အန ၅.၁၃၀: ဗ်သနသုတ္

၁၃ဝ။ ရဟန္းတို႔ ပ်က္စီးျခင္းတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

အေဆြအမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္း။

စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္း။

အနာေရာဂါႏွိပ္စက္မႈဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္း။

အက်င့္သီလ၏ ပ်က္စီးျခင္း။

အယူ၏ ပ်က္စီးျခင္းတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အနာေရာဂါႏွိပ္စက္မႈဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ မျဖစ္ရကုန္။

ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔သည္ အက်င့္သီလ၏ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အယူ၏ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး၍က်ရာျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ရကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ပ်က္စီးျခင္းတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ျပည့္စံုျခင္းတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

အေဆြအမ်ဳိးတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္း။

စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္း။

အနာကင္းမႈ၏ ျပည့္စံုျခင္း။

အက်င့္သီလ၏ ျပည့္စံုျခင္း။

အယူ၏ ျပည့္စံုျခင္းတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔သည္ ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အနာကင္းမႈ၏ ျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္၌ မျဖစ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔သည္ အက်င့္သီလ၏ ျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အယူ၏ ျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ျပည့္စံုျခင္းတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

သံုးခုေျမာက္ ဂိလာနဝဂ္ ၿပီး၏။