အန ၃.၁၃၇: ဥပၸါဒါသုတ္

၁၃၇။ ရဟန္းတို႔ ဘုရားရွင္တို႔ ပြင့္သည္ျဖစ္ေစ မပြင့္သည္ျဖစ္ေစ ထို (အနိစၥ) ဓာတ္သည္ သေဘာ အားျဖင့္ တည္သည္၏ အျဖစ္, သေဘာအားျဖင့္ ျမဲသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ တည္ေနသည္သာလွ်င္တည္း။ သခၤါရတရားအားလံုးတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ ထို သေဘာတရားကို ဘုရားရွင္သည္ ဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိ၏၊ ဉာဏ္ျဖင့္ သက္ဝင္၍ သိ၏၊ ဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္းသက္ဝင္ သိၿပီး၍ ”သခၤါရတရား အားလံုးတို႔သည္ မျမဲကုန္”ဟု ၫႊန္ၾကားေတာ္မူ၏၊ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ပညတ္ေတာ္မူ၏၊ ဉာဏ္၌ ထားေတာ္မူ၏၊ ဖြင့္ျပေတာ္မူ၏၊ ေဝဖန္ေတာ္မူ၏၊ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဘုရားရွင္တို႔ ပြင့္သည္ျဖစ္ေစ မပြင့္သည္ျဖစ္ေစ ထို (ဒုကၡ) ဓာတ္သည္ သေဘာအားျဖင့္ တည္သည္၏ အျဖစ္, သေဘာအားျဖင့္ ျမဲသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ တည္ေနသည္သာတည္း၊ သခၤါရတရားအားလံုးတို႔သည္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ထို သေဘာတရားကို ဘုရားရွင္သည္ ဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိ၏၊ ဉာဏ္ျဖင့္ သက္ဝင္၍ သိ၏၊ ဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္း သက္ဝင္၍ သိၿပီးလွ်င္ ”သခၤါရတရားအားလံုးတို႔သည္ ဆင္းရဲကုန္၏”ဟု ၫႊန္ၾကားေတာ္မူ၏၊ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ပညတ္ေတာ္မူ၏၊ ဉာဏ္၌ ထားေတာ္မူ၏၊ ဖြင့္ျပေတာ္မူ၏၊ ေဝဖန္ေတာ္မူ၏၊ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဘုရားရွင္တို႔ ပြင့္သည္ျဖစ္ေစ မပြင့္သည္ျဖစ္ေစ ထို (အနတၱ) ဓာတ္သည္ သေဘာအားျဖင့္ တည္သည္၏ အျဖစ္, သေဘာအားျဖင့္ ျမဲသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ တည္ေနသည္သာတည္း၊ တရားအားလံုးတို႔သည္ အလိုသို႔ မလိုက္ကုန္၊ ထို သေဘာတရားကို ဘုရားရွင္သည္ ဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိ၏၊ ဉာဏ္ျဖင့္ သက္ဝင္၍ သိ၏၊ ဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္း သက္ဝင္၍ သိၿပီးလွ်င္ ”တရားအားလံုးတို႔သည္ အလိုသို႔ မလိုက္ကုန္၊ (အနတၱျဖစ္ကုန္၏)”ဟု ၫႊန္ၾကားေတာ္မူ၏၊ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ပညတ္ေတာ္မူ၏၊ ဉာဏ္၌့ထားေတာ္မူ၏၊ ဖြင့္ျပေတာ္မူ၏၊ ေဝဖန္ေတာ္မူ၏၊ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳေတာ္မူ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။