အန ၃.၂၃: သခၤါရသုတ္

၂၃။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

၁. ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ဆင္းရဲျခင္းရွိေသာ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္၏၊ ဆင္းရဲျခင္းရွိေသာ ႏႈတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္၏၊ ဆင္းရဲျခင္းရွိေသာ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္၏။

ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ဆင္းရဲျခင္းရွိေသာ ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္ေသာေၾကာင့္, ဆင္းရဲျခင္းရွိေသာ ႏႈတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္ေသာေၾကာင့္, ဆင္းရဲျခင္းရွိ ေသာ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းရွိေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏။ ဆင္းရဲျခင္းရွိေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရေသာ ထို ပုဂၢဳိလ္ကို ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ တို႔ ေတြ႕ထိကုန္၏၊ ဆင္းရဲျခင္းရွိေသာ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ တို႔ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ထိုသူသည္ စင္စစ္ ဆင္းရဲေသာ ဆင္းရဲျခင္းရွိေသာ ေဝဒနာကို ငရဲသူ သတၱဝါတို႔ကဲ့သို႔ ခံစားရ၏။

၂. ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ဆင္းရဲျခင္းမရွိေသာ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္၏၊ ဆင္းရဲျခင္း မရွိေသာ ႏႈတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္၏၊ ဆင္းရဲျခင္းမရွိေသာ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္၏။

ထိုသူသည္ ဆင္းရဲျခင္းမရွိေသာ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္ေသာေၾကာင့္, ဆင္းရဲျခင္း မရွိေသာ ႏႈတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္ေသာေၾကာင့္, ဆင္းရဲျခင္းမရွိေသာ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းမရွိေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏။ ဆင္းရဲျခင္းမရွိေသာ ေလာကသို႔ေရာက္ရေသာ ထို ပုဂၢဳိလ္ကို ဆင္းရဲျခင္းမရွိေသာ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ တို႔ ေတြ႕ထိကုန္၏၊ ဆင္းရဲျခင္းမရွိေသာ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ တို႔ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ထိုသူသည္ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိေသာ ေဝဒနာကို သုဘကိဏွာ ျဗဟၼာတို႔ကဲ့သို႔ ခံစားရ၏။

၃. ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း မရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္၏၊ ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ႏႈတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အား ထုတ္၏၊ ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္၏။

ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္ေသာေၾကာင့္, ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ႏႈတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အား ထုတ္ေသာေၾကာင့္, ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ေစတနာကံကို အားထုတ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏။ ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ေလာကသို႔ေရာက္ရေသာ ထို ပုဂၢဳိလ္ကို ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ တို႔သည္ ေတြ႕ထိကုန္၏၊ ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ တို႔ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲေရာႁပြမ္းေသာ ေဝဒနာကို လူႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဝမာနိကၿပိတၱာတို႔ကဲ့သို႔ ခံစားရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။