အန ၃.၈၁: စူဠနိုကာသုတ္

၈၁။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရားအထံေတာ္မွ တပည့္ေတာ္ နာၾကား မွတ္သားရဖူးပါသည္- ‘အာနႏၵာ သိခီျမတ္စြာဘုရား၏ အဘိဘူအမည္ရွိေသာ သာဝကသည္ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ တည္လ်က္ ေလာကဓာတ္တစ္ေထာင္ကို အသံျဖင့္ ၾကားသိေစႏိုင္၏’ဟု (မွတ္သားရဖူးပါသည္)၊ အသွ်င္ဘုရား ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတု႕ိကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ေသာ အရပ္ကို အသံေတာ္ျဖင့္ ၾကားသိေစရန္ စြမ္းႏိုင္ပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

အာနႏၵာ ထို အဘိဘူသည္ တပည့္သာဝကမွ် သာတည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ကား မႏႈိင္းယွဥ္အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ေပတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ”အသွ်င္ဘုရား ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရားအထံေတာ္မွ တပည့္ေတာ္ နာၾကားမွတ္သားရဖူးပါသည္ ‘အာနႏၵာ သိခီျမတ္စြာဘုရား၏ အဘိဘူ အမည္ ရွိေသာ သာဝကသည္ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ တည္လ်က္ ေလာကဓာတ္တစ္ေထာင္ကို အသံျဖင့္ ၾကားသိေစႏိုင္၏’ဟု (မွတ္သားရဖူးပါသည္)၊ အသွ်င္ဘုရား ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတု႕ိကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ေသာ အရပ္ကို အသံေတာ္ျဖင့္ ၾကားသိႏိုင္ေစရန္ စြမ္းႏိုင္ပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

အာနႏၵာ ထို အဘိဘူသည္ တပည့္သာဝကမွ် သာတည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ကား မႏႈိင္းယွဥ္အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ေပတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ”အသွ်င္ဘုရား ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရားအထံေတာ္မွ တပည့္ေတာ္ နာၾကားမွတ္သားရဖူးပါသည္ ‘အာနႏၵာ သိခီျမတ္စြာဘုရား၏ အဘိဘူအမည္ရွိေသာ သာဝကသည္ ျဗဟၼာဘံု၌ တည္လ်က္ ေလာကဓာတ္တစ္ေထာင္ကို အသံျဖင့္ ၾကားသိေစႏိုင္၏’ဟု (မွတ္သားရဖူးပါသည္)၊ အသွ်င္ဘုရား ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတု႕ိကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ေသာ အရပ္ကို အသံေတာ္ျဖင့္ ၾကားသိႏိုင္ေစရန္ စြမ္းႏိုင္ပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

အာနႏၵာ (စၾကဝဠာ) တစ္ေထာင္ရွိ စူဠနိကာ ေလာကဓာတ္ (ေလာကဓာတ္ငယ္) ကို သင္ၾကားဖူး၏ ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား ထို (စူဠနိကာေလာကဓာတ္) ကို ေဟာခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူ တတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ထို (စူဠနိကာေလာကဓာတ္) ကို ေဟာခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူမည့္ စူဠနိကာေလာကဓာတ္ကို ျမတ္စြာဘုရား အထံေတာ္မွ ၾကားနာရ၍ ရဟန္းတို႔သည္ မွတ္သား ေဆာင္ထားၾကရပါလိမ့္မည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နာၾကားေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုး သြင္းေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

အာနႏၵာ လ ေနတို႔ လွည့္လည္လ်က္ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔ ထြန္းလင္းေတာက္ပရာ (စၾကဝဠာ) တစ္ခု အပိုင္းအျခားကို တစ္ေထာင္ျဖင့္ ေျမႇာက္ယူရေသာ ေလာကသည္ ရွိ၏၊ ထို ေလာကဓာတ္တစ္ေထာင္၌ လတစ္ေထာင္ ေနတစ္ေတာင္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္းတစ္ေထာင္ ဇမၺဴဒိပ္ ‘ေတာင္’ ကြၽန္းတစ္ေထာင္ အပရ ေဂါယာန ‘အေနာက္’ ကြၽန္းတစ္ေထာင္ ဥတၱရကု႐ု’ေျမာက္’ ကြၽန္းတစ္ေထာင္ ပုဗၺဝိေဒဟ’အေရွ႕’ ကြၽန္း တစ္ေထာင္ မဟာသမုဒၵရာေလးေထာင္ နတ္မင္းႀကီးေလးေထာင္ စာတုမဟာရာဇ္နတ္ဘံုတစ္ေထာင့္တာဝတႎသာနတ္ဘံုတစ္ေထာင္ ယာမာနတ္ဘံုတစ္ေထာင္ တုသိတာနတ္ဘံုတစ္ေထာင္ နိမၼာနရတိနတ္ဘံု တစ္ေထာင္ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္ဘံုတစ္ေထာင္ ျဗဟၼာဘံုတစ္ေထာင္ ရွိ၏။ အာနႏၵာ ဤေလာကဓာတ္ ကို တစ္ေထာင္ျဖင့္ ေျမႇာက္ျခင္းရွိေသာ စူဠနိကာေလာကဓာတ္ဟု ဆိုအပ္၏။ အာနႏၵာ တစ္ေထာင္ျဖင့္ ေျမႇာက္ျခင္းရွိေသာ စူဠနိကာေလာကဓာတ္တစ္ခု အပိုင္းအျခားကို တစ္ေထာင္ျဖင့္ ေျမႇာက္ယူရေသာ ေလာကသည္ ရွိ၏။ အာနႏၵာ ဤေလာကဓာတ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေထာင္ျဖင့္ ေျမႇာက္ျခင္းရွိေသာ မဇၩိမိကာ ေလာကဓာတ္ဟု ဆိုအပ္၏။

