အန ၃.၂၇: ဇိဂုစၧိတဗၺသုတ္

၂၇။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ စက္ဆုပ္ထိုက္ မမွီဝဲထိုက္ မဆည္းကပ္ထိုက္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထိုက္ မမွီဝဲထိုက္ မဆည္းကပ္ထိုက္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးရွိ၏၊ ရဟန္း တို႔ မွီဝဲထိုက္ ဆည္းကပ္ထိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ စက္ဆုပ္ထိုက္ မမွီဝဲထိုက္ မဆည္းကပ္ထိုက္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ သီလမရွိ၊ ယုတ္ညံ့ေသာသေဘာရွိ၏၊ မစင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ ယံုမွားဖြယ္ေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ အမႈရွိ၏၊ ရဟန္း မဟုတ္ဘဲလ်က္ ရဟန္းဟု ဝန္ခံ၏၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ ရွိသူ မဟုတ္ဘဲလ်က္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ရွိသူဟု ဝန္ခံ၏၊ အတြင္းသေဘာပုပ္၏၊ ျဖစ္ေပၚေသာ ရာဂ စသည္ျဖင့္ စြတ္စို၏၊ ျဖစ္ေပၚေသာ ရာဂ စေသာ အမႈိက္ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို စက္ဆုပ္ထိုက္၏၊ မမွီဝဲထိုက္ မဆည္းကပ္ထိုက္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို အတုလိုက္ျခင္းသို႔ အကယ္၍ မေရာက္ေစ ကာမူ ”ဤပုဂၢဳိလ္သည္ ယုတ္ညံ့ေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိ၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အေပါင္းအေဖာ္ရွိ၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အေဆြခင္ပြန္းသို႔ ၫြတ္ကိုင္း၏ဟု ထိုမွီဝဲေသာ သူ၏ ယုတ္ညံ႕ေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ပ်ံ ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏။

ရဟန္းတို႔ မစင္တြင္းသို႔ က်ေသာ ေႁမြသည္ ထို ဆယ္ေသာသူကို အကယ္၍ မကိုက္ေစကာမူ မစင္ျဖင့္မူကား လိမ္းက်ံေစႏိုင္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အား အတုလိုက္ျခင္းသို႔ အကယ္၍ မေရာက္ေစကာမူ ”ဤပုဂၢဳိလ္သည္ ယုတ္ညံ့ေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိ၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အေပါင္းအေဖာ္ရွိ၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အေဆြခင္ပြန္းသို႔ ၫြတ္ကိုင္း၏”ဟု ထိုမွီဝဲေသာ သူ၏ ယုတ္ညံ့ေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ပ်ံ ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို စက္ဆုပ္ထိုက္၏၊ မမွီဝဲထိုက္ မဆည္းကပ္ထိုက္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္။

ရဟန္းတို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထိုက္ မမွီဝဲထိုက္ မဆည္းကပ္ထိုက္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ အမ်က္ထြက္တတ္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း မ်ား၏၊ အနည္းငယ္ ေျပာဆို႐ံုမွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း ကပ္ၿငိတတ္၏၊ အမ်က္ထြက္တတ္၏၊ စိတ္နာတတ္၏၊ ခက္ထန္တတ္၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ျပစ္မွားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မႏွစ္သက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ထင္စြာျပဳတတ္၏။

ရဟန္းတို႔ အမာေဟာင္းသည္ သစ္သားစျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိုးျခမ္းကြဲျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္မိေသာ္ လြန္လြန္ကဲကဲ (ေသြးျပည္ အရိအရြဲတို႔) ယိုထြက္သကဲ့ သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္။ပ။ ရဟန္းတို႔ ေလာင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ တည္သားမီးစသည္ သစ္သားစ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိုးျခမ္းကြဲျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္မိေသာ္ လြန္လြန္ကဲကဲ ျဖစ္ျဖစ္ျမည္ သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္။ပ။ ရဟန္းတို႔ မစင္တြင္းသည္ သစ္သားစျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိုးျခမ္းကြဲျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္မိေသာ္ လြန္လြန္ကဲကဲ မေကာင္းေသာ အနံ႔ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္း တို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ အမ်က္ထြက္တတ္၏၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း မ်ား၏၊ အနည္းငယ္ ေျပာဆို႐ံုမွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း ကပ္ၿငိတတ္၏၊ အမ်က္ထြက္တတ္၏၊ စိတ္နာတတ္၏၊ ခက္ထန္တတ္၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ျပစ္မွားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မႏွစ္သက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ထင္စြာျပဳတတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထိုက္၏၊ မမွီ ဝဲထိုက္ မဆည္းကပ္ထိုက္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္၊ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ငါ့ကို ဆဲေရးမူလည္း ဆဲေရးရာ၏၊ ငါ့ကို ၿခိမ္းေျခာက္မူလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ရာ၏၊ ငါ့ကို အက်ဳိးမဲ့ျပဳမူလည္း ျပဳရာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထိုက္၏၊ မမွီဝဲထိုက္ မဆည္းကပ္ထိုက္ မခ်ဥ္း ကပ္ထိုက္။

ရဟန္းတို႔ မွီဝဲထိုက္ ဆည္းကပ္ထိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ သီလရွိ၏၊ ေကာင္းေသာသေဘာရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို မွီဝဲထိုက္၏၊ ဆည္းကပ္ထိုက္၏၊ ခ်ဥ္းကပ္ထိုက္၏၊ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ အတုလိုက္ျခင္းသို႔ အကယ္၍ မေရာက္ ေစကာမူ ”ဤပုဂၢဳိလ္သည္ ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္း ရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ အေပါင္းအေဖာ္ရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္းသို႔ ၫြတ္ကိုင္း၏”ဟု ထိုမွီဝဲေသာသူ၏ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ပ်ံ ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို မွီဝဲထိုက္၏၊ ဆည္းကပ္ထိုက္၏၊ ခ်ဥ္းကပ္ထိုက္၏၊ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

မိမိေအာက္ သီလစသည္ျဖင့္ နိမ့္သူကို ေပါင္းေဖာ္မွီဝဲေလ့ရွိသူသည္ ဆုတ္ယုတ္ ရ၏၊ မိမိႏွင့္ သီလ စသည္ျဖင့္ တူသူကို ေပါင္းေဖာ္မွီဝဲေလ့ရွိသူသည္ တစ္ရံတစ္ခါမွ် မဆုတ္ယုတ္ရာ၊ မိမိထက္ သီလစသည္ျဖင့္ ျမင့္ျမတ္သူကို ဆည္းကပ္သူသည္ လ်င္စြာ တိုးတက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိထက္ သီလ စသည္ျဖင့္ ျမင့္ျမတ္သူကို ဆည္းကပ္ရာ၏။

သတၱမသုတ္။