အန ၃.၇၄: မဟာနာမသကၠသုတ္

၇၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မက်န္း မာရာမွ ထေျမာက္ေတာ္မူခါစ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ သာကီဝင္မင္း မဟာနာမ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား ‘တည္ၾကည္ ေသာ သူအား ဉာဏ္ျဖစ္၏၊ မတည္ၾကည္ေသာသူအား ဉာဏ္မျဖစ္’ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေသာ တရားေတာ္ကို တပည့္ေတာ္ သိရသည္မွာ ၾကာျမင့္ပါၿပီ၊ အသွ်င္ဘုရား သမာဓိက ေရွးဦးစြာ ျဖစ္၍ ဉာဏ္က ေနာက္မွ ျဖစ္ပါသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ဉာဏ္က ေရွးဦးစြာ ျဖစ္၍ သမာဓိက ေနာက္မွ ျဖစ္ပါ သေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏- ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ မက်န္းမာရာမွ ထေျမာက္ေတာ္မူခါစ ျဖစ္၏၊ ဤသာကီဝင္မင္းသား မဟာနာမ္သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား အား အလြန္နက္နဲေသာ ျပႆနာကို ေမး၏၊ ငါသည္ သာကီဝင္မင္းသား မဟာနာမ္ကို တစ္ခုေသာ ေနရာသို႔ ေခၚေဆာင္၍တရားေဟာရလွ်င္ ေကာင္းေပလိမ့္မည္”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ သာကီဝင္မင္း မဟာနာမ္၏ လက္ကို ဆြဲ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာသို႔ ေခၚၿပီးလွ်င္ ဤစကားကိုဆို၏- မဟာနာမ္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သီလကိုလည္းေကာင္း၊ က်င့္ၿပီး ‘အေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္ တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သီလကိုလည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ ၾကားေတာ္မူ၏၊ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္းေကာင္း၊ က်င့္ၿပီး ‘အေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ပညာကိုလည္းေကာင္း၊ က်င့္ၿပီး ‘အေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ပညာကိုလည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ မဟာနာမ္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္ တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သီလဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မဟာနာမ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့္စည္းလ်က္ ေန၏။ပ။ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏၊ မဟာနာမ္ ဤသီလကို က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္ တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သီလဟု့ဆိုအပ္၏။ မဟာနာမ္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သမာဓိဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မဟာနာမ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ မဟာနာမ္ ဤသမာဓိကို က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္ တို႔၏ သမာဓိဟု ဆို၏။

မဟာနာမ္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္ တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ပညာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မဟာနာမ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ဤကား ဆင္းရဲဒုကၡတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ပ။ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ မဟာနာမ္ ဤပညာကို က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ပညာဟု ဆိုအပ္၏။

မဟာနာမ္ ဤသို႔ သီလ သမာဓိ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရိယာတပည့္သည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ခန္းျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေရာက္ လ်က္ ေန၏။ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သီလ သမာဓိ ပညာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ မဟာနာမ္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ၿပီး ‘အေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သီလ သမာဓိ ပညာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။

တတိယသုတ္။