အန ၃.၃၄: နိဒါနသုတ္

၃၄။ ရဟန္းတို႔ (ဝဋ္ဆင္းရဲသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ) ကံတို႔၏ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတရားတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ေလာဘသည္ ကံံတို႔၏ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတည္း၊ ေဒါသသည္ ကံံတို႔၏ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတည္း၊ ေမာဟသည္ ကံံတို႔၏ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ကံကို ေလာဘသည္ ျပဳအပ္၏၊ ေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ေလာဘလွ်င္ အေၾကာင္း ‘နိဒါန္း’ ရွိ၏၊ ေလာဘလွ်င္ အေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ ရွိ၏၊ အၾကင္ ဘံု၌ ထို ကံရွိသူ၏ အတၱေဘာသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ဘံု၌ ထို ကံသည္ အက်ဳိးေပး၏၊ အၾကင္ ဘံု၌ ထို ကံသည္ အက်ဳိးေပး၏။ ထို ဘံုဝယ္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆက္ဆက္ေသာ ဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ထို ကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ကံကို ေဒါသသည္ ျပဳအပ္၏၊ ေဒါသေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ေဒါသလွ်င္ အေၾကာင္း ‘နိဒါန္း’ ရွိ၏၊ ေဒါသလွ်င္ အေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ ရွိ၏၊ အၾကင္ ဘံု၌ ထို ကံရွိသူ၏ အတၱေဘာသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ဘံု၌ ထို ကံသည္ အက်ဳိးေပး၏၊ အၾကင္ ဘံု၌ ထို ကံသည္ အက်ဳိးေပး၏။ ထို ဘံုဝယ္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆက္ဆက္ေသာ ဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ထို ကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ကံကို ေမာဟသည္ ျပဳအပ္၏၊ ေမာဟေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ေမာဟလွ်င္ အေၾကာင္း ‘နိဒါန္း’ ရွိ၏၊ ေမာဟလွ်င္ အေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ ရွိ၏၊ အၾကင္ ဘံု၌ ထို ကံရွိသူ၏ အတၱေဘာသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ဘံု၌ ထို ကံသည္ အက်ဳိးေပး၏၊ အၾကင္ ဘံု၌ ထို ကံသည္ အက်ဳိးေပး၏။ ထို ဘံုဝယ္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆက္ ဆက္ေသာ ဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ထို ကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ၏။

ရဟန္းတို႔ မပ်က္စီးကုန္ေသာ မပုပ္ေဆြးကုန္ေသာ ေလ ေနပူတို႔ မဖ်က္ဆီးအပ္ကုန္ေသာ အႏွစ္ကို ယူတတ္ကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ သိုမွီးထားအပ္ကုန္ေသာ မ်ဳိးေစ့တို႔ကို ေကာင္းေသာ လယ္ယာ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳျပင္အပ္ေသာ ေျမ၌ ၾကဲခ်အပ္ကုန္၏၊ မိုးသည္လည္းေကာင္း စြာ ေရအလ်ဥ္ကို သြန္းေလာင္း ‘ရြာခ်’ ရာ၏၊ ဤသို႔ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ထို မ်ဳိးေစ့တို႔သည္ ႀကီးပြါးျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ရာ သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အၾကင္ ကံကို ေလာဘသည္ ျပဳအပ္၏၊ ေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ေလာဘလွ်င္ အေၾကာင္း ‘နိဒါန္း’ ရွိ၏၊ ေလာဘလွ်င္ အေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ ရွိ၏၊ အၾကင္ ဘံု၌ ထို ကံရွိသူ၏ အတၱေဘာသည္ ျဖစ္၏၊

ထို ဘံု၌ ထို ကံသည္ အက်ဳိးေပး၏၊ အၾကင္ ဘံု၌ ထို ကံသည္ အက်ဳိးေပး၏။ ထို ဘံုဝယ္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆက္ဆက္ေသာ ဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ထို ကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ၏။

အၾကင္ ကံကို ေဒါသသည္ ျပဳအပ္၏၊ ေဒါသေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ပ။

အၾကင္ ကံကို ေမာဟသည္ ျပဳအပ္၏၊ ေမာဟေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ေမာဟလွ်င္ အေၾကာင္း ‘နိဒါန္း’ ရွိ၏၊ ေမာဟလွ်င္ အေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ ရွိ၏၊ အၾကင္ ဘံု၌ ထို ကံရွိသူ၏ အတၱေဘာသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ဘံု၌ ထို ကံသည္ အက်ဳိးေပး၏၊ အၾကင္ ဘံု၌ ထို ကံသည္ အက်ဳိးေပး၏။

