အန ၃.၇၂: ဆႏၷသုတ္

၇၂။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဆႏၷပရိဗိုဇ္သည္ အသွ်င္ အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာအား- ”ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ သင္တို႔သည္လည္း ရာဂပယ္ျခင္းကို ပညတ္ကုန္သေလာ၊ ေဒါသပယ္ျခင္းကို ပညတ္ကုန္သေလာ၊ ေမာဟပယ္ျခင္းကို ပညတ္ကုန္သေလာ”ဟု့ေမး၏။ ငါ့သွ်င္ဆႏၷ ငါတို႔သည္သာ ရာဂပယ္ျခင္းကို ပညတ္ကုန္၏၊ ေဒါသပယ္ျခင္းကို ပညတ္ကုန္၏၊ ေမာဟပယ္ျခင္းကို ပညတ္ကုန္၏ဟု (ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ သင္တို႔သည္ ရာဂ၌ အဘယ္အျပစ္ကို ျမင္၍ ရာဂပယ္ျခင္းကို ပညတ္ပါကုန္သနည္း၊ ေဒါသ၌ အဘယ္အျပစ္ကို ျမင္၍ ေဒါသပယ္ျခင္းကို ပညတ္ပါကုန္သနည္း၊ ေမာဟ၌ အဘယ္အျပစ္ကို ျမင္၍ ေမာဟပယ္ျခင္းကို ပညတ္ပါကုန္သနည္းဟု (ေမး၏)။

ငါ့သွ်င္ဆႏၷ တပ္မက္ေသာ သူသည္ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွိပ္စက္ သိမ္းက်ဳံးယူထားေသာ စိတ္ရွိရ ကား မိမိဆင္းရဲရန္ကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္၏၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲရန္ကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္၏၊ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးစံု ဆင္းရဲရန္ကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္၏၊ စိတ္ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းကိုလည္း ခံစားရ၏။ ရာဂကို ပယ္သည္ရွိေသာ္ မိမိဆင္းရဲရန္ကိုလည္း မလႈံ႕ေဆာ္၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲရန္ကိုလည္း မလႈံ႕ေဆာ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးစံု ဆင္းရဲရန္ကိုလည္း မလႈံ႕ေဆာ္၊ စိတ္ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းကိုလည္း မခံစားရ။ ငါ့သွ်င္ဆႏၷ တပ္မက္ေသာသူသည္ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွိပ္စက္ သိမ္းက်ဳံးယူထားေသာ စိတ္ရွိရကား ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ျပဳက်င့္၏။ ႏႈတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ျပဳက်င့္၏။ စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ျပဳက်င့္၏။ ရာဂကို ပယ္သည္ရွိေသာ္ ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို မျပဳက်င့္၊ ႏႈတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို မျပဳက်င့္၊ စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို မျပဳက်င့္။ ငါ့သွ်င္ဆႏၷ တပ္မက္ေသာ သူသည္ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွိပ္စက္ သိမ္းက်ဳံးယူထားေသာ စိတ္ရွိရကား မိမိအက်ဳိးကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိ၊ သူတစ္ပါး အက်ဳိး ကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း မသိ၊ မိမိ သူတစ္ပါး အက်ဳိးႏွစ္ပါးကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း မသိ။ ရာဂကို ပယ္သည္ရွိေသာ္ မိမိအက်ဳိးကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ မိမိ သူတစ္ပါး အက်ဳိးႏွစ္ပါးကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏။ ငါ့သွ်င္ဆႏၷ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’သည္ ကန္းသည္ကို ျပဳတတ္၏၊ ပညာမ်က္စိ မရွိသည္ကို ျပဳတတ္၏၊ ပညာဉာဏ္ကို မျပဳတတ္၊ ပညာကို ခ်ဳပ္ကြယ္ေစတတ္၏၊ ပင္ပန္းျခင္းအဖို႔ ရွိ၏၊ ၿငိမ္းေအးမႈကို မျဖစ္ေစတတ္။

