အန ၃.၆၁: သဂၤါရဝသုတ္

၆၁။ ထိုအခါ သဂၤါရဝပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ပုဏၰားမည္သည္ ကိုယ္တိုင္လည္း ယဇ္ပူေဇာ္ၾကကုန္၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း ပူေဇာ္ေစၾကကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ထို ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၌ ကိုယ္တိုင္ ပူေဇာ္သူ သူတစ္ပါးကိုလည္း ပူေဇာ္ေစသူ အားလံုးတို႔သည္ ယင္းယဇ္ ပူေဇာ္ျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ အမ်ားအတြက္ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အၾကင္သူသည္ ကား ထို ထို ဤဤအမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳ၍ မိမိတစ္ကိုယ္တည္းကို ဆံုးမ၏၊ မိမိတစ္ကိုယ္တည္းကို ၿငိမ္သက္ေစ၏၊ မိမိတစ္ကိုယ္တည္းကို (ကိေလသာမွ) ၿငိမ္းေစ၏၊ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ ဤသူသည္ ယင္းရဟန္းျပဳျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းအက်င့္ကို က်င့္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာ၌ သင့္ကိုပင္ တစ္ဖန္ ျပန္ေမးဦးမည္၊ သင္ ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္း ထို အေမးကို ေျဖၾကားေလာ့၊ ပုဏၰား ထို စကားကို သင္မည္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ၊ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေလာက၌ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ထို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”လာၾကကုန္ေလာ့ အတုမရွိေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ တည္ရာ နိဗၺာန္ကို (ငါကိုယ္တိုင္) ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳခဲ့ေသာ ဤလမ္းစဥ္ ဤအက်င့္ကို (သင္တို႔အား) ေဟာၾကားမည္၊ ငါေဟာၾကားသည့္အတိုင္း သင္တို႔ က်င့္လွ်င္လည္း အတုမရွိေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ တည္ရာနိဗၺာန္ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေနၾကရ လိမ့္မည္၊ ထို လမ္းစဥ္ကို သင္တို႔လည္း ထို အတိုင္း က်င့္ၾကကုန္ေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိုယ္တိုင္လည္းတရားကို ေဟာ၏၊ တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္လည္း ထို နိဗၺာန္ အက်ဳိးငွါ က်င့္ၾကကုန္၏၊ ထို က်င့္သူတို႔ကား အရာ အေထာင္ အသိန္းမက မ်ားလွကုန္၏။

ပုဏၰား ငါ ယခု ေျပာဆိုခဲ့သည့္ စကားကို သင္ မည္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤအတိုင္းျဖစ္လွ်င္ ရဟန္းျပဳျခင္းဟူေသာ ဤအက်င့္သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းအက်င့္ မည္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ားအတြက္ အက်င့္ မည္သေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤအတိုင္းျဖစ္လွ်င္ ရဟန္းျပဳျခင္းဟူေသာ ဤအက်င့္သည္ အမ်ားအတြက္ အက်င့္မည္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဤသို႔ေလွ်ာက္ေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ သဂၤါရဝပုဏၰားအား- ”ပုဏၰား ဤအက်င့္ ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အဘယ္အက်င့္ကို သင္ႏွစ္သက္သနည္း၊ (အဘယ္အက်င့္သည္) သာ၍နည္းေသာ ကိစၥရွိသနည္း၊ သာ၍နည္းေသာ အားထုတ္ရမႈ ရွိသနည္း၊ သာ၍ မ်ားေသာ အက်ဳိးရွိသနည္း၊ သာ၍ မ်ားေသာအာနိသင္ရွိသနည္း”ဟု ဆို၏။ ဤသို႔ ဆိုအပ္သည္ ရွိေသာ္ သဂၤါရဝပုဏၰားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား- ”အသွ်င္ေဂါတမကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိး အသွ်င္အာနႏၵာ ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးတို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ပူေဇာ္ပါ၏၊ ခ်ီးမြမ္းပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း