အန ၃.၇၃: အာဇီဝကသုတ္

၇၃။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အာဇီဝက၏တပည့္ သူႂကြယ္တစ္ေယာက္သည္ အသွ်င္အာနႏၵာအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္အာနႏၵာကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ အသွ်င္အာနႏၵာအား- ”အသွ်င္အာနႏၵာ အဘယ္သူတို႔၏တရားသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားျဖစ္ပါ သနည္း၊ အဘယ္သူတို႔သည္ ေလာက၌ ေကာင္းစြာ က်င့္ၾကပါကုန္သနည္း၊ အဘယ္သူတို႔သည္ ေလာက၌ ေကာင္းစြာ ျပဳၿပီးျဖစ္ပါကုန္ သနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

သူႂကြယ္ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာ၌ သင့္ကိုပင္ တစ္ဖန္ ျပန္ေမးအံ့၊ ထို အေမးကို သင္ ႏွစ္သက္သလို ေျဖၾကားေလာ့။ သူႂကြယ္ ထို အရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ အၾကင္သူတို႔သည္ ရာဂကို ပယ္ရန္တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ေဒါသကို ပယ္ရန္တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ေမာဟကို ပယ္ရန္တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ထိုသူတို႔၏တရားသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ တရား ျဖစ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္သေလာ၊ ဤေနရာ၌ (သင့္စိတ္) အသို႔ ရွိပါသနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ဘုရား အၾကင္သူတို႔သည္ ရာဂကို ပယ္ရန္တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ေဒါသကို ပယ္ရန္တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ေမာဟကို ပယ္ရန္တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ထိုသူတို႔၏တရားသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ တရားျဖစ္ပါ၏၊ ဤေနရာ၌ တပည့္ေတာ္၏ (စိတ္သည္) ဤအတိုင္းပင္ ရွိပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ထို အရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ အၾကင္သူတို႔သည္ ရာဂကို ပယ္ရန္ က်င့္ကုန္၏၊ ေဒါသကို ပယ္ရန္ က်င့္ကုန္၏၊ ေမာဟကို ပယ္ရန္ က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ေလာက၌ ေကာင္းစြာ က်င့္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မက်င့္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္သေလာ၊ ဤေနရာ၌ (သင့္စိတ္) အသို႔ရွိသနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ဘုရား အၾကင္သူတို႔သည္ ရာဂကို ပယ္ရန္ က်င့္ကုန္၏၊ ေဒါသကို ပယ္ရန္ က်င့္ကုန္၏၊ ေမာဟကို ပယ္ရန္ က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ေလာက၌ ေကာင္းစြာ က်င့္သူတို႔ ျဖစ္ပါကုန္၏။ ဤေနရာ၌ တပည့္ေတာ္၏ (စိတ္သည္) ဤအတိုင္းပင္ ရွိပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ထို အရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ အၾကင္သူတို႔သည္ ရာဂကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီး ျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ၊ အၾကင္သူတို႔သည္ ေဒါသကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ၊ အၾကင္သူတို႔သည္ ေမာဟကိုပယ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ျခင္း သေဘာ မရွိ၊ ထိုသူတို႔သည္ ေလာက၌ ေကာင္းစြာ ျပဳၿပီးသူတို႔ ျဖစ္ကုန္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မျပဳၿပီးသူတို႔ ျဖစ္ကုန္သေလာ ဤေနရာ၌ (သင့္စိတ္) အသို႔ရွိ သနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ဘုရား အၾကင္သူတို႔သည္ ရာဂကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ။ အၾကင္သူတို႔သည္ ေဒါသကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏။ပ။ အၾကင္သူတို႔သည္ ေမာဟကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ။ ထိုသူတို႔သည္ ေလာက၌ ေကာင္းစြာ ျပဳၿပီးသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤေနရာ၌ တပည့္ေတာ္၏ (စိတ္သည္) ဤအတိုင္းပင္ ရွိပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ”အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အၾကင္သူတို႔သည္ ရာဂကို ပယ္ရန္ ေဒါသကို ပယ္ရန္ ေမာဟကို ပယ္ရန္တရားေဟာကုန္၏၊ ထိုသူတို႔၏တရားသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ တရား ျဖစ္၏”ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ပင္ ထို အေမးကို ေျဖဆိုၿပီး ျဖစ္၏။ ”အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အၾကင္သူတို႔သည္ ရာဂကို ပယ္ရန္ ေဒါသကို ပယ္ရန္ ေမာဟကို ပယ္ရန္ က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ေလာက၌ ေကာင္းစြာ က်င့္သူတို႔ ျဖစ္ပါကုန္၏”ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ပင္ ထို အေမးကို ေျဖဆိုၿပီးျဖစ္၏။ ”အသွ်င္ဘုရား အာနႏၵာ အၾကင္သူတို႔သည္ ရာဂကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီး ျဖစ္၏၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ။ အၾကင္သူတို႔သည္ ေဒါသကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏။ပ။ အၾကင္သူတို႔သည္ ေမာဟကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ၊ ထိုသူတို႔သည္ ေလာက၌ ေကာင္းစြာ ျပဳၿပီးသူတို႔ ျဖစ္ပါကုန္၏”ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ပင္ ထို အေမးကို ေျဖဆိုၿပီးျဖစ္၏ဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ မိမိ၏ အယူဝါဒကို ခ်ီးေျမႇာက္ျမႇင့္တင္ျခင္း သူတစ္ပါးအယူဝါဒကို ႐ႈတ္ခ်ျခင္း အလွ်င္းမရွိ ျဖစ္ပါေပ၏၊ အေၾကာင္းသင့္ရာ၌ သာလွ်င္တရားေဟာေျပာျခင္း ျဖစ္ပါေပ၏၊ (အကြၽႏ္ုပ္ေမးအပ္ေသာ ျပႆနာ၏) အနက္အဓိပၸါယ္ ကိုလည္း ေျဖဆိုၿပီး ျဖစ္ပါ၏၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္း ခ်ီးေျမႇာက္အပ္သည္ မဟုတ္ပါ။ အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အသွ်င္ဘုရားတို႔သည္ ရာဂကို ပယ္ရန္ ေဒါသကို ပယ္ရန္ ေမာဟကို ပယ္ရန္တရားေဟာပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အသွ်င္ဘုရားတို႔၏တရားသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ တရားပါတည္း။ အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အသွ်င္ဘုရားတို႔သည္ ရာဂကို ပယ္ရန္ ေဒါသကို ပယ္ရန္ ေမာဟကို ပယ္ရန္ က်င့္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အသွ်င္ဘုရားတို႔သည္ ေလာက၌ ေကာင္းစြာ က်င့္ေသာ သူတို႔ပါတည္း။ အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အသွ်င္ဘုရားတို႔သည္ ေလာက၌ ရာဂကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္ပါကုန္၏၊ အျမစ္ ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ပါကုန္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္ပါကုန္၏၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္ပါကုန္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ရွိပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရားတို႔သည့္ေဒါသကို ပယ္ၿပီးျဖစ္ပါကုန္၏။ပ။ အသွ်င္ဘုရားတို႔သည္ ေမာဟကို ပယ္ၿပီးျဖစ္ပါကုန္၏၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးျဖစ္ပါကုန္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္ပါကုန္၏၊ အသစ္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္ပါကုန္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ရွိပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရားတို႔သည္ ေလာက၌ ေကာင္းစြာ ျပဳၿပီးသူတို႔ပါတည္း။

အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္ထားသည္ကို လွန္ျပဘိ သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားသည္ကို ဖြင့္လွစ္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာသူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ”မ်က္စိအျမင္ရွိေသာသူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾက လိမ့္မည္”ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အာနႏၵာ ထို အကြၽႏု္ပ္သည္ ထို ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ ထို အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသံုးပါးကို) ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဒုတိယသုတ္။