အန ၃.၆၉: အညတိတၳိယသုတ္

၆၉။ ရဟန္းတို႔ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤသို႔ ေမးကုန္ျငားအံ့- ”ငါ့သွ်င္တို႔တရားတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’တို႔တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔တရားတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔ေပတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔၏ ထူးျခားမႈကား အဘယ္နည္း၊ ပေယာဂ လြန္ကဲမႈကား အဘယ္နည္း၊ ကဲြျပားျခားနားမႈကား အဘယ္နည္းဟု (ေမးကုန္ျငားအံ့)။ ဤသို႔ ေမးအပ့္ကုန္ေသာ္ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိေသာ ထို ပရိဗိုဇ္တို႔အား အဘယ္သို႔ ေျဖဆိုကုန္မည္နည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရားတရားေတာ္တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ အား ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ ရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ သက္ဝင္ရာရွိပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါကုန္၏၊ ေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုတရား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္သာလွ်င္ ေဝဖန္ ေဟာၾကားေတာ္မူပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ ၾကားနာၾကရ၍ ရဟန္းတို႔သည္ ေဆာင္ထားၾကပါကုန္လတၱံ႕ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နာၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ရဟန္းတို႔သည္ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤသို႔ ေမးကုန္ျငားအံ့ ”ငါ့သွ်င္တို႔တရားတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’တို႔တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔တရားတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔ ေပတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားသံုးမ်ဳိးတို႔၏ ထူးျခားမႈကား အဘယ္ပါနည္း၊ ပေယာဂလြန္ကဲမႈကား အဘယ္ပါနည္း၊ ကဲြျပား ျခားနားမႈကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု ေမးကုန္ျငားအံ့။ ဤသို႔ေမးအပ္ကုန္ေသာ္ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိေသာ ထို ပရိဗိုဇ္တို႔အား ဤသို႔ ေျဖဆိုၾက ကုန္ေလာ့ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ရာဂသည္ အျပစ္နည္း၏၊ ျဖည္းျဖည္း ကင္းေပ်ာက္၏၊ ေဒါသသည္ အျပစ္ႀကီး၏၊ ျမန္ျမန္ ကင္းေပ်ာက္၏၊ ေမာဟသည္ အျပစ္ႀကီး၏၊ ျဖည္းျဖည္း ကင္းေပ်ာက္၏”ဟု (ေျဖဆိုၾက ကုန္ေလာ့)။

ငါ့သွ်င္တို႔ မျဖစ္ေပၚေသးေသာရာဂ ျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာရာဂ တိုးပြါး ျပန္႔ေျပာရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္းဟု အကယ္၍ ေမးခဲ့လွ်င္ ”တင့္တယ္ေသာ အာ႐ံု ‘သုဘနိမိတ္’တည္း”ဟု ေျဖဆိုရာ၏။ တင့္တယ္ေသာ အာ႐ံု ‘သုဘနိမိတ္’ ကို မသင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသူအား မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ရာဂသည္လည္း ျဖစ္ေပၚ၏၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာ ရာဂသည္လည္း တိုးပြါး ျပန္႔ေျပာရန္ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသည္ကား မျဖစ္ေပၚေသးေသာရာဂ ျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာ ရာဂတိုးပြါးျပန္႔ေျပာရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ေပတည္းဟု ေျဖဆိုရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မျဖစ္ေပၚေသးေသာေဒါသ ျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာ ေဒါသ တိုးပြါးျပန္႔ေျပာရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္းဟု အကယ္၍ ေမးခဲ့ လွ်င္ ”ေဒါသျဖစ္ေၾကာင္း အာ႐ံု ‘ပဋိဃနိမိတ္’တည္း”ဟု ေျဖဆိုရာ၏။ ေဒါသျဖစ္ေၾကာင္း အာ႐ံု ‘ပဋိဃနိမိတ္’ ကို မသင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသူအား မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ေဒါသသည္လည္း ျဖစ္ေပၚ၏၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာ ေဒါသသည္လည္း တိုးပြါးျပန္႔ေျပာရန္ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသည္ကား မျဖစ္ေပၚေသးေသာေဒါသ ျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာေဒါသ တိုးပြါးျပန္႔ေျပာရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ေပတည္းဟု ေျဖဆိုရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မျဖစ္ေပၚေသးေသာေမာဟ ျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာေမာဟ တိုးပြါးျပန္႔ေျပာရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္းဟု အကယ္၍ ေမးခဲ့ လွ်င္ ”မသင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ‘အေယာနိေသာ မနသိကာရ’တည္း”ဟု ေျဖဆိုရာ၏။ (အာ႐ံုဟူသမွ်ကို) မသင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသူအား မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ေမာဟသည္လည္း ျဖစ္ေပၚ၏၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာ ေမာဟသည္လည္း တိုးပြါး ျပန္႔ေျပာရန္ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသည္ကား မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ေမာဟျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာ ေမာဟ တိုးပြါးျပန္႔ေျပာရန့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ေပတည္းဟု ေျဖဆိုရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မျဖစ္ေပၚေသးေသာရာဂ မျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာရာဂ ေပ်ာက္ ကင္းရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္းဟု အကယ္၍ ေမးခဲ့လွ်င္ ”မတင့္တယ္ေသာ အာ႐ံု ‘အသုဘနိမိတ္’တည္း”ဟု ေျဖဆိုရာ၏။ မတင့္တယ္ေသာ အာ႐ံု အသုဘ နိမိတ္ကို သင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသူအား မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ရာဂသည္လည္း မျဖစ္ေပၚ၊ ျဖစ္ေပၚ ၿပီးေသာ ရာဂသည္လည္း ေပ်ာက္ကင္း၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသည္ကား မျဖစ္ေပၚေသးေသာရာဂ မျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာရာဂ ေပ်ာက္ကင္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအေထာက္ အပံ့တည္းဟု ေျဖဆိုရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မျဖစ္ေပၚေသးေသာေဒါသ မျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာေဒါသ ေပ်ာက္ကင္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္းဟု အကယ္၍ ေမးခဲ့လွ်င္ ”စိတ္၏ (ဗ်ာပါဒမွ) လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ေမတၱာတည္း”ဟု ေျဖဆိုရာ၏။ စိတ္၏ (ဗ်ာပါဒမွ) လြတ္ ေျမာက္ေၾကာင္း ေမတၱာကို သင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသူအား မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ေဒါသသည္လည္း မျဖစ္ေပၚ၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာ ေဒါသသည္လည္း ေပ်ာက္ကင္း၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသည္ကား မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ေဒါသမျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာ ေဒါသေပ်ာက္ကင္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ေပတည္းဟု ေျဖဆိုရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မျဖစ္ေပၚေသးေသာေမာဟ မျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာေမာဟ ေပ်ာက္ကင္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္းဟု အကယ္၍ ေမးခဲ့ လွ်င္ ”သင့္ေသာ အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ‘ေယာနိေသာ မနသိကာရ’တည္း”ဟု ေျဖဆိုရာ၏။ (အာ႐ံုဟူသမွ်ကို) သင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသူအား မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ေမာဟသည္လည္း မျဖစ္ေပၚ၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာ ေမာဟသည္လည္း ေပ်ာက္ကင္း၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသည္ကား မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ေမာဟမျဖစ္ေပၚရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာ ေမာဟေပ်ာက္ကင္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ေပတည္းဟု ေျဖဆိုရာသတည္း။

အ႒မသုတ္။