အန ၃.၉၁: ဒုတိယ သိကၡတၱယသုတ္

၉၁။ ရဟန္းတို႔ အက်င့္’သိကၡာ’ တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- အဓိသီလသိကၡာ၊ အဓိစိတၱသိကၡာ၊ အဓိပညာသိကၡာတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ အဓိသီလသိကၡာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သီလရွိ၏။ပ။ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို အဓိသီလသိကၡာဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဓိစိတၱသိကၡာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ စတုတၳစ်ာန္ သို႔ ေရာက္၍ ေနျခင္းကို အဓိစိတၱသိကၡာဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဓိပညာသိကၡာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”အာသေဝါတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့့္္ လြတ္ ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအရဟတၱဖိုလ္ပညာကို အဓိပညာသိကၡာဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ သိကၡာတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အၾကင္သူသည္ လုံ႔လရွိ၏၊ (ပညာ) အားအစြမ္းလည္း ရွိ၏၊ တည္ၾကည္ျခင္းလည္း ရွိ၏၊ စ်ာန္ဝင္စားေလ့ ရွိ၏၊ သတိလည္း ရွိ၏၊ လံုၿခံဳေသာ ဣေႁႏၵလည္း ရွိ၏၊ (ထိုသူသည္) အဓိသီလသိကၡာ အဓိစိတၱသိကၡာ အဓိပညာသိကၡာ ကို က်င့္ရာ သတည္း။

အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္သည္ အလံုးစံုေသာ အရပ္တို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ (အရဟတၱမဂ္) သမာဓိျဖင့္ ေရွးကာလဝယ္ (သိကၡာသံုးပါးတို႔၌) က်င့္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ေနာက္ကာလ၌လည္း က်င့္ရာ၏၊ ေနာက္ကာလဝယ္ (သိကၡာသံုးပါးတို႔၌) က်င့္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ့ေရွးကာလ၌လည္း က်င့္ရာ၏၊ ကိုယ္၏ ေအာက္ပိုင္းကို (အသုဘဟု) ႐ႈသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ကိုယ္၏ အထက္ပိုင္းကိုလည္း ႐ႈ၏၊ ကိုယ္၏ အထက္ပိုင္းကို (အသုဘဟု) ႐ႈသကဲ့ ထို႔အတူ ကိုယ္၏ ေအာက္ပိုင္းကိုလည္း ႐ႈ၏၊ ေန႔အခါ (သိကၡာသံုးပါးတို႔ကို) က်င့္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ညဥ္႕အခါ၌လည္း က်င့္၏၊ ညဥ္႕အခါ (သိကၡာသံုးပါးတို႔ကို) က်င့္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ေန႔အခါ၌လည္း က်င့္၏။ အက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ ၄င္းျပင္ ေကာင္းစြာ စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္သီလရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ေသကၡပုဂၢိဳလ္ဟု ဆိုကုန္၏၊ ျမဲျမံေသာ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံု၍ အက်င့္ ျဖင့္ အဆံုး (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေသာ ထို ပုဂၢဳိလ္ကို ေလာက၌ (စတုသစၥ) ဗုဒၶဟု ဆိုၾကကုန္၏။ တဏွာကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဆီမီး၏ ၿငိမ္းျခင္း ကဲ့သို႔ (အဆံုး) ဝိညာဥ္၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ စိတ္၏ (တစ္ဖန္ မျဖစ္ေပၚေသာ အားျဖင့္) ကင္းလြတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။