အန ၃.၉၃: အစၥာယိကသုတ္

၉၃။ ရဟန္းတို႔ အိမ္ရွင္ေယာက်္ား လယ္သမား၏ အေဆာတလ်င္ ျပဳရမည့္ ျပဳလုပ္ဖြယ္တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အိမ္ရွင္ေယာက်္ား လယ္ သမားသည္ လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္ လယ္ကို ေကာင္းစြာ ထြန္ယက္၍ ေျမကို ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ျပဳ၏။ လ်င္ လ်င္ ျမန္ျမန္ လယ္ကို ေကာင္းစြာ ထြန္ယက္၍ ေျမကို ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ ေကာင္းစြာ ျပဳၿပီးလွ်င္ လ်င္ လ်င္ ျမန္ျမန္ မ်ဳိးေစ့တို႔ကို ၾကဲခ်၏။ လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္ မ်ဳိးေစ့တို႔ကို ၾကဲခ်၍ လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္ ေရကို သြင္းလည္း သြင္း၏၊ ထုတ္လည္း ထုတ္၏။ ရဟန္းတို႔ အိမ္ရွင္ေယာက်္ား လယ္သမား၏ အေဆာ တလ်င္ ျပဳရမည့္ ျပဳလုပ္ဖြယ္တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔ေပတည္း။ ရဟန္းတို႔ အိမ္ရွင္ေယာက်္ား လယ္သမားအား ”ယေန႔ပင္ ငါ၏ စပါးတို႔သည္ ေပါက္ပါေစ၊ နက္ျဖန္ပင္ ဖံုးပါေစ၊ သန္ဘက္ခါပင္ မွည့္ပါေစ”ဟု (ဤသို႔ အလိုရွိတိုင္း ၿပီးေစႏိုင္ေသာ) ထို တန္ခိုးအစြမ္းသည္ မရွိေပ။ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ ေသာ္ကား ထို အိမ္ရွင္ေယာက်္ား လယ္သမား၏ ထို စပါးတို႔သည္ ညီၫြတ္ေသာ ဥတုကို ရ၍ ေပါက္လည္း ေပါက္ ဖံုးလည္းဖံုး မွည့္လည္း မွည့္ေသာ အခါမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ရဟန္း၏ အေဆာတလ်င္ ျပဳရမည့္ ျပဳလုပ္ဖြယ္တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔ေပတည္း။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- အဓိသီလသိကၡာကို ေဆာက္တည္ျခင္း၊ အဓိစိတၱသိကၡာကို ေဆာက္တည္ျခင္း၊ အဓိပညာသိကၡာကို ေဆာက္တည္ျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္း၏ အေဆာတလ်င္ ျပဳရမည့္ ျပဳလုပ္ ဖြယ္တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းအား ”ယေန႔၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နက္ျဖန္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သန္ဘက္ခါ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ငါ၏ စိတ္သည္ (တဏွာ ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံုကို) မစဲြလမ္းမူ၍ အာသေဝါတရားတို႔မွ ကင္းလြတ္ေစသတည္း”ဟု (ဤသို႔ အလိုရွိတိုင္း ၿပီးေစႏိုင္ေသာ) ထို တန္ခိုး အစြမ္းသည္ မရွိေပ။ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား အဓိ သီလသိကၡာကိုလည္းေကာင္း၊ အဓိစိတၱသိကၡာကိုလည္းေကာင္း၊ အဓိပညာသိကၡာကိုလည္းေကာင္း က်င့္သံုးေသာ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံုကို (မစဲြလမ္းမူ၍) အာသေဝါတရားတို႔မွ ကင္းလြတ္ေသာ အခါမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌- အဓိသီလသိကၡာကို ေဆာက္တည္ရာ၌ ငါတို႔အား ထက္ သန္ေသာ ဆႏၵျဖစ္လတၱံ႕၊ အဓိစိတၱသိကၡာကို ေဆာက္တည္ရာ၌ ငါတို႔အား ထက္သန္ေသာ ဆႏၵျဖစ္လတၱံ႕၊ အဓိပညာသိကၡာကို ေဆာက္တည္ရာ၌ ငါတို႔အား ထက္သန္ေသာ ဆႏၵျဖစ္လတၱံ႕”ဟု ဤအတိုင္း သာ သင္တို႔ က်င့္ၾကရမည္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ၾကရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။