သဂၤါရဝပုဏၰားအား အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ”ပုဏၰား ‘သင္ အဘယ္ပုဂၢဳိလ္ တို႔ကို ပူေဇာ္သနည္း၊ သင္ အဘယ္ပုဂၢဳိလ္တို႔ကို ခ်ီးမြမ္းသနည္း’ဟု သင့္အား ငါေမးသည္ မဟုတ္၊ ပုဏၰား ဤအက်င့္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အဘယ္အက်င့္ကို သင္ႏွစ္သက္သနည္း၊ (အဘယ္အက်င့္သည္) သာ၍နည္းေသာကိစၥရွိသနည္း၊ သာ၍နည္းေသာ အားထုတ္ရမႈ ရွိသနည္း၊ သာ၍ မ်ားေသာ အက်ဳိးရွိသနည္း၊ သာ၍ မ်ားေသာ အာနိသင္ရွိသနည္း”ဟုသာ သင့္အား ငါေမး၏ဟု ဆို၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ပင္ သဂၤါရဝ ပုဏၰားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ”အသွ်င္ေဂါတမကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိး အသွ်င္အာနႏၵာကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးတို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ပူေဇာ္ပါ၏၊ ခ်ီးမြမ္းပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း သဂၤါရဝပုဏၰားကို အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ”ပုဏၰား ‘သင္ အဘယ္ပုဂၢဳိလ္တို႔ကို ပူေဇာ္သနည္း၊ သင္ အဘယ္ပုဂၢဳိလ္တို႔ကို ခ်ီးမြမ္းသနည္း’ဟု သင့္အား ငါေမးသည္ မဟုတ္၊ ပုဏၰား ဤအက်င့္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အဘယ္အက်င့္ကို ‘သင္ႏွစ္သက္သနည္း၊ (အဘယ္အက်င့္သည္) သာ၍နည္းေသာကိစၥ ရွိသနည္း၊ သာ၍နည္းေသာ အားထုတ္ရမႈ ရွိသနည္း၊ သာ၍ မ်ားေသာ အက်ဳိးရွိသနည္း၊ သာ၍ မ်ားေသာ အာနိသင္ရွိသနည္း’ဟုသာ သင့္အား ငါေမး၏”ဟု ဆို၏။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ပင္ သဂၤါရဝပုဏၰားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ”အသွ်င္ေဂါတမကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိး အသွ်င္အာနႏၵာကဲ့သို႔ ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးတို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ပူေဇာ္ပါ၏၊ ခ်ီးမြမ္းပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ အာနႏၵာသည္ ”သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္လည္း ျပႆနာကိုတရားသျဖင့္ ေမးအပ္ပါလ်က္ သဂၤါရဝပုဏၰားသည္ ေရွာင္လႊဲ၏၊ မေျဖဆို၊ ငါသည္ ႏွစ္ေယာက္လံုးကို ပင္ပန္းျခင္းမွ လြတ္ေစရမူကား ေကာင္းေပလိမ့္မည္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား အၾကံ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဂၤါရဝ ပုဏၰားအား- ”ပုဏၰား ယေန႔ နန္းေတာ္တြင္း၌ အညီအၫြတ္စည္းေဝးေနၾကေသာ မင္းခ်င္းေယာက္်ားတို႔ အား အဘယ္သို႔ေသာ အၾကားစကားသည္ ထင္ရွားျဖစ္သနည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ယေန႔ နန္းေတာ္တြင္း၌ အညီအၫြတ္စည္း ေဝးေနၾကေသာ မင္းခ်င္းေယာက္်ားတို႔အား ဤသို႔ေသာ အၾကားစကားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ပါ၏။ ”ေရွးအခါက ရဟန္းတို႔သည္ အလြန္နည္းပါးကုန္လ်က္လည္း လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာကိုကား ျပသူ မ်ားကုန္၏၊ ယခုအခါ၌မူကား ရဟန္းတို႔သည္ အလြန္မ်ားကုန္လ်က္လည္း လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါး ထက္ လြန္ျမတ္ေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာကိုကား ျပသူနည္းကုန္၏”ဟူေသာ ဤအၾကားစကားသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား ျပာဋိဟာတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- တန္ခိုးျပာဋိဟာ ‘ဣဒၶိပါဋိဟာရိယ’၊ အတပ္ေဟာျခင္း ျပာဋိဟာ ‘အာေဒသနာပါဋိဟာရိယ’ ႏွင့္ ဆံုးမျခင္း ျပာဋိဟာ ‘အႏု သာသနီပါဋိဟာရိယ’ တို႔ေပတည္း။ ပုဏၰား တန္ခိုးျပာဋိဟာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ မ်ားျပားေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ၿပီးေစ၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လ်က္လည္း အမ်ားျဖစ္သြား၏၊ အမ်ားျဖစ္လ်က္လည္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လာ၏၊ (ကိုယ္) ထင္ရွား ျဖစ္ေစ၏၊ (ကိုယ္) ေပ်ာက္ေစ၏၊ နံရံတစ္ဖက္ တံတိုင္းတစ္ဖက္ ေတာင္တစ္ဖက္သို႔ မထိ မၿငိဘဲ ေကာင္းကင္၌ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ေျမ၌လည္း ငုပ္ျခင္း ေပၚျခင္းကို ေရ၌ကဲ့သို႔ ျပဳ၏၊ ေရ၌လည္း မကြဲေစဘဲ ေျမ၌ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ေကာင္းကင္၌လည္း ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြလ်က္ အေတာင္ရွိေသာ ငွက္ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ဤသို႔ တန္ခိုး အာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ ဤလ ေနတို႔ကိုလည္း လက္ျဖင့္ သံုးသပ္၏၊ ဆုပ္ကိုင္၏၊ ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိ) အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစ၏။ ပုဏၰား ဤျပာဋိဟာကို တန္ခိုးျပာဋိဟာဟု ဆိုအပ္၏။

ပုဏၰား အတပ္ေဟာျခင္း ျပာဋိဟာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ နိမိတ္ျဖင့္ ”သင့္ စိတ္သည္ ဤသို႔ေသာ သေဘာရွိ၏၊ သင့္စိတ္သည္ ဤသို႔ အျခင္းအရာ ရွိ၏၊ သင့္ စိတ္အၾကံသည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏”ဟု အတပ္ေဟာ၏။ ထိုသူသည္ မ်ားစြာ အတပ္ေဟာေစကာမူ ထို ေဟာသည့္ အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္။ ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ နိမိတ္ျဖင့္ အတပ္မေဟာ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား လူတို႔၏အသံ ဘီလူးတို႔၏အသံ နတ္တို႔၏အသံကို ၾကား၍ ”သင့္စိတ္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏၊ သင့္စိတ္သည္ ဤသို႔ အျခင္းအရာအား ျဖင့္ ျဖစ္၏၊ သင့္စိတ္အၾကံသည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏”ဟု အတပ္ေဟာ၏။ ထိုသူသည္ မ်ားစြာ အတပ္ေဟာ ေစကာမူ ထို ေဟာသည့္အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္။ ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ နိမိတ္ျဖင့္လည္း အတပ္ မေဟာ၊ လူတို႔၏အသံ ဘီလူးတို႔၏အသံ့နတ္တို႔၏အသံကို ၾကား၍လည္း အတပ္မေဟာ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ၾကံစည္သံုးသပ္ေသာသူ၏ ၾကံစည္မႈ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အသံကို ၾကား၍ ”သင့္စိတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာရွိ၏၊ သင့္ စိတ္သည္ ဤသို႔ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏၊ သင့္ စိတ္အၾကံသည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏”ဟု အတပ္ေဟာ၏။ ထိုသူသည္ မ်ားစြာ အတပ္ေဟာေစကာမူ ထို ေဟာသည့္အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္။ ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ နိမိတ္ျဖင့္လည္း အတပ္မေဟာ၊ လူတို႔၏အသံ ဘီလူးတို႔၏အသံ နတ္တို႔၏အသံကို ၾကား၍လည္း အတပ္မေဟာ၊ ၾကံစည္သံုးသပ္သူ၏ ၾကံစည္မႈ ပ်ံ ႕ႏွံ႕ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အသံကို ၾကား၍လည္း အတပ္မေဟာ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ၾကံစည္ျခင္း သံုးသပ္ျခင္း မရွိေသာ သမာဓိဝင္စားသူ၏ စိတ္ကို မိမိစိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ ”ဤအသွ်င္သည္ စိတ္ဟူေသာ သခၤါရတို႔ကို ထားေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ဤစိတ္အျခားမဲ့၌ ဤမည္ေသာ အၾကံကို ၾကံလတၱံ႕”ဟု အျပားအားျဖင့္ သိ၏။ ထိုသူသည္ မ်ားစြာ အတပ္ေဟာေစကာမူ ထို ေဟာသည့္အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာ အျခင္း အရာအားျဖင့္ မျဖစ္။ ပုဏၰား ဤျပာဋိဟာကို အတပ္ေဟာျခင္းျပာဋိဟာဟု ဆိုအပ္၏။