အာနႏၵာ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေထာင္ျဖင့္ ေျမႇာက္ျခင္းရွိေသာ မဇၩိမိကာေလာကဓာတ္ တစ္ခုကို တစ္ေထာင္ျဖင့္ ေျမႇာက္ယူရေသာ ေလာကသည္ ရွိ၏။ အာနႏၵာ ဤေလာကဓာတ္ကို သံုးႀကိမ္သံုးခါ ေထာင္မ်ားစြာ ေျမႇာက္ျခင္းရွိေသာ မဟာေလာကဓာတ္၁ဟု ဆိုအပ္၏။ အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလိုေတာ္ရွိေသာ္ (စၾကဝဠာကုေဋတစ္သိန္းရွိ) မဟာေလာကဓာတ္ကို အသံျဖင့္ ၾကားသိေစႏိုင္၏၊ ထို႔ထက္ အလြန္လည္း အလိုရွိရာ အရပ္အပိုင္းအျခားကို ၾကားသိေစႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ စၾကဝဠာ ကုေဋတစ္သိန္းရွိ မဟာေလာကဓာတ္ကို အသံျဖင့္ ၾကားသိေစေတာ္မူပါသနည္း၊ ထို႔ထက္အလြန္လည္း အလိုရွိရာ အရပ္အပိုင္းအျခားကို ၾကားသိေစႏိုင္ပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္ အခါ၌ (စၾကဝဠာ ကုေဋ တစ္သိန္းရွိ) မဟာေလာကဓာတ္ကို အေရာင္အလင္းျဖင့္ ႏံွ႕ေစရာ၏၊ ထိုအခါ ထို သတၱဝါတို႔သည္ ထို အေရာင္အလင္းကို သိကုန္ရာ၏၊ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ျပဳရာ၏၊ အသံကို ၾကားေစႏိုင္ရာ၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (စၾကဝဠာ ကုေဋတစ္သိန္းရွိ) မဟာ ေလာကဓာတ္ကို အသံျဖင့္ ၾကားသိေစႏိုင္၏၊ ထို႔ထက္ အလြန္လည္း အလိုရွိရာ အရပ္အပိုင္းအျခားကို ၾကားသိေစႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အသွ်င္ဥဒါယီ (လာဠဳဒါယီ) မေထရ္အား ဤသို႔ ေျပာဆို၏- ”ငါ့အား အရေတာ္ေလစြတကား ငါသည္ ေကာင္းစြာ ရအပ္ေပသည္တကား၊ ငါ၏ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ရွိပါေပသည္”ဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္အာနႏၵာ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ ဥဒါယီသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ”ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ သင္၏ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ ႀကီးေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ရွိျခင္းသည္ သင့္အား အဘယ္အက်ဳိးရွိပါသနည္း”ဟု (ဆို၏)။

ဤသို႔ ဆိုေသာ္ အသွ်င္ဥဒါယီအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ဥဒါယီ ဤသို႔ မဆိုလင့္၊ ဥဒါယီ ဤသို႔ မဆိုလင့္။ ဥဒါယီ အာနႏၵာသည္ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ မကင္းေသးဘဲ အကယ္၍ ေသသြားခဲ့လွ်င္ (ငါဘုရား၌) ၾကည္ညဳိေနေသာ ထို စိတ္ေၾကာင့္ ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ နတ္ျပည္တို႔၌ နတ္မင္း ျဖစ္ႏိုင္၏၊ ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဤဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္း၌ပင္ ႀကီးျမတ္ေသာ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ႏိုင္၏။ ဥဒါယီ စင္စစ္ေသာ္ကား အာနႏၵာသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလတၱံ႕”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဒသမသုတ္။

သံုးခုေျမာက္ အာနႏၵဝဂ္ ၿပီး၏။