အန ၃.၄၀: အာဓိပေတယ်သုတ္

၄ဝ။ ရဟန္းတို႔ အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္နည္း သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- မိမိကိုယ္ကို အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ ‘အတၱာဓိပေတယ်’တရားလည္းေကာင္း၊ သတၱေလာကကို အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ ‘ေလာကာဓိပေတယ်’တရားလည္းေကာင္း၊ ေလာကုတၱရာတရားကို အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ ‘ဓမၼာဓိပေတယ်’တရားလည္းေကာင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ မိမိ ကိုယ္ကို အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ ‘အတၱာဓိပေတယ်’တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ ”ငါသည္ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို ထို သမၸတၱိဘဝ၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္သည္ မဟုတ္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ငါ့ကို လႊမ္းမိုးအပ္၏။ ငါ့ကို ဆင္းရဲျခင္းသည္ လႊမ္းမိုးအပ္၏၊ ငါ့ကို ဆင္းရဲျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ ဤအလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု၏ အဆံုးကို ျပဳျခင္းသည္ အမွန္ပင္ ထင္ရွားျဖစ္ရာ၏ဟု ႏွလံုးသြင္း၍့လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့၏။ ငါသည္ ကား အၾကင္ သို႔ သေဘာရွိကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို စြန္႔ပယ္၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို ေအာက္ယုတ္ေသာ ကာမ ဂုဏ္တို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ရွာမွီးေနျငားအံ့၊ ထိုသို႔ ရွာမွီးေနျခင္းသည္ ငါ့အား မသင့္ေလ်ာ္”ဟု (ဤသို႔ ၾကံဆင္ျခင္၏)။

ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္ျပန္၏။ ”ငါသည္ အျပည့္အစံု အားထုတ္ အပ္သည္ရွိေသာ္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမရွိေသာ ဝီရိယသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ သတိပ႒ာန္ေလးပါး၏ အစြမ္းျဖင့္ ကပ္၍ တည္သည္ျဖစ္၍ မပ်က္ေသာ သတိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ ႐ူပကာယ နာမကာယသည္ ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ ပူပန္ျခင္း ကင္းလတၱံ႕၊ အာ႐ံု၌ ေကာင္းစြာ ထားအပ္သည္ျဖစ္၍ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု (ဆင္ျခင္ျပန္၏)။ ထိုရဟန္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုသာလွ်င္ အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ အကုသိုလ္ကို ပယ္စြန္႔၏၊ ကုသိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ အျပစ္ရွိေသာ တရားကို ပယ္စြန္႔၏၊ အျပစ္မရွိေသာ တရားကို ပြါးမ်ား၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မိမိကိုယ္ကို အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ တရားဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ သတၱေလာကကို အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ ‘ေလာကာဓိပေတယ်’တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ ”ငါသည္ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို ထို သမၸတၱိဘဝ၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လူ႕ေဘာင္ မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္သည္ မဟုတ္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ငါ့ကို လႊမ္းမိုး အပ္၏။ ငါ့ကို ဆင္းရဲျခင္းသည္ လႊမ္းမိုးအပ္၏၊ ငါ့ကို ဆင္းရဲျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ ဤအလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု၏ အဆံုးကို ျပဳျခင္းသည္ အမွန္ပင္ ထင္ရွားျဖစ္ရာ၏ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္း ေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့၏၊ ငါသည္ကား ဤသို႔ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ျဖစ္ပါလ်က္ ကာမ ဂုဏ္တို႔ကို ၾကံစည္ျခင္း ‘ကာမဝိတက္’ ကိုမူလည္း ၾကံစည္ျငားအံ့၊ ပ်က္စီးရန္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဗ်ာပါဒ ဝိတက္’ကိုမူလည္း ၾကံစည္ျငားအံ့၊ ညႇဥ္းဆဲရန္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိဟႎသာဝိတက္’ ကိုမူလည္း ၾကံစည္ျငားအံ့၊ ဤသတၱေလာက၏ တည္ရာ ‘စၾကာဝဠာ’သည္ က်ယ္ဝန္းမ်ားျပားသည္သာတည္း၊ က်ယ္ဝန္းမ်ားျပားေသာ သတၱေလာက၏ တည္ရာ ‘စၾကာဝဠာ’ ၌ တန္ခိုးႀကီးကုန္ေသာ နတ္မ်က္စိ အျမင္ရွိကုန္ေသာ သူတစ္ပါးစိတ္ကို သိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထို သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေဝးေသာ အရပ္မွေသာ္လည္း ျမင္ႏိုင္ကုန္၏၊ နီးကုန္ေသာ္လည္း မထင္ကုန္၊ မိမိစိတ္ျဖင့္လည္း သူတစ္ပါး စိတ္ကို သိႏိုင္ကုန္၏၊ ထို သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း ငါ့ကို ဤသို႔ သိကုန္ရာ၏ ”အခ်င္းတို႔ ဤအမ်ဳိးသားကို ႐ႈကုန္ေလာ့၊ ဤအမ်ဳိးသားသည္ သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ ရဟန္းျပဳသူျဖစ္ပါလ်က္ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ႏွင့္ ေရာႁပြမ္း၍ ေနဘိ၏”ဟု (ဤသို႔ သိကုန္ရာ၏)။