ပုဏၰား ဆံုးမျခင္း ျပာဋိဟာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ”ဤသို႔ ၾကံကုန္ေလာ့၊ ဤသို႔ မၾကံကုန္လင့္၊ ဤသို႔ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ဤသို႔ ႏွလံုးမသြင္းကုန္လင့္၊ ဤ(တရား) ကို ပယ္ကုန္ေလာ့၊ ဤ(တရား) သို႔ ေရာက္၍ ေနကုန္ေလာ့”ဟု ဆံုးမ၏။ ပုဏၰား ဤျပာဋိဟာကို ဆံုးမျခင္း ျပာဋိဟာဟု ဆိုအပ္၏။ ပုဏၰား ျပာဋိဟာတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔ေပတည္း။ ပုဏၰား ဤျပာဋိဟာသံုးမ်ဳိးတို႔တြင္ အဘယ္ျပာဋိဟာကို သာလြန္မြန္ျမတ္သည္ျဖစ္၍ သင္ႏွစ္သက္သနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ထို ျပာဋိဟာသံုးမ်ဳိးတို႔တြင္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ မ်ားျပားေသာ တန္ခိုး ဖန္ဆင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ပ။ ျဗဟၼာ့ဘံုတိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိ) အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသည္ကား ျပာဋိဟာပါတည္း။ ထို ျပာဋိဟာကို ျပဳသူသာ ခံစားရပါ၏၊ ထို ျပာဋိဟာသည္ ျပဳသူအားသာလွ်င္ ျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤျပာဋိဟာသည္ မ်က္လွည့္ႏွင့္တူေသာ သေဘာရွိသကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္အား ထင္ပါ၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ နိမိတ္ျဖင့္ ”သင့္စိတ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏၊ သင့္စိတ္သည္ ဤသို႔ေသာ သေဘာရွိ၏၊ သင့္စိတ္သည္ ဤသို႔ အျခင္းအရာရွိ၏၊ သင့္စိတ္အၾကံသည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏”ဟု အတပ္ေဟာ၏၊ ထိုသူသည္ မ်ားစြာ အတပ္ေဟာေစကာမူ ထို အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ နိမိတ္ျဖင့္ အတပ္မေဟာ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား လူတို႔၏အသံ ဘီလူးတို႔၏အသံ နတ္တို႔၏အသံကို ၾကား၍ အတပ္ ေဟာ၏။ပ။ လူတို႔၏အသံ ဘီလူးတို႔၏အသံ နတ္တို႔၏အသံကို ၾကား၍ အတပ္မေဟာ၊ စင္စစ္ေသာ္ ကား ၾကံစည္သံုးသပ္ေသာ သူ၏ ၾကံစည္မႈ ပ်ံ ႕ႏွံ႕ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အသံကို ၾကား၍ အတပ္ ေဟာ၏။ပ။ ၾကံစည္သံုးသပ္ေသာသူ၏ ၾကံစည္မႈ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အသံကို ၾကား၍ အတပ္ မေဟာ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ၾကံစည္သံုးသပ္ျခင္း မရွိေသာ သမာဓိဝင္စားေသာ ပုဂၢဳိလ္၏စိတ္ကို မိမိစိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိ၏ ”ဤအသွ်င္သည္ စိတ္ဟူေသာ သခၤါရတို႔ကို ထားေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ဤစိတ္ အျခားမဲ့၌ ဤမည္ေသာ အၾကံကို ၾကံလတၱံ႕”ဟု အျပားအားျဖင့္ သိ၏။ ထိုသူသည္ မ်ားစြာ အတပ္ ေဟာေစကာမူ ထို အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသည္လည္း ျပာဋိဟာပါတည္း။ ထို ျပာဋိဟာကို ျပဳသူသာ ခံစားရ၏၊ ထို ျပာဋိဟာသည္ ျပဳသူအားသာလွ်င္ ျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤျပာဋိဟာသည္လည္း မ်က္လွည့္ႏွင့္ တူေသာ သေဘာရွိသကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္ အား ထင္ပါ၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ”ဤသို႔ ၾကံကုန္ေလာ့၊ ဤသို႔ မၾကံကုန္လင့္၊ ဤသို႔ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ဤသို႔ ႏွလံုးမသြင္းကုန္လင့္၊ ဤ(တရား) ကို ပယ္ကုန္ေလာ့၊ ဤတရားသို႔ ေရာက္၍ ေနကုန္ေလာ့”ဟု ဆံုးမ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ျပာဋိဟာသံုးမ်ဳိးတို႔တြင္ ဤဆံုးမျခင္း ျပာဋိဟာကို သာလွ်င္ သာလြန္မြန္ျမတ္သည္ ျဖစ္၍ အကြၽႏု္ပ္ ႏွစ္သက္ပါ၏။