ငါ့သွ်င္ဆႏၷ အမ်က္ထြက္ေသာ သူသည္ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွိပ္စက္။ပ။ ငါ့သွ်င္ဆႏၷ ေတြေဝ ေသာ သူသည္ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွိပ္စက္ သိမ္းက်ဳံးယူထားေသာ စိတ္ရွိရကား မိမိဆင္းရဲရန္ကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္၏၊ သူတစ္ပါး ဆင္းရဲရန္ကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္၏၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးစံု ဆင္းရဲရန္ကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္၏၊ စိတ္ကို စြဲမွီ၍ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းကိုလည္း ခံစားရ၏။ ေမာဟကို ပယ္သည္ရွိေသာ္ မိမိဆင္းရဲရန္ကိုလည္း မလႈံ႕ေဆာ္၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲရန္ကိုလည္း မလႈံ႕ေဆာ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးစံု ဆင္းရဲရန္ကိုလည္း မလႈံ႕ေဆာ္၊ စိတ္ကို စြဲမွီ၍ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ကိုလည္း မခံစားရ။ ငါ့သွ်င္ဆႏၷ ေတြေဝေသာ သူသည္ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွိပ္စက္ သိမ္းက်ဳံး ယူထားေသာ စိတ္ရွိရကား ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ျပဳက်င့္၏။ ႏႈတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ျပဳက်င့္၏။ စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ျပဳက်င့္၏။ ေမာဟကို ပယ္သည္ရွိေသာ္ ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို မျပဳက်င့္၊ ႏႈတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို မျပဳက်င့္၊ စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို မျပဳက်င့္။ ငါ့သွ်င္ဆႏၷ ေတြေဝေသာသူသည္ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွိပ္စက္ သိမ္းက်ဳံးယူထားေသာ စိတ္ရွိရကား မိမိအက်ဳိးကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိ၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိး ကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိ၊ မိမိသူတစ္ပါး အက်ဳိးႏွစ္ပါးကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း မသိ။ ေမာဟကို ပယ္သည္ရွိေသာ္ မိမိအက်ဳိးကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ သူတစ္ပါး အက်ဳိးကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ မိမိ သူတစ္ပါး အက်ဳိးႏွစ္ပါးကိုလည္းဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏။ ငါ့သွ်င္ဆႏၷ ေမာဟသည္ ကန္းသည္ကို ျပဳတတ္၏၊ ပညာမ်က္စိ မရွိသည္ကို့ျပဳတတ္၏၊ ပညာဉာဏ္ကို မျပဳတတ္၊ ပညာကို ခ်ဳပ္ကြယ္ေစတတ္၏၊ ပင္ပန္းျခင္းအဖို႔ ရွိ၏၊ ၿငိမ္းေအးမႈကို မျဖစ္ေစတတ္။ ငါ့သွ်င္ဆႏၷ ငါတို႔သည္ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’၌ ဤသို႔ေသာ အျပစ္ကို ျမင္၍ ရာဂပယ္ျခင္း ကို ပညတ္ကုန္၏၊ ေဒါသ၌ ဤသို႔ေသာ အျပစ္ကို ျမင္၍ ေဒါသပယ္ျခင္းကို ပညတ္ကုန္၏၊ ေမာဟ၌ ဤသို႔ေသာ အျပစ္ကို ျမင္၍ ေမာဟပယ္ျခင္းကို ပညတ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္ (အာနႏၵာ) ထို ရာဂ ေဒါသ ေမာဟကို ပယ္ရန္ လမ္းစဥ္ အက်င့္ ရွိပါသေလာဟု (ေမး၏)။

ငါ့သွ်င္ဆႏၷ ထို ရာဂ ေဒါသ ေမာဟကို ပယ္ရန္ လမ္းစဥ္ အက်င့္သည္ ရွိ၏ဟု (ဆို၏)။ ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ ထို ရာဂ ေဒါသ ေမာဟကို ပယ္ရန္ လမ္းစဥ္ အက်င့္ကား အဘယ္နည္းဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ အဂၤါရွစ္ပါး ရွိေသာ ဤအရိယာမဂ္တရားပင္တည္း။ ဤမဂ္သည္ အဘယ္နည္းဟူမူ- မွန္စြာသိျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္စြာၾကံစည္ျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’၊ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’၊ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’၊ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’၊ မွန္စြာ အားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’၊ မွန္စြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’၊ မွန္စြာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’၊ ဤရွစ္ပါးတို႔ေပတည္း။ ငါ့သွ်င္ (ဆႏၷ) ဤသည္ကား ထို ရာဂ ေဒါသ ေမာဟကို ပယ္ရန္ လမ္းစဥ္ အက်င့္ေပတည္းဟု (ဆို၏)။ ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ ထို ရာဂ ေဒါသ ေမာဟကို ပယ္ရန္ လမ္းစဥ္သည္ ေကာင္းပါေပ၏၊ အက်င့္သည္ ေကာင္းပါေပ၏၊ ငါ့သွ်င္ အာနႏၵာ မေမ့မေလ်ာ့ရန္ သင့္လွပါေပ၏ဟု (ဆို၏)။

ပဌမသုတ္။