အန ၃.၈၈: ဒုတိယ သိကၡာသုတ္

၈၈။ ရဟန္းတို႔ ဤသိကၡာပုဒ္ တစ္ရာ့ငါးဆယ္ေက်ာ္သည္ လခဲြတစ္ႀကိမ္ အက်ဥ္းျပျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ယင္းသိကၡာပုဒ္တို႔၌ မိမိအစီးအပြါးကို လိုလားေသာ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ က်င့္ကုန္၏။ ရဟန္း တို႔ အက်င့္’သိကၡာ’ တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ ယင္းသိကၡာသံုးမ်ဳိးတို႔၌ ထို သိကၡာပုဒ္ အလံုးစံုသည္ အက်ဳံးဝင္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- အဓိသီလသိကၡာ၊ အဓိစိတၱသိကၡာ၊ အဓိပညာသိကၡာတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ အက်င့္’သိကၡာ’တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ ယင္းသိကၡာသံုးမ်ဳိးတို႔၌ ထို သိကၡာပုဒ္ အလံုးစံုသည္ အက်ဳံးဝင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သီလတို႔၌ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပဳေလ့ရွိ၏၊ သမာဓိ၌ အတိုင္းအရွည္အားျဖင့္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ပညာ၌ အတိုင္းအရွည္ အားျဖင့္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ငယ္ကုန္ အလြန္ငယ္ကုန္ေသာ သိကၡာပုဒ္ ‘အာပတ္’တို႔သို႔ သင့္လည္း သင့္ေရာက္၏၊ (ထို အာပတ္တို႔မွ) ထလည္း ထ၏၊ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤအာပတ္သင့္ျခင္း အာပတ္မွ ထျခင္း၌ (အရိယာပုဂၢိဳလ္အား) မထိုက္သည္၏ အျဖစ္ကို ငါ မေဟာအပ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (အရိယာမဂ္ဟူေသာ) ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစျဖစ္ကုန္ (အရိယာမဂ္ဟူေသာ) ျမတ္ေသာ အက်င့္အား ေလ်ာက္ပတ္ ကုန္ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ခိုင္ျမဲေသာ သီလလည္း ရွိ၏၊ တည္တံ့ေသာ သီလလည္း ရွိ၏၊ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏။ ထိုရဟန္းသည္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖဲြ႕’တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ခုနစ္ႀကိမ္သာ အလြန္ဆံုး ပဋိသေႏၶေနရျခင္း အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ ‘သတၱကၡတၱဳပရမ’ ေသာတာပန္ျဖစ္၏၊ လူ႕ျပည္၌လည္းေကာင္း၊ နတ္ျပည္၌လည္းေကာင္း ခုနစ္ႀကိမ္ အတိုင္းအရွည္ ေျပး သြားက်င္လည္ရလ်က္ ဒုကၡ၏အဆံုးကို ျပဳ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖဲြ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔ (ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးမွ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသို႔) က်င္လည္ေျပးသြားေသာ သေဘာရွိေသာ ‘ေကာလံေကာလ’ ေသာတာပန္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္ဘဝတို႔သို႔လည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔သို႔လည္းေကာင္း၊ ေျပးသြားက်င္လည္ရလ်က္ ဒုကၡ၏ အဆံုးကို ျပဳ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖဲြ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဘဝသာ ပဋိသေႏၶတည္ေနရေသာ ‘ဧကဗီဇိ’ ေသာတာပန္ ျဖစ္၏၊ လူ႕ျပည္၌ တစ္ဘဝသာလွ်င္ ျဖစ္ရ၍ ဒုကၡ၏ အဆံုးကို ျပဳ၏။ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖဲြ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တပ္မက္ျခင္း’ရာဂ’၊ ျပစ္မွားျခင္း’ေဒါသ’၊ ေတြေဝျခင္း’ေမာဟ’တို႔၏ ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း သကဒါဂါမ္ ျဖစ္၏၊ တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ဤလူ႕ဘံုသို႔ ျပန္လာ၍ ဒုကၡ၏အဆံုးကို ျပဳ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သီလတို႔၌ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပဳေလ့ရွိ၏၊ သမာဓိ၌ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ပညာ၌ အတိုင္းအရွည္ အားျဖင့္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ငယ္ကုန္ အလြန္ ငယ္ကုန္ေသာ သိကၡာပုဒ္ ‘အာပတ္’တို႔သို႔ သင့္လည္း သင့္ေရာက္၏၊ (ထို အာပတ္တို႔မွ) ထလည္း ထ၏၊ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထို သိကၡာပုဒ္တို႔၌ အာပတ္သင့္ျခင္း အာပတ္မွ ထျခင္း၌ (အရိယာပုဂၢိဳလ္အား) မထိုက္သည္၏ အျဖစ္ကို ငါ မေဟာအပ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (အရိယာမဂ္ဟူေသာ) ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစ ျဖစ္ကုန္ (အရိယာမဂ္ဟူေသာ) ျမတ္ေသာ အက်င့္အား ေလ်ာက္ပတ္ကုန္ေသာ ထို သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ခိုင္ျမဲေသာ သီလလည္း ရွိ၏၊ တည္တံ့ေသာ သီလလည္း ရွိ၏၊ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ေအာက္ (ကာမဘံု) ၌ (ပဋိသေႏၶေနျခင္း) အဖို႔ရွိသည့္ ငါးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖဲြ႕’တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အထက္ဘံုသို႔ ေဆာင္ တတ္ေသာ အယဥ္ ‘တဏွာေသာတ’ ရွိေသာ အကနိ႒ဘံုသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ ‘ဥဒၶံေသာတ အကနိ႒ဂါမီ’ အနာဂါမ္ျဖစ္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ေအာက္ (ကာမဘံု) ၌ (ပဋိသေႏၶေနျခင္း) အဖို႔ရွိသည့္ ငါးပါးေသာ သံေဃာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖဲြ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ (ဝိပႆနာဉာဏ္ဟူေသာ) တိုက္တြန္းျခင္း ရွိသျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေသာ ‘သသခၤါရပရိနိဗၺာယီ’ အနာဂါမ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ေအာက့္ (ကာမဘံု) ၌ (ပဋိသေႏၶေနျခင္း) အဖို႔ရွိေသာ ငါးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖဲြ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ (ဝိပႆနာဉာဏ္ဟူေသာ) တိုက္တြန္းျခင္းမရွိဘဲ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေသာ ‘အသခၤါရပရိနိဗၺာယီ’ အနာဂါမ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ေအာက္ (ကာမဘံု) ၌ (ပဋိသေႏၶေနျခင္း) အဖို႔ရွိသည့္ ငါးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖဲြ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ (အသက္အပိုင္းအျခား၏ ထက္ဝက္ကို) လြန္၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေသာ ‘ဥပဟစၥပရိနိဗၺာယီ’ အနာဂါမ္ျဖစ္၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ေအာက္ (ကာမဘံု) ၌ (ပဋိသေႏၶ ေနျခင္း) အဖို႔ရွိသည့္ ငါးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖဲြ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ (အသက္ အပိုင္းအျခား၏) အလယ္ၾကား၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေသာ ‘အႏၲရာပရိနိဗၺာယီ’ အနာဂါမ္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သီလတို႔၌ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပဳေလ့ရွိ၏၊ သမာဓိ၌ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ပညာ၌ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ငယ္ကုန္ အလြန္ငယ္ ကုန္ေသာ သိကၡာပုဒ္ ‘အာပတ္’တို႔သို႔ သင့္လည္း သင့္ေရာက္၏၊ ထို (အာပတ္တို႔မွ) ထလည္း ထ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထို အာပတ္သင့္ျခင္း အာပတ္မွ ထျခင္း၌ (အရိယာပုဂၢိဳလ္အား) မထိုက္သည္၏ အျဖစ္ကို ငါမေဟာအပ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (အရိယာမဂ္ဟူေသာ) ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစျဖစ္ကုန္ (အရိယာမဂ္ဟူေသာ) ျမတ္ေသာ အက်င့္အား ေလ်ာက္ပတ္ကုန္ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ခိုင္ျမဲေသာ သီလလည္း ရွိ၏၊ တည္တံ့ေသာ သီလလည္း ရွိ၏၊ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္ တည္၍ က်င့္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အာသေဝါတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့့္္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ (ေအာက္မဂ္) ကို ျပဳေလ့ရွိေသာ (ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္) ပုဂၢိဳလ္သည္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ (ေအာက္ဖိုလ္) ကို ၿပီးေစ၏၊ အျပည့္အစံု (အရဟတၱမဂ္) ကို ျပဳေလ့ရွိေသာပုဂၢိဳလ္သည္ အျပည့္အစံု (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ၿပီးေစ၏။ ရဟန္းတို႔ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို မျမံဳ ‘အခ်ည္းအႏွီးမဟုတ္’ ကုန္ဟူ၍ သာလွ်င္ ငါဆို၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။