အန ၃.၇၉: သီလဗၺတသုတ္

၇၉။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္အာနႏၵာအား ျမတ္စြာဘုရားသည္- ”အာနႏၵာ အသက္ဆံဖ်ား အားထုတ္အပ္ေသာ အေလ့အက်င့္လည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈလည္းေကာင္း၊ အထင္အားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ အျမတ္တရားလည္းေကာင္း ထို အားလံုးသည္ (လိုအပ္ေသာ) အက်ဳိးရွိပါသေလာ”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ဤအရာ၌ မုခ်အားျဖင့္ မေျဖဆိုသင့္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အာနႏၵာ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေဝဖန္ေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အၾကင္ သို႔သေဘာရွိေသာ အသက္ဆံဖ်ား အားထုတ္အပ္ေသာ အေလ့အက်င့္, ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ, အထင္အားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ အျမတ္တရားတို႔ကို မွီဝဲေသာသူအား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အသက္ဆံဖ်ား အားထုတ္အပ္ေသာ အေလ့အက်င့္, ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ, အထင္အားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ အျမတ္တရားတို႔သည္ အက်ဳိးမရွိႏိုင္ပါ။ အသွ်င္ဘုရား အသက္ဆံဖ်ား အားထုတ္အပ္ေသာ အေလ့အက်င့္, ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ, အထင္အားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ အျမတ္တရားတို႔ကို မွီဝဲေသာသူအား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အသက္ ဆံဖ်ား အားထုတ္အပ္ေသာ အေလ့အက်င့္, ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ, အထင္အားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ အျမတ္တရားသည္ အက်ဳိးရွိႏိုင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ”ငါ့စကားကို ျမတ္စြာဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါေပသည္”ဟု ထိုင္ရာမွ ထ၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ အ႐ိုအေသျပဳလ်က္ ဖဲခြါသြားေလ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာ ဖဲသြား၍ မၾကာမီပင္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာကား က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂိၢဳလ္ သာတည္း၊ ယင္းသို႔ က်င့္ဆဲ ေသကၡပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လင့္ကစား ထို အာနႏၵာႏွင့္ ပညာအရာ ထပ္တူထပ္မွ် တူညီသူကို ရလြယ္ေသာ သေဘာရွိသည္ မဟုတ္ေပ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အ႒မသုတ္။