အန ၅.၁၄၀: ေသာတသုတ္

၁၄ဝ။ ရဟန္းတို႔ အဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္း၏ ဆင္သည္ မင္းအား ထိုက္၏၊ မင္းသံုးေဆာင္ အပ္၏၊ မင္း၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟူ၍ ေရတြက္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ –

နာယူတတ္၏။

သတ္ျဖတ္တတ္၏။

ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ ႎသည္းခံတတ္၏။

သြားတတ္၏ (ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း)။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ နာယူတတ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ ျပဳလုပ္ဖူးသည္ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ဖူးသည္ျဖစ္ေစ ဆင္ထိန္းေစခိုင္းေသာ အမႈကိစၥကို ႐ိုေသေလးစား ႏွလံုးထား၍ စိတ္အားထက္သန္စြာ နားစိုက္လ်က္ နာယူ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ နာယူတတ္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ သတ္ျဖတ္တတ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ဆင္ကိုလည္း သတ္တတ္၏၊ ဆင္စီးသူရဲကိုလည္း သတ္တတ္၏၊ ျမင္းကိုလည္း သတ္တတ္၏၊ ျမင္းစီးသူရဲကိုလည္း သတ္တတ္၏၊ ရထားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးတတ္၏၊ ရထားစီးသူရဲကိုလည္း သတ္တတ္၏၊ ေျခလ်င္သူရဲကိုလည္းသတ္တတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ သတ္ျဖတ္တတ္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ေစာင့္ေရွာက္တတ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ေရွ႕ပိုင္းကိုယ္ကိုေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊ ေနာက္ပိုင္းကိုယ္ကိုေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊ ေရွ႕ေျခတို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊ ေနာက္ေျခတို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊ ဦးေခါင္းကိုေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊ နားတို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊ အစြယ္တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊ ႏွာေမာင္းကိုေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊ အၿမီးကိုေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊ ဆင္စီးသူရဲကိုေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ သည္းခံတတ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ လွံျဖင့္ ထိုးျခင္း့သန္လ်က္ျဖင့္ ခုတ္ျခင္း ျမားျဖင့္ ပစ္ျခင္း ပုဆိန္ျဖင့္ ေပါက္ျခင္းတို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏၊ စည္ႀကီးသံထက္စည္သံ ခ႐ုသင္းသံ စည္ပုတ္သံ ပဲ့တင္သံတို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ သည္းခံတတ္၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ သြားတတ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ ဆင္သည္ သြားေရာက္ဖူးသည္ျဖစ္ေစ မသြားေရာက္ဖူးသည္ျဖစ္ေစဆင္ထိန္းေစလႊတ္ရာအရပ္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ သြားတတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မင္း၏ ဆင္သည္ သြားတတ္၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္း၏ ဆင္သည္ မင္းအား ထိုက္၏၊ မင္း သံုးေဆာင္အပ္၏၊ မင္း၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟူ၍ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ တရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ ဧည့္သည္တို႔ အလို႔ငွါ စီမံထားေသာဝတၳဳကို ခံထိုက္၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ ထိုက္၏၊ သတၱဝါ အေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ –

နာယူတတ္၏။

သတ္ျဖတ္တတ္၏။

ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ ႎသည္းခံတတ္၏။

သြားတတ္၏ (ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း)။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ နာယူတတ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား သိေတာ္မူၿပီးေသာ ဓမၼဝိနယကိုေဟာၾကားသည္ရွိေသာ္ ႐ိုေသေလးစား ႏွလံုးထား၍ စိတ္အားထက္သန္စြာ နားစိုက္လ်က္ နာယူတတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ နာယူတတ္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သတ္ျဖတ္တတ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမဝိတက္ကို သည္းမခံ၊ ပယ္စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ဖ်က္ဆီး၏၊ ကင္းေအာင္ျပဳ၏၊ တဖန္ မျဖစ္ေပၚျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဗ်ာပါဒဝိတက္ကို။ပ။

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဝိဟႎသာဝိတက္ကို။ပ။

ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္လတၱံ႔ေသာ အကုသိုလ္တရားယုတ္တို႔ကို သည္းမခံ၊ ပယ္စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ဖ်က္ဆီး၏၊ ကင္းေအာင္ ျပဳ၏၊ တဖန္ မျဖစ္ေပၚျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သတ္ျဖတ္တတ္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ေစာင့္ေရွာက္တတ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ ကို ျမင္ေသာ္ (မိန္းမေယာက်္ား စေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ျပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္ စေသာအမူအရာ) အမွတ္ လကၡဏာကို စဲြယူေလ့မရွိ၊ (အကယ္၍) စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲေနလွ်င္ယင္း (စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင္စည္းျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟူေသာ ယုတ္ညံ႔ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုမေစာင့္စည္းသူကိုလိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္) ထိုစကၡဳေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ စကၡဳေႁႏၵကိုေစာင့္စည္း၏၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ကို ၾကားေသာ္။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ ကို နံေသာ္။ လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ ကို လ်က္ေသာ္။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ ကို ေတြ႕ထိေသာ္။ စိတ္ျဖင့္ သေဘာတရား ‘ဓမၼာ႐ံု’ ကို သိေသာ္ (မိန္းမ ေယာက်္ား စေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါျပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္ စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စဲြယူေလ့မရွိ၊ (အကယ္၍) မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲ ေနလွ်င္ ယင္း (မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟူေသာ ယုတ္ညံ႔ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုမေစာင့္စည္းသူကိုလိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္) ထိုမနိေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ မနိေႁႏၵကိုေစာင့္စည္း၏၊ မနိေႁႏၵ၌ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သည္းခံတတ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ရဟန္းသည္ အခ်မ္း အပူ ဆာေလာင္ျခင္း မြတ္သိပ္ျခင္း မွက္ ျခင္ ေလ ေနပူေႁမြ ကင္းသန္း တို႔၏ အေတြ႕တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ကုန္ မေကာင္းသျဖင့္ေရာက္လာကုန္ေသာ စကားတို႔ကိုလည္းေကာင္း သည္းခံႏိုင္၏၊ ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ ျပင္းထန္ ၾကမ္းၾကဳတ္စပ္ရွား က်င္နာ မသာယာဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကိုသည္းခံျခင္း သေဘာရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သည္းခံတတ္၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သြားတတ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤရွည္စြာေသာ သံသရာခရီးျဖင့္ မေရာက္ဖူးေသးေသာအရပ္ျဖစ္သည့္ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ အလံုးစံုေသာ ဥပဓိတို႔ကို စြန္႔ရာ တဏွာ၏ကုန္ရာ တပ္ျခင္းကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လ်င္ျမန္စြာသာလွ်င္ သြားတတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သြားတတ္၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္းေပးလွဴပူေဇာ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏။ပ။ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ေလးခုေျမာက္ ရာဇဝဂ္ ၿပီး၏။