အန ၃.၁၃၃: ေလခသုတ္

၁၃၃။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ပုဂၢဳိလ္သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ေက်ာက္၌ ေရးထြင္းထားေသာ အကၡရာႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ ေျမ၌ ေရးျခစ္အပ္ေသာ အကၡရာႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ ေရ၌ ေရးသားအပ္ေသာ အကၡရာႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ေက်ာက္၌ ေရးထြင္းထားေသာ အကၡရာႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ အစဥ္မျပတ္ အမ်က္ထြက္တတ္၏၊ ထိုသူ၏ ထို အမ်က္သည္လည္း ေန႔ညဥ့္ ရွည္စြာ ကိန္းေအာင္းေန၏။ ရဟန္းတို႔ ေက်ာက္၌ ေရးထြင္းထားေသာ အကၡရာသည္ ေလေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လ်င္စြာ မပ်က္စီးသကဲ့သို႔၊ ၾကာျမင့္စြာ တည္သကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ အစဥ္မျပတ္ အမ်က္ထြက္တတ္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္၏ ထို အမ်က္သည္ ေန႔ညဥ့္ရွည္စြာ ကိန္းေအာင္းေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ေက်ာက္၌ ေရးထြင္းထားေသာ အကၡရာႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေျမ၌ ေရးျခစ္အပ္ေသာ အကၡရာႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ အစဥ္မျပတ္ အမ်က္ထြက္တတ္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္၏ ထို အမ်က္သည္ ကား ေန႔ညဥ့္ရွည္စြာ ကိန္းေအာင္း မေန။ ရဟန္းတို႔ ေျမ၌ ေရးျခစ္အပ္ေသာ အကၡရာသည္ ေလေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လ်င္စြာ ပ်က္စီးသကဲ့သို႔၊ ၾကာျမင့္စြာ မတည္သကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ အစဥ္မျပတ္ အမ်က္ထြက္တတ္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္၏ ထို အမ်က္သည္ကား ေန႔ညဥ့္ရွည္စြာ ကိန္းေအာင္း မေန။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ေျမ၌ ေရးျခစ္အပ္ေသာ အကၡရာႏွင့္တူေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေရ၌ ေရးသားအပ္ေသာ အကၡရာႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢဳိလ္သည္ ႐ုန္႔ရင္းေသာစကား ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစကား မႏွစ္သက္ ဖြယ္ေသာစကားျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္သည္သာ ႏွီးေႏွာသည္သာ ေပါင္းသင္းျမဲ ေပါင္းသင္းသည္သာတည္း။ ရဟန္းတို႔ ေရ၌ ေရးသားအပ္ေသာ အကၡရာသည္ လ်င္စြာ ကင္းေပ်ာက္လြယ္သကဲ့သို႔၊ ၾကာျမင့္စြာ မတည္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ႐ုန္႔ရင္းေသာ စကား ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစကား မႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာစကားျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္သည္သာ ႏွီးေႏွာသည္သာ ေပါင္းသင္းျမဲေပါင္းသင္းသည္သာတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ေရ၌ ေရးသားအပ္ ေသာ အကၡရာႏွင့္တူေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွား ရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

သံုးခုေျမာက္ ကုသိနာရဝဂ္ ၿပီး၏။