အန ၃.၄၇: သခၤတလကၡဏာသုတ္

၄၇။ ရဟန္းတို႔ သခၤတ၁တရား၏ သခၤတဟု မွတ္ေၾကာင္းလကၡဏာ၂တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ျဖစ္ျခင္း ‘ဥပါဒ္’ လကၡဏာသည္ ထင္ရွား၏၊ ပ်က္ျခင္း ‘ဘင္’ လကၡဏာသည္ ထင္ရွား၏၊ ဥပါဒ္အခိုက္အတန္႔၏ ေျပာင္းလဲျခင္း ‘ဌီ’လကၡဏာသည္ ထင္ရွား၏။ ရဟန္းတို႔ သခၤတတရား၏ သခၤတဟု မွတ္ေၾကာင္းလကၡဏာတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔ေပတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။