ထို ဘံုဝယ္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆက္ဆက္ေသာ ဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ထို ကံ၏အက်ဳိးကို ခံစားရ၏။ ရဟန္းတို႔ (ဝဋ္ဆင္းရဲသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ) ကံတို႔၏ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတရားတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ (ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကင္းၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ) ကံတို႔၏ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတရားတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- အေလာဘသည္ ကံံတို႔၏ ျဖစ္ေပၚ ေၾကာင္းတည္း။ အေဒါသသည္ ကံံတို႔၏ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတည္း။ အေမာဟသည္ ကံံတို႔၏ ျဖစ္ေပၚ ေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ကံကို အေလာဘသည္ ျပဳအပ္၏၊ အေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အေလာဘလွ်င္ အေၾကာင္း ‘နိဒါန္း’ ရွိ၏၊ အေလာဘလွ်င္ အေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ ရွိ၏။ ေလာဘကင္းသည္ရွိေသာ္ ထို ကံကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာ ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္း သေဘာမရွိ။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ကံကို အေဒါသသည္ ျပဳအပ္၏၊ အေဒါသေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အေဒါသလွ်င္ အေၾကာင္း ‘နိဒါန္း’ ရွိ၏၊ အေဒါသလွ်င္ အေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ ရွိ၏။ ေဒါသကင္းသည္ရွိေသာ္ ထို ကံကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီး ျဖစ္၏၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီး ျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္း သေဘာမရွိ။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ကံကို အေမာဟသည္ ျပဳအပ္၏၊ အေမာဟေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အေမာဟလွ်င္ အေၾကာင္း ‘နိဒါန္း’ ရွိ၏၊ အေမာဟလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ ရွိ၏။ ေမာဟကင္းသည္ရွိေသာ္ ထို ကံကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ အသစ္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္း သေဘာမရွိ။

ရဟန္းတို႔ မကဲြ မပ်က္စီးကုန္ေသာ မပုပ္ေဆြးကုန္ေသာ ေလ ေနပူတို႔ မဖ်က္ဆီးအပ္ကုန္ေသာ အႏွစ္ကို ယူတတ္ကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ သိုမွီးထားအပ္ကုန္ေသာ မ်ဳိးေစ့တို႔ ရွိကုန္၏၊ ထို မ်ဳိးေစ့တို႔ကို ေယာက်္ားသည္ မီးျဖင့္ တိုက္ျငားအံ့၊ မီးတိုက္၍ မီးေသြး (ျဖစ္ေအာင္) ျပဳျငားအံ့၊ မီးေသြးျပဳလုပ္ၿပီး၍ ျပင္းထန္ေသာ ေလ၌မူလည္း လြင့္ျငားအံ့၊ ေရစီးသန္ေသာ ျမစ္၌မူလည္း ေမွ်ာျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျပဳအပ္ေသာ္ ထို မ်ဳိးေစ့တို႔သည္ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီး, ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီး, အသစ္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီး, ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိၿပီး ျဖစ္ကုန္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အၾကင္ ကံကို အေလာဘသည္ ျပဳအပ္၏၊ အေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အေလာဘလွ်င္ အေၾကာင္း ‘နိဒါန္း’ ရွိ၏၊ အေလာဘလွ်င္ အေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ ရွိ၏။

ေလာဘကင္းသည္ရွိေသာ္ ထို ကံကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ အသစ္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိ။

အၾကင္ ကံကို အေဒါသသည္ ျပဳအပ္၏။ပ။

အၾကင္ ကံကို အေမာဟသည္ ျပဳအပ္၏၊ အေမာဟေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အေမာဟလွ်င္ အေၾကာင္း ‘နိဒါန္း’ ရွိ၏၊ အေမာဟလွ်င္ အေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ ရွိ၏။ ေမာဟကင္းသည္ရွိေသာ္ ထို ကံကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏။ပ။ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာမရွိ။ ရဟန္းတို႔ (ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကင္းၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ) ကံတို႔၏ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတရားတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႕ေတာ္မူ၏)။

ပညာမဲ့ေသာ သူမိုက္သည္နည္းသည္ျဖစ္ေစ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ
ေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေဒါသေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေမာဟေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္၏၊
ထိုသူမိုက္သည္ ထို ကံကို ဤမိမိအတၱေဘာ၌ပင္လွ်င္ ခံစားအပ္၏၊
ထို ကံ၏ တစ္ပါးေသာ တည္ရာသည္ မရွိ။

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိေသာ ရဟန္းသည္ေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံကိုလည္းေကာင္း၊
ေဒါသေၾကာင့့္ျဖစ္ေသာ ကံကိုလည္းေကာင္း၊ေမာဟေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံကိုလည္းေကာင္း (မျပဳေတာ့ေခ်)၊ ထိုရဟန္းသည္ အရဟတၱမဂ္ (ဝိဇၨာ) ကို ျဖစ္ေစလ်က္ ဒုဂၢတိဘဝအားလံုးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ေတာ္မူ၏။

စတုတၳသုတ္။