အန ၃.၂: လကၡဏသုတ္

၂။ ရဟန္းတို႔ သူမိုက္သည္ မိမိျပဳအပ္ေသာ ကံလွ်င္ မွတ္ေၾကာင္း ‘လကၡဏာ’ရွိ၏၊ ပညာရွိသည္လည္း မိမိျပဳအပ္ေသာ ကံလွ်င္ မွတ္ေၾကာင္း ‘လကၡဏာ’ရွိ၏၊ ပညာမည္သည္ သတၱဝါတို႔၏ အျပဳ အမူအားေလ်ာ္စြာ ထင္ရွား၏။ ရဟန္းတို႔တရားသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို သူမိုက္ဟု သိအပ္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ ေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’လည္းေကာင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔ ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို သူမိုက္ဟု သိအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ တရားသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ပညာရွိဟု သိအပ္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’လည္းေကာင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ပညာရွိဟု သိအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”သူမိုက္ဟု သိေၾကာင္းတရားသံုးမ်ဳိးတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္၍၊ ပညာရွိဟု သိေၾကာင္းတရားသံုးမ်ဳိးတို႔ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ကုန္အံ့”ဟု က်င့္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သာလွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္