တန္ခိုးႀကီးကုန္ေသာ နတ္မ်က္စိ အျမင္ရွိကုန္ေသာ မိမိစိတ္ျဖင့္လည္း သူတစ္ပါး စိတ္ကို သိစြမ္းႏိုင္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထို နတ္တို႔သည္ ေဝးေသာ အရပ္မွေသာ္လည္း ျမင္ႏိုင္ကုန္၏၊ နီးကုန္ေသာ္လည္း မထင္ကုန္၊ မိမိစိတ္ျဖင့္လည္း သူတစ္ပါးစိတ္ကို သိႏိုင္ကုန္၏၊ ထို ိုနတ္တို႔သည္လည္း ငါ့ကို ဤသို႔ သိကုန္ရာ၏ ”အခ်င္းတို႔ ဤအမ်ဳိးသားကို ႐ႈကုန္ေလာ့၊ ဤအမ်ဳိးသားသည္ သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ ရဟန္းျပဳသူ ျဖစ္ပါလ်က္ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ႏွင့္ ေရာႁပြမ္းလ်က္ ေနဘိ၏”ဟု (ဤသို႔ သိကုန္ရာ၏)။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္ျပန္၏ ”ငါသည္ အျပည့္အစံုအားထုတ္အပ္သည္ရွိေသာ္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း မရွိေသာ ဝီရိယသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ သတိပ႒ာန္ေလးပါး၏ အစြမ္းျဖင့္ ကပ္၍ တည္သည္ျဖစ္၍ မပ်က္ေသာ သတိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ ႐ူပကာယ နာမကာယသည္ ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ ပူပန္ျခင္း ကင္းလတၱံ႕၊ အာ႐ံု၌ ေကာင္းစြာ ထားအပ္သည္ျဖစ္၍ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု (ဆင္ျခင္ျပန္၏)။ ထို ရဟန္းသည္ ေလာကကိုသာလွ်င္ အႀကီး အမွဴးျပဳ၍ အကုသိုလ္ကို ပယ္စြန္႔၏၊ ကုသိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ အျပစ္ရွိေသာ တရားကို ပယ္စြန္႔၏၊ အျပစ္မရွိေသာ တရားကို ပြါးမ်ား၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ေလာကကို အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ တရားဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေလာကုတၱရာတရားကို အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ ‘ဓမၼာဓိပေတယ်’တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ ”ငါသည္ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို ထို သမၸတၱိဘဝ၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လူ႕ေဘာင္ မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္သည္ မဟုတ္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ငါ့ကို လႊမ္းမိုးအပ္၏။ ငါ့ကို ဆင္းရဲျခင္းသည္ လႊမ္းမိုးအပ္၏၊ ငါ့ကို ဆင္းရဲျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ ဤအလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳျခင္းသည္ အမွန္ပင္ ထင္ရွားျဖစ္ရာ၏ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့၏။ တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာထားေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ ကိုယ္တိုင္သိျမင္အပ္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္ပါ ေပတည္း၊ လာလွည့္႐ႈလွည့္ဟု ေဆာင္ျပထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ထဲ စိတ္ထဲ၌ ေဆာင္ယူထားထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိႏိုင္ခံစား ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း။ ထိုတရားေတာ္ကို သိကုန္ျမင္ကုန္လ်က္ ေနၾကကုန္ေသာ ငါ၏ သီတင္း သံုးေဖာ္တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ ငါသည္သာ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ေသာ သာသနာေတာ္၌ ဝင္ေရာက္၍ ရဟန္းျပဳသူ ျဖစ္ပါလ်က္ စင္စစ္ ပ်င္းရိေမ့ေလ်ာ့၍ ေနျငားအံ့၊ ဤသို႔ ေနျခင္းသည္ ငါ့အား မသင့္ေလ်ာ္”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္ျပန္၏။ ”ငါသည္ အျပည့္အစံု အားထုတ္အပ္သည္ရွွိေသာ္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း မရွိေသာ ဝီရိယသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ သတိပ႒ာန္ေလးပါး၏ အစြမ္းျဖင့္ ကပ္၍ တည္သည္ျဖစ္၍ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ ႐ူပကာယ နာမကာယသည္ ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ ပူပန္ျခင္း ကင္းလတၱံ႕၊ အာ႐ံု၌ ေကာင္းစြာ ထားအပ္သည္ျဖစ္၍ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု (ဆင္ျခင္ျပန္၏)။ ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာတရားကိုသာလွ်င္ အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ အကုသိုလ္ကို ပယ္စြန္႔၏၊ ကုသိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ အျပစ္ရွိေသာ တရားကို ပယ္စြန္႔၏၊ အျပစ္မရွိေသာ တရားကို ပြါးမ်ား၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ေလာကုတၱရာတရားကို အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ တရားဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ အႀကီး အမွဴးျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ တရားသည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အခ်င္းေယာက်္ား မေကာင္းမႈကို ျပဳသူ၏ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္မည္သည္ ေလာက၌ မရွိ။ မွန္သည္လည္း ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္လည္း ျဖစ္ေစ အၾကင္ အမႈကို သင္ျပဳ၏၊ ထို သင္ျပဳေသာ အမႈကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိ၏။ အခ်င္းတို႔ အၾကင္သူသည္ ေကာင္းျမတ္၍ သက္ေသသဖြယ္ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို မထီမဲ့ျမင္ ေအာက္ေမ့၏၊ ထိုသူသည္ မိမိ၌ ထင္ရွားရွိေသာ ထို မေကာင္းမႈကို စင္စစ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္၏။ ေလာက၌ မညီၫြတ္ေသာ တရားကို က်င့္သံုးေသာ လူမိုက္ကို နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဘုရား (စေသာ သူေတာ္ေကာင္း)တို႔သည္လည္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္ ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို့အႀကီးအမွဴးျပဳတတ္ေသာ ရဟန္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွိ၍ ကိေလသာကို ေလာင္ကြၽမ္းေစတတ္သူ ေလာကကို အႀကီးအမွဴးျပဳတတ္သူ ရဟန္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာကုတၱရာတရားအားေလ်ာ္ ေသာ အက်င့္ရွိသူ မွန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ ေလာကုတၱရာတရားကို အႀကီးအမွဴး ျပဳတတ္သူ ရဟန္းသည္လည္းေကာင္း မဆုတ္ယုတ္။ ကိေလသာကို ေလာင္ကြၽမ္းေစတတ္ေသာ လုံ႔လရွိေသာ အၾကင္ ရဟန္းသည္ ကိေလသာမာရ္ကို ႏွိပ္စက္၍၊ အယုတ္ကို ျပဳတတ္ေသာ ကိေလသာမာရ္ကို လႊမ္းမိုး၍၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၏ ကုန္ရာျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္၏။ ေလာကကို သိတတ္၍ ေကာင္းေသာ ပညာရွိေသာ၊ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ တရားတို႔၌ တပ္ျခင္းတဏွာမရွိေသာ၊ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ရဟႏၲာသည္ တစ္ခါတစ္ရံမွ် မဆုတ္ယုတ္။

ဒသမသုတ္။

ေလးခုေျမာက္ ေဒဝဒူတဝဂ္ ၿပီး၏။