အန ၅.၁၄၈: အသပၸဳရိသဒါနသုတ္

၁၄၈။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ေပးလွဴျခင္းတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ယံုၾကည္သျဖင့္ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ႐ိုေသစြာ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအခါ၌ အလွဴကိုေပးလွဴ၏၊ (လွဴဖြယ္ဝတၳဳ၌ ) မကပ္ၿငိေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးကိုလည္းေကာင္း မထိပါးမူ၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏။

ရဟန္းတို႔ ယံုၾကည္သျဖင့္ အလွဴကို ေပးလွဴေသာေၾကာင့္ ထိုေပးလွဴေသာ အလွဴ၏ အက်ဳိးျဖစ္ရာထိုထိုဘံုဘဝ၌ ႂကြယ္ဝ၏၊ ခ်မ္းသာ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ အသံုးအေဆာင္ မ်ားျပား၏၊ အလြန္အဆင္းလွ၏၊ ႐ႈခ်င္ဖြယ္ ရွိ၏၊ စိတ္ၾကည္လင္ဖြယ္ ရွိ၏၊ လြန္ကဲေသာ အဆင္းသဏၭာန္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ ႐ိုေသစြာ အလွဴကို ေပးလွဴေသာေၾကာင့္ ထိုေပးလွဴေသာ အလွဴ၏ အက်ဳိးျဖစ္ရာ ထိုထိုဘံုဘဝ၌ ႂကြယ္ဝ၏၊ ခ်မ္းသာ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ အသံုးအေဆာင္ မ်ားျပား၏၊ ထို အလွဴရွင္၏သား သမီး မယား ကြၽန္ အေစခံ အမႈလုပ္တို႔သည္လည္း စကားကို နာယူၾကကုန္၏၊ နားေထာင္ကုန္၏၊ သိနားလည္ရန္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအခါ၌ အလွဴကို ေပးလွဴေသာေၾကာင့္ ထိုေပးလွဴေသာ အလွဴ၏ အက်ဳိးျဖစ္ရာ ထိုထိုဘံုဘဝ၌ ႂကြယ္ဝ၏၊ ခ်မ္းသာ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ အသံုးအေဆာင္ မ်ားျပား၏၊ ထိုအလွဴရွင္အား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရာက္လာကုန္ေသာ အက်ဳိးတို႔သည္ မ်ားျပားကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ (လွဴဖြယ္ဝတထဳ၌ ) မကပ္ၿငိေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အလွဴကို ေပးလွဴေသာေၾကာင့္ထိုေပးလွဴေသာ အလွဴ၏ အက်ဳိးျဖစ္ရာ ထိုထိုဘံုဘဝ၌ ႂကြယ္ဝ၏၊ ခ်မ္းသာ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ အသံုးအေဆာင္ မ်ားျပား၏၊ ျမတ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၌ သံုးေဆာင္ခံစားရန္ စိတ္ၫြတ္၏။

ရဟန္းတို႔ မိမိကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးကိုလည္းေကာင္း မထိပါးမူ၍ အလွဴကို ေပးလွဴေသာေၾကာင့္ ထိုေပးလွဴေသာ အလွဴ၏ အက်ဳိးျဖစ္ရာ ထိုထိုဘံုဘဝ၌ ႂကြယ္ဝ၏၊ ခ်မ္းသာ၏၊ မ်ားေသာဥစၥာရွိ၏၊ အသံုးအေဆာင္ မ်ားျပား၏၊ ထိုအလွဴရွင္အား မီးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ခိုးသူေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မခ်စ္မႏွစ္သက္အပ္ေသာ အေမြခံဆိုးတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ ပ်က္စီးျခင္း မျဖစ္။

ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ေပးလွဴျခင္းတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။