အန ၃.၄၈: အသခၤတလကၡဏာသုတ္

၄၈။ ရဟန္းတို႔ အသခၤတတရား၏ အသခၤတဟု မွတ္ေၾကာင္းလကၡဏာတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ျဖစ္ျခင္း ‘ဥပါဒ္’ လကၡဏာသည္ မထင္ရွားေပ၊ ပ်က္ျခင္း ‘ဘင္’ လကၡဏာသည္ မထင္ရွားေပ၊ ဥပါဒ္အခိုက္အတန္႔၏ ေျပာင္းလဲျခင္း ‘ဌီ’ လကၡဏာသည္ မထင္ရွားေပ။ ရဟန္းတို႔ အသခၤတတရား၏ အသခၤတဟု မွတ္ေၾကာင္းလကၡဏာတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔ေပတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။