အန ၅.၁၂၉: ပရိကုပၸသုတ္

၁၂၉။ ရဟန္းတို႔ အပါယ္ဘံုသို႔ ေရာက္ေစတတ္ကုန္ေသာ၊ ငရဲသို႔ ေရာက္ေစတတ္ကုန္ေသာ၊ ပ်က္စီးျခင္း သေဘာရွိကုန္ေသာ၊ ကုစားျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

အမိကို သတ္၏။

အဖကို သတ္၏။

ရဟႏၲာကို သတ္၏။

ျမတ္စြာဘုရားအား ျပစ္မွားေသာ စိတ္ျဖင့္ ေသြးကို ျဖစ္ေစ၏။

သံဃာကို သင္းခဲြ၏။

ရဟန္းတို႔ အပါယ္ဘံုသို႔ ေရာက္ေစတတ္ကုန္ေသာ၊ ငရဲသို႔ ေရာက္ေစတတ္ကုန္ေသာ၊ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိကုန္ေသာ၊ ကုစားျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။