အန ၃.၆၇: သာဠွသုတ္

၆၇။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္နႏၵကမေထရ္သည္ သာဝတၳိ ျပည္ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္း မိဂါရမာတာဝိသာခါ၏ ျပာသာဒ္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မိဂါရသူေဌး၏ေျမး သာဠႇႏွင့္ ေသခုနိယ၏ေျမး သာဏတို႔သည္ အသွ်င္နႏၵကမေထရ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္နႏၵက မေထရ္ကို ရွိခိုးၾကၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ မိဂါရသူေဌး၏ေျမး သာဠႇအား အသွ်င္နႏၵကမေထရ္သည္ ဤစကားကို ဆို၏-

သာဠႇတို႔ သင္တို႔သည္-

ေျပာသံၾကားကာမွ်ျဖင့္ (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

အစဥ္အဆက္ စကားမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

ဤသို႔ ျဖစ္ဖူးသတတ္ဟူေသာ စကားမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

– ပိဋကတ္ (မိမိတို႔ ေရွးေဟာင္းက်မ္းဂန္) စာေပႏွင့္ ညီၫြတ္ေပသည္ဟူ၍လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

ၾကံဆေတြးေတာ၍ ယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

နည္းမွီးယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ေသာအားျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

– (ငါတို႔) ၾကံစည္ႏွစ္သက္၍ယူထားေသာ အယူႏွင့္ တူညီေပသည္ဟူ၍လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

မွတ္ယူထိုက္ေသာ သေဘာမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

ငါတို႔ ေလးစားေသာ ရဟန္း၏ စကားဟူ၍လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး။

သာဠႇတို႔ ”ဤတရားတို႔ကား အကုသိုလ္တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကို ျပည့္စံု ေစအပ္ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြါးမရွိျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ သိေသာ အခါ၌မူ ပယ္စြန္႔ကုန္ရာ၏။

သာဠႇတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ‘ေလာဘ’ဟူသည္ ရွိသေလာဟု (ေမး၏)။ ရွိပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ သာဠႇတို႔ ဤသေဘာကို ‘အဘိဇၩာ’ဟု ငါဆို၏။ သာဠႇတို႔ တပ္မက္ေသာသူသည္ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ မ်ားသည္ ျဖစ္၍ သူ႕အသက္ကိုလည္း သတ္၏၊ မေပးသည္ကိုလည္း ယူ၏၊ သူတစ္ပါး သားမယားကိုလည္း သြားလာ၏၊ မဟုတ္ မမွန္ေသာ စကား ကိုလည္း ေျပာ၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း ထို အတိုင္းျပဳရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏၊ ယင္းသူ႕အသက္သတ္ျခင္း စသည္သည္ ထိုသူအား ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး အစီးအပြါးမရွိျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမး၏)။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

သာဠႇတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ဟူသည္ ရွိသ့ေလာဟု (ေမး၏)။ ရွိပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ သာဠႇတို႔ ဤသေဘာကို ‘ဗ်ာပါဒ’ဟု ငါဆို၏။ သာဠႇတို႔ အမ်က္ထြက္ေသာ သူသည္ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ သူ႕အသက္ကိုလည္း သတ္၏၊ မေပးသည္ကိုလည္း ယူ၏၊ သူတစ္ပါး သားမယားကိုလည္း သြားလာ၏၊ မဟုတ္ မမွန္ေသာ စကားကိုလည္း ေျပာ၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း ထို အတိုင္းျပဳရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏၊ ယင္းသူ႕အသက္သတ္ျခင္း စသည္သည္ ထိုသူအား ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး အစီးအပြါးမရွိျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ ေလာဟု (ေမး၏)။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

သာဠႇတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ဟူသည္ ရွိသေလာဟု (ေမး၏)။ ရွိပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ သာဠႇတို႔ ဤသေဘာကို ‘အဝိဇၨာ’ဟု ငါဆို၏။ သာဠႇတို႔ ေတြေဝသူသည္ အဝိဇၨာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ သူ႕အသက္ကိုလည္း သတ္၏။ မေပးသည္ကိုလည္း ယူ၏၊ သူတစ္ပါး သားမယားကိုလည္း သြားလာ၏၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကိုလည္း ေျပာ၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း ထို အတိုင္းျပဳရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏၊ ယင္းသူ႕အသက္သတ္ျခင္းစသည္သည္ ထိုသူအား ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး အစီးအပြါးမရွိျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမး၏)။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

သာဠႇတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္တရားတို႔ေလာ၊ အကုသိုလ္တရားတို႔ေလာဟု (ေမး၏)။ အကုသိုလ္တရားတို႔ပါ အသွ်င္ဘုရား။ အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔ ေလာ၊ အျပစ္မရွိေသာ တရားတို႔ေလာဟု (ေမး၏)။ အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔ပါ အသွ်င္ဘုရား။ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔ေလာ၊ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔ေလာဟု (ေမး၏)။

ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔ပါ အသွ်င္ဘုရား။ (ဤတရားတို႔ကို) ျပည့္စံုေစအပ္ ေဆာက္တည္ အပ္ကုန္ေသာ္ အစီးအပြါးမရွိျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ကုန္သေလာ၊ ဤအရာ၌ (သင္တို႔စိတ္) အဘယ္သို႔ရွိသနည္းဟု (ေမး၏)။ (ဤတရားတို႔ကို) ျပည့္စံုေစအပ္ ေဆာက္ တည္အပ္ကုန္ေသာ္ အစီးအပြါးမရွိျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ပါကုန္၏ အသွ်င္ဘုရား၊ ဤအရာ၌ တပည့္ေတာ္တို႔၏ (စိတ္) ဤသို႔ျဖစ္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

”သာဠႇတို႔ သင္တို႔သည္ ေျပာသံၾကားကာမွ်ျဖင့္ (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊ အစဥ္အဆက္ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ဤသို႔ ျဖစ္ဖူးသတတ္ဟူေသာ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ပိဋကတ္ (မိမိတို႔ ေရွးေဟာင္းက်မ္းဂန္) စာေပႏွင့္ ညီၫြတ္ေပသည္ဟူ၍လည္း မယူကုန္ လင့္ဦး၊ ၾကံဆ ေတြးေတာ၍ ယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊နည္းမွီးယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္ လင့္ဦး၊ အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ေသာအားျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ (ငါတို႔) ၾကံစည္ ႏွစ္သက္၍ ယူထားေသာ အယူႏွင့္ တူညီေပသည္ဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ မွတ္ယူထိုက္ေသာ သေဘာမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ငါတို႔ေလးစားေသာ ရဟန္း၏ စကားဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး။ ‘ဤတရားတို႔ကား အကုသိုလ္တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစအပ္ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္ေသာ္ အစီး အပြါးမရွိျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏’ဟု သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ သိေသာအခါ၌မူ ပယ္စြန္႔ ကုန္ရာ၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ စကားသည္ ဤသည္ကို စဲြ၍ ဆိုခဲ့ေသာစကား ျဖစ္၏။

”သာဠႇတို႔ သင္တို႔သည္ သူတစ္ပါး ေျပာသံၾကားကာမွ်ျဖင့္ (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္ လင့္ဦး၊ အစဥ္အဆက္ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ဤသို႔ ျဖစ္ဖူးသတတ္ဟူေသာ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ပိဋကတ္ (မိမိတို႔ ေရွးေဟာင္းက်မ္း) စာေပႏွင့္ ညီၫြတ္ေပသည္ဟူ၍လည္း မယူ ကုန္လင့္ဦး၊ ၾကံဆေတြးေတာ၍ ယူျခင္းမွ်လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊နည္းမွီးယူျခင္းျဖင့္လည္း မယူကုန္ လင့္ဦး၊ အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ေသာ အားျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ (ငါတို႔) ၾကံစည္ ႏွစ္သက္၍့ယူထားေသာ အယူႏွင့္ တူညီေပသည္ဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ မွတ္ယူထိုက္ေသာ သေဘာမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ငါတို႔ ေလးစားေသာ ရဟန္း၏ စကားဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ဤတရားတို႔ကား ကုသိုလ္တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား အျပစ္မရွိေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစအပ္ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္ေသာ္ အစီး အပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ သိေသာအခါ၌မူ ျပည့္စံု ေစ၍ ေနကုန္ရာ၏။

သာဠႇတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ မလိုခ်င္မတပ္မက္ျခင္း ‘အေလာဘ’ဟူသည္ ရွိသေလာဟု (ေမး၏)။ ရွိပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ သာဠႇတို႔ ဤသေဘာကို ‘အနဘိဇၩာ’ဟု ငါ ဆို၏။ သာဠႇတို႔ မတပ္မက္ေသာသူသည္ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ မမ်ားသည္ ျဖစ္၍ သူ႕အသက္ကိုလည္း မသတ္၊ မေပးသည္ကိုလည္း မယူ၊ သူတစ္ပါးသားမယားကိုလည္း မသြားလာ၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကိုလည္း မေျပာ၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း ထို အတိုင္း (သူ႕အသက္သတ္မႈစသည္) ျပဳရန္ မေဆာက္ တည္ေစ၊ ယင္းသူ႕အသက္မသတ္ျခင္းစသည္သည္ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမး၏)။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

သာဠႇတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ အမ်က္မထြက္ျခင္း ‘အေဒါသ’တရားဟူသည္ ရွိသေလာဟု (ေမး၏)။ ရွိပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ သာဠႇတို႔ ဤသေဘာကို ‘အဗ်ာပါဒ’ဟု ငါဆို၏။ သာဠႇတို႔ အမ်က္မထြက္ေသာသူသည္ မဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ သူ႕အသက္ကိုလည္း မသတ္၊ မေပးသည္ကိုလည္း မယူ၊ သူတစ္ပါးသားမယားကိုလည္း မသြားလာ၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကိုလည္း မေျပာ၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း ထို အတိုင္း (သူ႕အသက္သတ္မႈစသည္) ျပဳရန္ မေဆာက္ တည္ေစ၊ ယင္းသူ႕အသက္သတ္ျခင္းစသည္သည္ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမး၏)။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

သာဠႇတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ မေတြေဝျခင္း ‘အေမာဟ’တရားဟူသည္ ရွိသေလာဟု (ေမး၏)။ ရွိပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ သာဠႇတို႔ ဤသေဘာကို ‘ဝိဇၨာ’ဟု ငါဆို၏။ သာဠႇတို႔ မေတြေဝသူသည္ အသိဉာဏ္သို႔ ေရာက္သည္ ျဖစ္၍ သူ႕အသက္ကိုလည္း မသတ္၊ မေပးသည္ ကိုလည္း မယူ၊ သူတစ္ပါးသားမယားကိုလည္း မသြားလာ၊ မဟုတ္ မမွန္ေသာ စကားကိုလည္း မေျပာ၊ သူတစ္ပါး ကိုလည္း ထို အတိုင္း (သူ႕အသက္သတ္မႈစသည္) ျပဳရန္ မေဆာက္တည္ေစ၊ ယင္းသူ႕အသက္ မသတ္ျခင္း စသည္သည္ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ ေလာဟု (ေမး၏)။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

သာဠႇတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္တရားတို႔ေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) အကုသိုလ္တရားတို႔ေလာဟု (ေမး၏)။ ကုသိုလ္တရားတို႔ပါ အသွ်င္ဘုရား။ အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔ေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) အျပစ္မရွိေသာ တရားတို႔ေလာဟု (ေမး၏)။ အျပစ္မရွိေသာ တရားတို႔ပါ အသွ်င္ဘုရား။ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔ေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔ေလာဟု (ေမး၏)။ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းေသာ တရားတို႔ပါ အသွ်င္ဘုရား။ (ဤတရားတို႔ကို) ျပည့္စံုေစအပ္ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္ေသာ္ အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ပါကုန္သေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) မျဖစ္ပါကုန္သေလာ၊ ဤအရာ၌ (သင္တို႔ စိတ္) အဘယ္သို႔ ရွိသနည္းဟု (ေမး၏)။

