အန ၅.၁၃၉: အကၡမသုတ္

၁၃၉။ ရဟန္းတို႔ အဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္း၏ ဆင္သည္ မင္းအား မထိုက္၊ မင္း မသံုးေဆာင္အပ္၊ မင္း၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟူ၍ ေရတြက္ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ မေရာက္။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္-

အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။

အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။

အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။

အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။

အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။ (ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း)။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ ဆင္အေပါင္းကို ျမင္၍ျဖစ္ေစ ျမင္းအေပါင္းကို ျမင္၍ျဖစ္ေစ ရထားအေပါင္းကို ျမင္၍ျဖစ္ေစ ေျခလ်င္သူရဲအေပါင္းကိုျမင္၍ျဖစ္ေစ ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဆင္းသက္ရန္ မစြမ္းႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။ (၁)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ ဆင္သံကို ၾကား၍ ျဖစ္ေစျမင္းသံကို ၾကား၍ျဖစ္ေစ ရထားသံကို ၾကား၍ျဖစ္ေစ ေျခလ်င္သူရဲသံကို ၾကား၍ျဖစ္ေစ စည္ႀကီး သံထက္စည္သံ ခ႐ုသင္းသံ စည္ပုတ္သံ ပဲ့တင္သံကို ၾကား၍ျဖစ္ေစ ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဆင္းသက္ရန္ မတတ္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။ (၂)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ အမ်ဳိးေကာင္းကုန္ေသာစစ္ေျမျပင္၌ က်က္စားဖူးကုန္ေသာ မင္းစီးဆင္ေတာ္တို႔၏ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္နံ႔ကို နမ္းရွဴမိ၍ ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဆင္းသက္ရန္ မတတ္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။ (၃)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အရသာ’ရသာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ တစ္ရက္မွ် အစာ ေရစာမရေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ ေလးရက္ ငါးရက္မွ် အစာေရစာ မရေသာ္လည္းေကာင္းဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဆင္းသက္ရန္ မတတ္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အရသာ’ရသာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ တစ္ေခ်ာင္းေသာျမားအဟုန္ စူးဝင္အပ္သည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ေခ်ာင္း သံုးေခ်ာင္း ေလးေခ်ာင္း ငါးေခ်ာင္းေသာ ျမားအဟုန္တို႔စူးဝင္အပ္သည္ျဖစ္ေစ ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဆင္းသက္ရန္မတတ္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္း၏ ဆင္သည္ မင္းအား မထိုက္၊ မင္း မသံုးေဆာင္အပ္၊ မင္း၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟူ၍ ေရတြက္ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ မေရာက္။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ တရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ေသာ အလွဴကို မခံထိုက္၊ ဧည့္သည္တို႔အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကိုမခံထိုက္၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို မခံထိုက္၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ မထိုက္၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုးလယ္ေျမ မျဖစ္။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္-

အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။

အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။

အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။

အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။

အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္၍ တပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ႐ူပါ႐ံု၌ အလြန္တပ္မက္၏၊ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။ (၁)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို ၾကား၍ တပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သဒၵါ႐ံု၌ အလြန္တပ္မက္၏၊ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။ (၂)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို နမ္းရွဴ၍ တပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဂႏၶာ႐ံု၌ အလြန္တပ္မက္၏၊ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။ (၃)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ တို႔ကို လ်က္၍ တပ္မက့္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရသာ႐ံု၌ အလြန္တပ္မက္၏၊ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကိုယ္ျဖင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕ထိ၍ တပ္မက္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၌ အလြန္တပ္မက္၏၊ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ’ တို႔ကို သည္းမခံႏိုင္။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္းေပးလွဴပူေဇာ္ေသာ အလွဴကို မခံထိုက္၊ ဧည့္သည္တို႔ အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကို မခံထိုက္၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို မခံထိုက္၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ မထိုက္၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမ မျဖစ္။

