အန ၃.၂၀: ဒုတိယ ပါပဏိကသုတ္

၂ဝ။ ရဟန္းတို႔ အဂၤါသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေစ်းသည္သည္ မၾကာမီပင္လွ်င္ စည္းစိမ္တို႔၌ မ်ားျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ေစ်းသည္သည္ မ်က္စိအျမင္ ရွိ၏၊ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဝီရိယထူး ရွိ၏၊ အမွီေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေစ်းသည္သည္ မ်က္စိအျမင္ရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ေစ်းသည္သည္ ”ဤကုန္ပစၥည္းကို ဤသို႔ဝယ္၍ ဤသို႔ေရာင္းေသာ္ အရင္းအႏွီးကား ဤမွ်ေလာက္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ အျမတ္ အစြန္းကား ဤမွ်ေလာက္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းကို သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေစ်းသည္သည္ မ်က္စိအျမင္ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေစ်းသည္သည္ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဝီရိယထူး ရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ေစ်းသည္သည္ ကုန္ပစၥည္းကို ဝယ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ေရာင္းျခင္းငွါလည္းေကာင္း ကြၽမ္းက်င္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေစ်းသည္သည္ ထူးေသာ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဝီရိယထူးရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေစ်းသည္သည္ အမွီေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ေစ်းသည္ကို ႂကြယ္ဝကုန္ မ်ားေသာဥစၥာရွိကုန္ မ်ားေသာအသံုးအေဆာင္ရွိကုန္ေသာ သူႂကြယ္ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္သားတို႔သည္လည္းေကာင္း ”ဤေစ်းသည္ကား မ်က္စိအျမင္လည္း ရွိ၏၊ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဝီရိယထူးလည္း ရွိ၏၊ သားသမီးတို႔ကို လုပ္ေကြၽးျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ငါတို႔အား ရံခါရံခါ အတိုးေပးဆပ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း စြမ္းႏိုင္၏”ဟု သိကုန္၏။ ထိုသူႂကြယ္ သူႂကြယ္သားတို႔သည္ ထို ေစ်းသည္ကို ”အခ်င္းေစ်းသည္ ငါ၏အထံမွ ဤကုန္စည္ပစၥည္းတို႔ကို ယူ၍ သားမယားကိုလည္း လုပ္ေကြၽးေလာ့၊ ငါတို႔အားလည္း ရံခါရံခါ အတိုးေပးဆပ္ပါေလာ့”ဟု ကုန္စည္ပစၥည္းျဖင့္ ဖိတ္ၾကား ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေစ်းသည္သည္ အမွီေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါသံုးမ်ဳိး တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေစ်းသည္သည္ မၾကာမီပင္လွ်င္ စည္းစိမ္တို႔၏ မ်ားျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္တရားသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ မၾကာမီပင္လွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မ်ားျမတ္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ (ပညာ) မ်က္စိ အျမင္ရွိ၏၊ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဝီရိယထူးရွိ၏၊ အမွီေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (ပညာ) မ်က္စိ အျမင္ရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္းတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’တည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ သို႔့ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (ပညာ) မ်က္စိ အျမင္ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဝီရိယထူးရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ျခင္း ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ အားအစြမ္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ျမဲျမံေသာ လုံ႔လ ရွိ၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ တာဝန္ကို ပစ္ခ်မထား။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ ေသာ ဝီရိယထူးရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အမွီေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အၾကားအျမင္မ်ားကုန္ ပါဠိေတာ္ကို ႏႈတ္တက္ေဆာင္ကုန္ သုတၱန္ကို ေဆာင္ကုန္ ဝိနည္းကို ေဆာင္ကုန္ ပါတိေမာက္ကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သို႔ ရံဖန္ ရံခါ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရား ဤပါဠိကား အဘယ္သို႔ပါနည္း၊ ဤပါဠိ၏ အနက္ကား အဘယ္သို႔ပါနည္း”ဟု ေမး ျမန္း၏၊ စိစစ္၏၊ ထို (ဗဟုသုတရွိၾကေသာ) အသွ်င္တို႔သည္ ထိုရဟန္းအား မဖြင့္အပ္ေသးသည္ကိုလည္း ဖြင့္ျပကုန္၏၊ မေပၚလြင္ေသးသည္တို႔ကိုလည္း ေပၚလြင္ေစကုန္၏၊ မ်ားျပားကုန္ေသာ ယံုမွားျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားတို႔၌ ယံုမွားမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အမွီေကာင္း ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ မၾကာမီပင္လွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မ်ားျမတ္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ႏွစ္ခုေျမာက္ ရထကာရဝဂ္ ၿပီး၏။

ပဌမအခန္း ၿပီး၏။