အန ၃.၆၈: ကထာဝတၳဳသုတ္

၆၈။ ရဟန္းတို႔ စကားျဖစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ”လြန္ေလၿပီးကာလက ဤသို႔ ျဖစ္ဖူးၿပီ”ဟု လြန္ေလၿပီးကာလကို အေၾကာင္းျပဳ၍မူလည္း စကားကို ေျပာဆိုရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ”လာလတၱံ႕ကာလ၌ ဤသို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္”ဟု လာလတၱံ႕ကာလကို့အေၾကာင္းျပဳ၍မူလည္း စကားကို ေျပာဆိုရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ”ယခုျဖစ္ဆဲကာလ၌ ဤသို႔ ျဖစ္ေန၏”ဟု ယခုျဖစ္ဆဲေသာ ကာလကို အေၾကာင္းျပဳ၍မူလည္း စကားကို ေျပာဆိုရာ၏။

ရဟန္းတို႔ စကားႏွီးေႏွာမိျခင္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ေဆြးေႏြးသင့္သူဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေဆြးေႏြး သင့္သူဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း” သိအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ျပႆနာကို ေမးအပ္ေသာ္ တိုက္႐ိုက္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာကို တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ အကယ္၍ မေျဖဆိုျငားအံ့၊ ေဝဖန္၍ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာကို ေဝဖန္၍ မေျဖဆိုျငားအံ့၊ တဖန္ ျပန္ေမး၍ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာကို တဖန္ ျပန္ေမး၍ မေျဖဆိုျငားအံ့၊ (မေျဖဆိုဘဲ) ထားရမည္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာကို (မေျဖဆိုဘဲ) မထားျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ မေဆြးေႏြးသင့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ျပႆနာကို ေမးအပ္ေသာ္ တိုက္႐ိုက္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာကို တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ အကယ္၍ ေျဖဆိုအံ့၊ ေဝဖန္၍ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာကို ေဝဖန္၍ ေျဖဆိုအံ့၊ တဖန္ ျပန္ေမး၍ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ေသာ ျပႆနာကို တဖန္ ျပန္ေမး၍ ေျဖဆိုအံ့၊ (မေျဖဆိုဘဲ) ထားရမည္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာကိုလည္း (မေျဖဆိုဘဲ) ထားအံ့။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေဆြးေႏြးသင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မည္၏။

ရဟန္းတို႔ စကားႏွီးေႏွာမိျခင္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ေဆြးေႏြးသင့္သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မေဆြးေႏြး သင့္သူဟူ၍လည္းေကာင္း” သိအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ျပႆနာကို ေမးအပ္ေသာ္ အေၾကာင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္၌ အကယ္၍ မတည္အံ့၊ ၾကံဆအပ္ေသာ အရာ၌ အကယ္၍ မတည္အံ့၊ သိရမည့္ ဝါဒ၌ အကယ္၍ မတည္အံ့၊ (ေျဖဆိုရမည့္) က်င့္ဝတ္၌ အကယ္၍ မတည္အံ့၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ မေဆြးေႏြးသင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ျပႆနာကို ေမးအပ္ေသာ္ အေၾကာင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္၌ အကယ္၍ တည္အံ့၊ ၾကံဆအပ္ေသာ အရာ၌ အကယ္၍ တည္အံ့၊ သိရမည့္ဝါဒ၌ အကယ္၍ တည္အံ့၊ (ေျဖဆိုရမည့္) က်င့္ဝတ္၌ အကယ္၍ တည္အံ့။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေဆြးေႏြးသင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မည္၏။

ရဟန္းတို႔ စကားႏွီးေႏွာမိျခင္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ေဆြးေႏြးသင့္သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မေဆြးေႏြး သင့္သူဟူ၍လည္းေကာင္း” သိအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ျပႆနာကို ေမးအပ္ေသာ္ စကား တစ္ခုျဖင့္ စကားတစ္ခုကို အကယ္၍ ဖံုးကြယ္အံ့၊ အျပင္စကားကို ေဆာင္၍ ပယ္အံ့၊ စိတ္ဆိုးျခင္း အမ်က္ထြက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းကိုလည္း ထင္စြာျပဳအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ မေဆြးေႏြးသင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ျပႆနာကို ေမးအပ္ေသာ္ စကား တစ္ခုျဖင့္ စကားတစ္ခုကို အကယ္၍ မဖံုးကြယ္အံ့၊ အျပင္စကားကို ေဆာင္၍ မပယ္အံ့၊ စိတ္ဆိုးျခင္း အမ်က္ထြက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းကိုလည္း ထင္စြာ မျပဳအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေဆြးေႏြးသင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မည္၏။

ရဟန္းတို႔ စကားႏွီးေႏွာမိျခင္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ေဆြးေႏြးသင့္သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မေဆြးေႏြးသင့္သူဟူ၍လည္းေကာင္း” သိအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ျပႆနာကို ေမးအပ္ေသာ္ အကယ္၍ (ပါဠိပါဌ္သားရြတ္ဖတ္၍) လႊမ္းမိုးအံ့၊ (အေၾကာင္းျပ၍) ဖိႏွိပ္အံ့၊ (ေမးသူ႕စိတ္၌ သံသယရွိလာေအာင္) ျပင္းစြာ ရယ္အံ့၊ အနည္းငယ္ ခြၽတ္ယြင္းသည္ကို အမွားဖမ္းအံ့။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ျဖစ္လတ္ေသာ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ မေဆြးေႏြးသင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ျပႆနာကို ေမးအပ္ေသာ္ အကယ္၍ (ပါဠိပါဌ္သားရြတ္ဖတ္၍) မလႊမ္းမိုးအံ့၊ (အေၾကာင္းျပ၍) မဖိႏွိပ္အံ့၊ (ေမးသူ႕စိတ္၌ သံသယ ရွိလာေအာင္) ျပင္းစြာ မရယ္အံ့၊ အနည္းငယ္ ခြၽတ္ယြင္းသည္ကို အမွား မဖမ္းအံ့။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေဆြးေႏြးသင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မည္၏။