(ဤတရားတို႔ကို) ျပည့္စံုေစအပ္ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္ေသာ္ အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဤအရာ၌ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ (စိတ္) ဤသို႔ရွိပါသည္ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

”သာဠႇတို႔ သင္တို႔သည္ ေျပာသံၾကားကာမွ်ျဖင့္ (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊ ့အစဥ္အဆက္ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ဤသို႔ ျဖစ္ဖူးသတတ္ဟူေသာ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ပိဋကတ္ (မိမိတို႔ ေရွးေဟာင္းက်မ္း) စာေပႏွင့္ ညီၫြတ္ေပသည္ဟူ၍လည္း မယူကုန္ လင့္ဦး၊ ၾကံဆေတြးေတာ၍ ယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊နည္းမွီးယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္ လင့္ဦး၊ အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ေသာ အားျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ (ငါတို႔) ၾကံစည္ႏွစ္သက္၍ ယူထားေသာ အယူႏွင့္ တူညီေပသည္ဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ မွတ္ယူထိုက္ေသာ သေဘာမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ငါတို႔ ေလးစားေသာ ရဟန္း၏ စကားဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ သာဠႇတို႔ ‘ဤတရားတို႔ကား ကုသိုလ္တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား အျပစ္မရွိေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ ကား ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစအပ္ ေဆာက္တည္ အပ္ကုန္ေသာ္ အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏’ဟု သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ပင္ သိေသာအခါ၌မူ ျပည့္စံုေစ၍ ေနကုန္ရာ၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ စကားသည္ ဤသည္ကိုစဲြ၍ ဆိုခဲ့ေသာ စကား ျဖစ္ေပ၏။

သာဠႇတို႔ အရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’မွ ကင္းသည္ ပ်က္စီးေစလိုျခင္း ‘ဗ်ာပါဒ’ မွ ကင္းသည္ ေတြေဝျခင္းမရွိသည္ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိသည္ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ သနားျခင္း ‘က႐ုဏာ’ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘မုဒိတာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္ မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ေအာက္ဖီလာ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္အတူ ျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ၿငဳိျငင္ျခင္းမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို အရိယာတပည့္သည္ ”ဤခႏၶာငါးပါး ဒုကၡတရားသည္ ရွိ၏ဟု သိ၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ (သမုဒယ)တရားသည္ ရွိ၏ဟု သိ၏၊ ျမတ္ေသာ (မဂ္)တရားသည္ ရွိ၏ဟု သိ၏၊ (ဝိပႆနာသညာဟု ဆိုအပ္ေသာ) ဤသညာထက္လြန္ ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာ (နိဗၺာန္)တရားသည္ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ ဤသို႔ သိေသာ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ကာမာသဝမွလည္း လြတ္ ေျမာက္၏၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ အဝိဇၨာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ လြတ္ေျမာက္ၿပီး လတ္ေသာ္ ”လြတ္ေျမာက္ၿပီ”ဟု အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ(မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။

ထိုသူသည္ ဤသို႔ သိ၏- ”ေရွးအခါ၌ ေလာဘျဖစ္ဖူး၏၊ ထို ေလာဘသည္ အကုသိုလ္ျဖစ္၏၊ ထို ေလာဘအကုသိုလ္သည္ ယခု (ငါ၌) မရွိ၊ ယင္းသို႔ မရွိျခင္းသည္ ေကာင္း၏။ ေရွးအခါ၌ ေဒါသ ျဖစ္ဖူး၏။ပ။ ေရွးအခါ၌ ေမာဟျဖစ္ဖူး၏၊ ထို ေမာဟသည္ အကုသိုလ္ျဖစ္၏၊ ထို ေမာဟ အကုသိုလ္သည္ ယခု (ငါ၌) မရွိ၊ ယင္းသို႔ မရွိျခင္းသည္ ေကာင္း၏” (ဟု သိလ်က္) ထိုသူသည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ (တဏွာ) မြတ္သိပ္ျခင္း မရွိသည္ ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေအးျမလ်က္ ခ်မ္းသာကို ခံစားကာ ျမတ္ေသာ အတၱေဘာျဖင့္ ေနေလသတည္းဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ဆ႒သုတ္။