အသွ်င္ေဂါတမ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤျပာဋိဟာကို ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမကို ဤျပာဋိဟာသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏ဟူ၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါကုန္၏၊ အေၾကာင္းကို ဆိုေသာ္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ မ်ားျပားေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ၿပီးေစေတာ္မူႏိုင္ပါေပ၏။ပ။ ျဗဟၼာ့ဘံုတိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိ) အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါေပ၏။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ၾကံစည္သံုးသပ္ျခင္း မရွိေသာ သမာဓိဝင္စားေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ စိတ္ကို (မိမိ) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား သိေတာ္မူ၏၊ ”ဤအသွ်င္သည္ စိတ္ဟူေသာ သခၤါရတို႔ကို ေကာင္းစြာထားေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ဤစိတ္၏ အျခားမဲ့၌ ဤမည္ေသာအၾကံကို ၾကံစည္လတၱံ႕”ဟု သိေတာ္မူပါေပ၏။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ”ဤသို႔ ၾကံကုန္ေလာ့၊ ဤသို႔ မၾကံကုန္လင့္၊ ဤသို႔ ႏွလံုး သြင္းကုန္ေလာ့၊ ဤသို႔ ႏွလံုးမသြင္းကုန္လင့္၊ ဤတရားကို ပယ္ကုန္ေလာ့၊ ဤတရားသို႔ ေရာက္၍ ေနကုန္ေလာ့”ဟု ဆံုးမေတာ္မူပါေပ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား သင္သည္ စင္စစ္ (ငါ့ဂုဏ္ကို) ထိပါးပုတ္ခတ္လ်က္ ဤစကားကို ဆိုဘိ၏၊ အမွန္အားျဖင့္ ငါကသာ သင့္အား ေျပာၾကားရမည္၊ ပုဏၰား ငါသည္ မ်ားျပားေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ၿပီးေစ ႏိုင္၏။ပ။ ျဗဟၼာ့ဘံုတိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိ) အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္၏၊ ပုဏၰား ငါသည္ ၾကံစည္ သံုးသပ္ျခင္းမရွိေသာ သမာဓိဝင္စားသူ၏ စိတ္ကို (မိမိ) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိ၏- ”ဤအသွ်င္သည္ စိတ္ဟူေသာ သခၤါရတို႔ကို ထားေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ဤစိတ္၏ အျခားမဲ့၌ ဤမည္ေသာ အၾကံကို ၾကံစည္လတၱံ႕”ဟု သိ၏၊ ပုဏၰား ငါသည္ ”ဤသို႔ ၾကံၾကကုန္ေလာ့၊ ဤသို႔ မၾကံကုန္လင့္၊ ဤသို႔ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ဤသို႔ ႏွလံုးမသြင္းကုန္လင့္၊ ဤတရားကို ပယ္ကုန္ေလာ့၊ ဤတရားသို႔ ေရာက္၍ ေနကုန္ေလာ့”ဟု ဆံုးမ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အသွ်င္ေဂါတမမွ တစ္ပါး ဤျပာဋိဟာသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ အျခား ရဟန္းရွိပါေသးသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ရဟန္းတစ္ရာသာ မဟုတ္၊ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ငါးရာသာ မဟုတ္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ဤျပာဋိဟာသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထိုရဟန္းတို႔သည္ မ်ားစြာပင္ ရွိကုန္သည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ယခု အဘယ္၌ ေနပါကုန္သနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)၊ ပုဏၰား ဤရဟန္းသံဃာအတြင္းမွာပင္ ေနကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္ထားေသာ ဝတၳဳကို လွန္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ ဝတၳဳကို ဖြင့္လွစ္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာသူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ”မ်က္စိအျမင္ရွိသူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾက လိမ့္မည္”ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါေပ၏၊ ထို အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသံုးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဒသမသုတ္။

ေရွးဦးစြာေသာ ျဗာဟၼဏဝဂ္ ၿပီး၏။