႔ဆို၏။

ထိုသို႔မိန္႔ဆိုၿပီးေနာက္ အသွ်င္အႏုဒၶါသည္ အခါတစ္ပါး၌ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္စြန္႔လ်က္ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းဘဲ အၿမဳိက္ (နိဗၺာန္) ဓာတ္သို႔ စိတ္ကို ပို႔ေဆာင္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ အႏု႐ုဒၶါသည္ တစ္ပါးတည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ လိုလားအပ္ေသာ အတုမရွိေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏။ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ(မဂ္ကိစၥ) အလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၏။ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလသတည္း။