အန ၃.၇၇: ပဌမ ဘဝသုတ္

၇၇။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ဘုရား ‘ဘဝ ဘဝ’ဟု ဆိုပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွ်ေလာက္ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဘဝျဖစ္ပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

အာနႏၵာ ကာမဓာတ္ (ကာမဘံု) ၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ ကံ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကာမဘဝသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚႏိုင္အံ့ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထင္ရွားမျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ အသွ်င္ဘုရား၊ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ကံသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ တူ၏၊ ဝိညာဥ္သည္ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ တူ၏၊ တဏွာသည္ အေစး ‘ေရ’ ႏွင့္တူ၏။ အဝိဇၨာပိတ္ပင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တဏွာအေႏွာင္အဖြဲ႕ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ယုတ္နိမ့္ေသာ ကာမ ဓာတ္ (ကာမဘံု) ၌ ဝိညာဥ္သည္ တည္၏။ ဤသို႔တည္ေသာ္ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ရ၏။

အာနႏၵာ ႐ူပဓာတ္ (႐ူပဘံု) ၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ ကံ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ႐ူပဘဝသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚႏိုင္အံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထင္ရွားမျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ကံသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ တူ၏၊ ဝိညာဥ္သည္ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ တူ၏၊ တဏွာသည္ အေစး ‘ေရ’ ႏွင့္ တူ၏။ အဝိဇၨာပိတ္ပင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တဏွာအေႏွာင္အဖြဲ႕ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ ႐ူပဓာတ္ (႐ူပဘံု) ၌ ဝိညာဥ္သည္ တည္၏။ ဤသို႔တည္ေသာ္ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ရ၏။

အာနႏၵာ အ႐ူပဓာတ္ (အ႐ူပဘံု) ၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ ကံ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အ႐ူပဘဝသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚႏိုင္အံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထင္ရွားမျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ကံသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ တူ၏၊ ဝိညာဥ္သည္ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ တူ၏၊ တဏွာသည္ အေစး ‘ေရ’ ႏွင့္ တူ၏။ အဝိဇၨာပိတ္ပင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တဏွာအေႏွာင္အဖြဲ႕ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ျမတ္ေသာ အ႐ူပဓာတ္ (အ႐ူပဘံု) ၌ ဝိညာဥ္သည္ တည္၏။ ဤသို႔တည္ေသာ္ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ရ၏၊ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ဘဝျဖစ္သတည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။