အန ၅.၁၁၄: အႏၶကဝိႏၵသုတ္

၁၁၄။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္း အႏၶကဝိႏၵအရပ္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္အာနႏၵာအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ –

အာနႏၵာ ျပဳသစ္စျဖစ္ကုန္ေသာ ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးကုန္ေသာ ဤသာသနာေတာ္သို႔ ယခုမွေရာက္လာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို သင္တို႔သည္ တရား ငါးမ်ဳိးတို႔၌ ေဆာက္တည္ေစအပ္ကုန္၏၊ သြင္းထားအပ္ကုန္၏၊ တည္ေစအပ္ကုန္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ သီလရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို့ထိန္းသိမ္းကုန္လ်က္ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္သည္ျဖစ္၍ေနၾကကုန္ေလာ့၊ အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ေသာ အျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္း ေဘးဟု႐ႈေလ့ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္တည္လ်က္ က်င့္ၾကကုန္ေလာ့ဟု ပါတိေမာကၡသံဝရသီလ၌ ေဆာက္တည္ေစအပ္ကုန္၏၊ သြင္းထား အပ္ကုန္၏၊ တည္ေစအပ္ကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ ဣေႁႏၵတို႔၌ ပိတ္ထားေသာတံခါးရွိကုန္သည္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ သတိရွိကုန္သည္ ပညာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သတိရွိကုန္သည္ ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာစိတ္ရွိကုန္သည္ သတိျဖင့္ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ စိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္သည္ ျဖစ္၍ ေနကုန္ေလာ့ဟုဣၿႏိၵယသံဝရသီလ၌ ေဆာက္တည္ေစအပ္ကုန္၏၊ သြင္းထားအပ္ကုန္၏၊ တည္ေစအပ္ကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ စကားေျပာ နည္းပါးကုန္ေလာ့၊ စကားေျပာရာ၌ အပိုင္းအျခားကို ျပဳၾကကုန္ေလာ့ဟု စကားေျပာမႈ အပိုင္အျခား၌ ေဆာက္တည္ေစအပ္ကုန္၏၊ သြင္းထားအပ္ကုန္၏၊ တည္ေစအပ္ကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ ေတာ၌ ေနသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္ေလာ့၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာေတာေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲကုန္ေလာ့ဟု ကိုယ္၏ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း ‘ကာယဝိေဝက’၌ ေဆာက္တည္ေစအပ္ကုန္၏၊ သြင္းထားအပ္ကုန္၏၊ တည္ေစအပ္ကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ မွန္ကန္ေသာ အယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ရွိကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းေသာ ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကုန္ေလာ့ဟု မွန္ကန္ေသာ အယူ၌ ေဆာက္တည္ေစအပ္ကုန္၏၊ သြင္းထားအပ္ကုန္၏၊ တည္ေစအပ္ကုန္၏။

အာနႏၵာ ျပဳသစ္စျဖစ္ကုန္ေသာ ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးကုန္ေသာ ဤသာသနာေတာ္သို႔ ယခုမွေရာက္လာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို သင္တို႔သည္ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔၌ ေဆာက္တည္ေစအပ္ကုန္၏၊ သြင္းထားအပ္ကုန္၏၊ တည္ေစအပ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။