ရဟန္းတို႔ စကားႏွီးေႏွာမိျခင္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ”မွီရာအေၾကာင္းရွိသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မွီရာ အေၾကာင္းမရွိသူဟူ၍လည္းေကာင္း” သိအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ နားမေထာင္သူသည္ မွီရာအေၾကာင္းမရွိသူ ျဖစ္၏၊ နားေထာင္သူသည္ မွီရာ အေၾကာင္းရွိသူ ျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ မွီရာအေၾကာင္းရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ (အရိယာမဂ္ဟူေသာ) တစ္ခုေသာ တရားကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၏၊ (ဒုကၡသစၥာဟူေသာ) တစ္ခုေသာ တရားကို ပိုင္းျခားသိ၏၊ (အကုသိုလ္ဟူေသာ) တစ္ခုေသာ တရားကို ပယ္စြန္႔၏၊ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) တစ္ခုေသာ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ (အရိယာမဂ္ဟူေသာ) တစ္ခုေသာ တရားကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ (ဒုကၡသစၥာဟူေသာ) တစ္ခုေသာ တရားကို ပိုင္းျခားသိလ်က္ (အကုသိုလ္ဟူေသာ) တစ္ခုေသာ တရားကို ပယ္စြန္႔ကာ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) တစ္ခုေသာ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီး လွ်င္ ကိေလသာမွ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္၏၊ ရဟန္းတို႔ (တဏွာ ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မစဲြလမ္းမူ၍ စိတ္၏ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သည္ ရွိ၏၊ ႏွီးေႏွာမိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စကားသည္ ထို အရဟတၱဖိုလ္တည္းဟူေသာ အက်ဳိးရွိ၏၊ ေျပာဆိုတိုင္ပင္ျခင္းသည္ ထို အရဟတၱဖိုလ္တည္းဟူေသာ အက်ဳိးရွိ၏၊ နားေထာင္ျခင္းဟူေသာ မွီရာအေၾကာင္းသည္ ထို အရဟတၱဖိုလ္တည္းဟူေသာ အက်ဳိးရွိ၏၊ နားေထာင္၍ မွတ္ျခင္းသည္ ထို အရဟတၱဖိုလ္တည္းဟူေသာ အက်ဳိးရွိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အၾကင္သူတို႔သည္ ဆန္႔က်င္ကုန္သည္ျဖစ္၍ မွားေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း ကုန္ၿပီးလွ်င္ ေထာင္လႊားကုန္လ်က္ ပုထုဇဥ္တို႔ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္၍ အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ရွာလ်က္ ေျပာဆိုကုန္၏။ (ထိုသူတို႔သည္) အခ်င္းခ်င္း၏ မေကာင္းသျဖင့္ ေျပာဆိုအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ် ခြၽတ္ယြင္းေတြေဝေသာ အ႐ံႈးစကားကို အလြန္ ႏွစ္သက္ကုန္၏၊ အရိယာပုဂၢိဳလ္ ကား ထို စကားမ်ဳိးကို မဆိုေပ။ ပညာရွိသည္ အကယ္၍ စကားေျပာဆိုလိုလွ်င္ အခ်ိန္အခါကိုသိ၍တရား၌ တည္လ်က္တရားႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ အရိယာတို႔၏ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ စကား ကို ဆိုရာ၏။ ပညာရွိသည္ မဆန္႔က်င္ မေထာင္လႊားဘဲ မပ်ံ႕လြင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ဂုဏ္မၿပဳိင္, ႏိုင္ထက္ကလူ မျပဳ၊ ထို ပညာရွိသည္ ျငဴစူျခင္းမရွိဘဲ ေကာင္းစြာ သိ၍ ေျပာဆို၏၊ ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုအပ္ေသာ စကားကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ရာ၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ္ မၿခိမ္းေျခာက္ရာ။ သူတစ္ပါးအား ျခဳတ္ျခယ္ ေစာင္းေျမာင္းျခင္းကို မျပဳက်င့္ရာ၊ ခြၽတ္ေခ်ာ္ေသာ စကားကိုလည္း (အျပစ္ဟု) မယူရာ၊ (ပါဠိပါဌ္သားတို႔ကို ရြတ္၍လည္း) မလႊမ္းမိုး ရာ၊ (အေၾကာင္းျပ၍) မဖိႏွိပ္ရာ၊ အမွန္အမွား ေရာစပ္ေသာ စကားကိုလည္း မဆိုရာ။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ စင္စစ္ သိျခင္း ၾကည္ၫိုျခင္း အက်ဳိးငွါျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ အရိယာတို႔သည္ တိုင္ပင္ကုန္၏။ ဤသည္ကား အရိယာတို႔၏ တိုင္ပင္ျခင္းမည္၏၊ ပညာရွိသည္ ထို အရိယာတို႔၏ တိုင္ပင္ျခင္းကို သိ၍ မေထာင္လႊားဘဲ တိုင္ပင္ရာသတည္း။

သတၱမသုတ္။