ရဟန္းတို႔ အဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္း၏ ဆင္သည္ မင္းအား ထိုက္၏၊ မင္း သံုးေဆာင္အပ္၏၊ မင္း၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟူ၍ ေရတြက္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ –

အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။

အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။

အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။

အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။

အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ ဆင္အေပါင္းကို ျမင္၍ျဖစ္ေစ ျမင္းအေပါင္းကို ျမင္၍ျဖစ္ေစ ရထားအေပါင္းကို ျမင္၍ျဖစ္ေစ ေျခလ်င္သူရဲအေပါင္းကိုျမင္၍ျဖစ္ေစ မဆုတ္နစ္၊ ထိုမွဤမွ မဆုတ္နစ္၊ ရပ္တည္ႏိုင္၏၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းျခင္းငွါစြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ ဆင္သံကို ၾကား၍ ျဖစ္ေစျမင္းသံကို ၾကား၍ျဖစ္ေစ ရထားသံကို ၾကား၍ျဖစ္ေစ ေျခလ်င္သူရဲသံကို ၾကား၍ျဖစ္ေစ စည္ႀကီးသံထက္စည္သံ ခ႐ုသင္းသံ စည္ပုတ္သံ ပဲ့တင္သံကို ၾကား၍ျဖစ္ေစ မဆုတ္နစ္၊ ထိုမွဤမွ မဆုတ္နစ္၊ ရပ္တည္ႏိုင္၏၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ အမ်ဳိးေကာင္းကုန္ ေသာစစ္ေျမျပင္၌ က်က္စားဖူးကုန္ေသာ မင္းစီးဆင္တို႔၏ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္နံ႔ကို နမ္းရွဴမိ၍ မဆုတ္ နစ္၊ ထိုမွဤမွ မဆုတ္နစ္၊ ရပ္တည္ႏိုင္၏၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’တို႔ကို သည္းခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ တစ္ရက္မွ် အစာ ေရစာ့မရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ ေလးရက္ ငါးရက္မွ် အစာေရစာ မရေသာ္လည္းေကာင္းမဆုတ္နစ္၊ ထိုမွဤမွ မဆုတ္နစ္၊ ရပ္တည္ႏိုင္၏၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ တစ္ေခ်ာင္းေသာ ျမားအဟုန္ စူးဝင္အပ္သည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ေခ်ာင္း သံုးေခ်ာင္း ေလးေခ်ာင္း ငါးေခ်ာင္းေသာ ျမားအဟုန္တို႔စူးဝင္အပ္သည္ျဖစ္ေစ မဆုတ္နစ္၊ ထိုမွဤမွ မဆုတ္နစ္၊ ရပ္တည္ႏိုင္၏၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းျခင္းငွါစြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္း၏ ဆင္သည္ မင္းအားထိုက္၏၊ မင္း သံုးေဆာင္အပ္၏၊ မင္း၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟူ၍ ေရတြက္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ တရား ငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ ဧည့္သည္တို႔ အလို႔ငွါ စီမံထားေသာဝတၳဳကို ခံထိုက္၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ ထိုက္၏၊ သတၱဝါ အေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမ ျဖစ္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ –

အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။

အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။

အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။

အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။

အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း’႐ူပါ႐ံု’ကို ျမင္၍ တပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ႐ူပါ႐ံု၌ မတပ္မက္၊ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ကို ၾကား၍ တပ္မက္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာသဒၵါ႐ံု၌ မတပ္မက္၊ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ တို႔ကို ၾကား၍ သည္းခံႏိုင္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ကို နမ္းရွဴ၍ တပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဂႏၶာ႐ံု၌ မတပ္မက္၊ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’တို႔ကို သည္းခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ကို လ်က္၍ တပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရသာ႐ံု၌ မတပ္မက္၊ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ကို ေတြ႕ထိ၍တပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၌ မတပ္မက္၊ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အေတြ႕ အထိ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္းေပးလွဴပူေဇာ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ ဧည့္သည္တို႔ အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကို ခံထိုက္၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ ထိုက္၏၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။