အန ၃.၆၃: ဘယသုတ္

၆၃။ ရဟန္းတို႔ ”အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ‘အမာတာပုတၱိကေဘး’တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း”ဟု အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူ- ရဟန္းတို႔ မီးႀကီးစြာ စြဲေလာင္ေသာ အခါသည္ ျဖစ္တတ္၏၊ မီးႀကီးစြာ စြဲေလာင္သည္ရွိေသာ္ ထို မီးသည့္ရြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ နိဂံုးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ ႕တို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲေလာင္အပ္ကုန္၏၊ ရြာ နိဂံုး ၿမဳိ႕တို႔ကို စြဲေလာင္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုသို႔ ေလာင္ရာ၌ အမိသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ သားကို ေတြ႕ခြင့္မရ၊ သားသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အမိကို ေတြ႕ခြင့္မရ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမိႏွင့္ သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ”ပဌမ အမာတာပုတၱိကေဘးတည္း”ဟု အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မိုးႀကီးစြာ ရြာသြန္းေသာ အခါသည္ ျဖစ္တတ္၏၊ မိုးႀကီးစြာ ရြာသြန္းသည္ရွိေသာ္ ႀကီးစြာေသာ ေရအလ်ဥ္သည္ ျဖစ္၏၊ ႀကီးစြာေသာ ေရအလ်ဥ္ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ထို ေရအလ်ဥ္သည္ ရြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ နိဂံုးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕တို႔ကိုလည္းေကာင္း ေမ်ာေစအပ္ ကုန္၏။ ရြာ နိဂံုး ၿမဳိ႕တို႔ကို ေမ်ာေစအပ္ကုန္သည္ရွိ္ေသာ္ ထိုသို႔ ေမ်ာေစရာ၌ အမိသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ သားကို ေတြ႕ခြင့္မရ၊ သားသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အမိကို ေတြ႕ခြင့္မရ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ”ဒုတိယ အမာတာပုတၱိက ေဘးတည္း”ဟု အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ေတာပုန္းေသာင္းက်န္းမႈေဘး ေတြ႕ၾကံဳ၍ ဇနပုဒ္ေနသူတို႔သည္ (ပစၥည္းမ်ားကို) ယာဥ္ျဖင့္ တင္ေဆာင္ကာ ထို ထို အရပ္သို႔ ထြက္ေျပးရေသာ အခါသည္ ျဖစ္တတ္၏၊ ေတာပုန္းေသာင္းက်န္းမႈေဘး ေတြ႕ၾကံဳ၍ ဇနပုဒ္ေနသူတို႔ (ပစၥည္းမ်ားကို) ယာဥ္ျဖင့္ တင္ေဆာင္ကာ ထို ထို အရပ္သို႔ ထြက္ေျပးရသည္ရွိေသာ္ ထိုသို႔ ထြက္ေျပးရာ၌ အမိသည္ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ သားကို ေတြ႕ခြင့္မရ၊ သားသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အမိကို ေတြ႕ခြင့္မရ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမိႏွင့္ သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ”တတိယ အမာတာပုတၱိကေဘးတည္း”ဟု အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ”အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း”ဟု အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ထို သံုးမ်ဳိးတို႔ကို အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတို႔လည္း ျဖစ္ကုန္ လ်က္သာလွ်င္ ”အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတို႔”ဟု အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ မီးႀကီး စြဲေလာင္ေသာ အခါသည္ ျဖစ္တတ္၏၊ မီးႀကီး စြဲေလာင္သည္ ရွိေသာ္ ထို မီးသည္ ရြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ နိဂံုးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕တို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲေလာင္အပ္ကုန္၏၊ ရြာ နိဂံုး ၿမိဳ႕တို႔ကို စြဲေလာင္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အမိသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ သားကို ေတြ႕ခြင့္ရ၍ သားသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အမိကို ေတြ႕ခြင့္ရ ေသာ အခါမ်ဳိးသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ႏိုင္ေသး၏။ ရဟန္းတို႔ အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ႏိုင္ ေသာ ဤပဌမေဘးကိုပင္လွ်င္ ”အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတည္း”ဟု အၾကား အျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မိုးႀကီး ရြာသြန္းေသာ အခါသည္ ျဖစ္တတ္၏၊ မိုးႀကီး ရြာသြန္း ခဲ့ေသာ္ ႀကီးစြာေသာ ေရအလ်ဥ္သည္ ျဖစ္၏၊ ႀကီးစြာေသာ ေရအလ်ဥ္ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ထို ေရအလ်ဥ္သည္ ရြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ နိဂံုးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမဳိ႕တို႔ကိုလည္းေကာင္း ေမ်ာေစ၏။ ရြာ နိဂံုး ၿမိဳ႕တို႔ကို ေမ်ာေစအပ္ကုန္သည္ရွိ္ေသာ္ အမိသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ သားကို ေတြ႕ခြင့္ရ၍ သားသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အမိကို ေတြ႕ခြင့္ရေသာ အခါမ်ဳိးသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ႏိုင္ေသး၏။ ရဟန္းတို႔ အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ဤဒုတိယေဘးကိုပင္လွ်င္ ”အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတည္း”ဟု အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ေတာပုန္းေသာင္းက်န္းမႈေဘးျဖစ္၍ ဇနပုဒ္ေနသူတို႔သည္ (ပစၥည္းမ်ားကို) ယာဥ္ျဖင့္ တင္ေဆာင္ကာ ထို ထို အရပ္သို႔ ထြက္ေျပးၾကရေသာ အခါမ်ဳိးသည္ ျဖစ့္တတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ေတာပုန္းေသာင္းက်န္းမႈေဘးျဖစ္၍ ဇနပုဒ္ေနသူတို႔သည္ (ပစၥည္းမ်ားကို) ယာဥ္ ျဖင့္ တင္ေဆာင္၍ ထို ထို အရပ္သို႔ ထြက္ေျပးၾကရကုန္ေသာ္ အမိသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ သားကို ေတြ႕ခြင့္ရ၍ သားသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အမိကို ေတြ႕ခြင့္ရေသာ အခါမ်ဳိးသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ႏိုင္ေသး၏။ ရဟန္းတို႔ အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ဤတတိယေဘးကိုပင္လွ်င္ ”အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတည္း”ဟု အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔ကို အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတို႔ ျဖစ္လ်က္ သာလွ်င္ ”အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတည္း”ဟု အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- အိုေဘး၊ နာေဘး၊ ေသေဘးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ အမိသည္ ”ငါ အိုပါအံ့၊ ငါ၏ သား မအိုပါေစလင့္”ဟု အိုမင္းေသာ သားကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္၊ သားသည္လည္း ”ငါ အိုပါအံ့၊ ငါ၏ အမိ မအိုပါေစလင့္”ဟု အိုမင္းေသာ အမိကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ အမိသည္ ”ငါ နာပါအံ့၊ ငါ၏ သား မနာပါေစလင့္”ဟု နာေသာ သားကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္၊ သားသည္လည္း ”ငါ နာပါအံ့၊ ငါ၏ အမိ္ မနာပါေစလင့္”ဟု နာေသာ အမိကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ အမိသည္ ”ငါ ေသပါအံ့၊ ငါ၏ သား မေသပါေစလင့္”ဟု ေသေသာ သားကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္၊ သားသည္လည္း ”ငါ ေသပါအံ့၊ ငါ၏ အမိ မေသပါေစလင့္”ဟု ေသေသာ အမိကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္။ ရဟန္းတို႔ အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘး သံုးမ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဤအမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးသံုးမ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း ပယ္ရန္ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းစဥ္ အက်င့္သည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးသံုးမ်ဳိး တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဤအမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးသံုးမ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း ပယ္ရန္ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းစဥ္အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္ပင္တည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’၊ မွန္စြာ ေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’၊ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼ ႏၲ’၊ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’၊ မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’၊ မွန္စြာေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’၊ မွန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာ သမာဓိ’၊ (ဤရွစ္ပါးတို႔ေပတည္း)။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ ႏိုင္ေသာ ေဘးသံုးမ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးသံုးမ်ဳိး တို႔ကိုလည္းေကာင္း ပယ္ရန္ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းစဥ္အက်င့္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။