အန ၅.၁၆၂: ဒုတိယ အာဃာတပဋိဝိနယသုတ္

၁၆၂။ ထိုအခါ၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္ ရဟန္းတို႔”ဟူ၍ ေခၚေတာ္မူ၏၊ ”ငါ့သွ်င္”ဟူ၍ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏ –

ငါ့သွ်င္တို႔ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ေၾကာင္း တရားတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ ရဟန္းအားအာဃာတျဖစ္ေပၚရာ အာ႐ံု၌ (ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္) အာဃာတကို အခ်င္းခပ္သိမ္း ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မစင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္ရွိ၏၊ စင္ၾကယ္ေသာႏႈတ္အက်င့္ရွိ၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၌လည္း ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မစင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္ရွိ၏၊ စင္ၾကယ္ေသာကိုယ္အက်င့္ရွိ၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၌လည္း ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မစင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္ရွိ၏၊ မစင္ၾကယ္ ေသာႏႈတ္အက်င့္ရွိ၏၊ ရံဖန္ရံခါ (ဝိပႆနာ) စိတ္၏ အခြင့္အလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္၏ ၾကည္လင္မႈကိုလည္းေကာင္း ရ၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၌လည္း ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မစင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္ရွိ၏၊ မစင္ၾကယ္ ေသာႏႈတ္အက်င့္ရွိ၏၊ ရံဖန္ရံခါ (ဝိပႆနာ) စိတ္၏ အခြင့္အလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္၏ ၾကည္လင္မႈကိုလည္းေကာင္း မရ၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၌လည္း ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ စင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္ရွိ၏၊ စင္ၾကယ္ေသာႏႈတ္အက်င့္ရွိ၏၊ ရံဖန္ရံခါ (ဝိပႆနာ) စိတ္၏ အခြင့္အလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္၏ ၾကည္လင္မႈကိုလည္းေကာင္း ရ၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၌လည္း ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုပုဂၢဳိလ္ငါးမ်ဳိးတို႔တြင္ မစင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္ရွိ၍ စင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၌ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ပံ့သကူသကၤန္းကို ေဆာင္ေသာ ရဟန္းသည္ လမ္းခရီး၌ ပုဆိုးစုတ္ပိုင္းကို ျမင္၍လက္ဝဲေျချဖင့္ နင္းၿပီး လက္်ာေျချဖင့္ ျဖန္႔၍ ထိုပုဆိုးစုတ္ပိုင္း၌ ခိုင္ခံ့ေသာ အသားကို ဆုတ္ယူၿပီးလွ်င္သြားေလရာသကဲ့သို႔ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မစင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္က်င့္ရွိ၍ စင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ကိုယ္အက်င့္ မစင္ၾကယ္သည္၏ အျဖစ္ကို ထိုအခါ၌ ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ႏႈတ္အက်င့္ စင္ၾကယ္သည္၏ အျဖစ္ကိုသာ ႏွလံုးသြင္းအပ္၏၊ ဤသို႔အားျဖင့္ ထိုပုဂၢဳိလ္၌ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။ (၁)

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုပုဂၢဳိလ္ငါးမ်ဳိးတို႔တြင္ မစင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္ရွိ၍ စင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္ရွိသည့္ပုဂၢဳိလ္၌ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေမွာ္ ေရညိႇတို႔ျဖင့္ ေျမႇးယွက္အပ္ေသာ ေရကန္သည္ ရွိရာ၏၊ ထိုအခါ ေႏြ ေနပူတို႔ျဖင့္ေတြ႕ထိ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ခရီးပင္ပန္းလ်က္ အစာေရစာ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေသာ ေယာက္်ားသည္လာရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားသည္ ထိုေရကန္တြင္းသို႔ သက္ဆင္း၍ လက္ႏွစ္ဖက္တို႔ျဖင့္ ထိုထို ဤဤသို႔ေမွာ္ ေရညႇိကို ဖယ္ရွားလ်က္ လက္ခုပ္ျဖင့္ ေသာက္ၿပီးလွ်င္ ဖဲသြားေလရာသကဲ့သို႔၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မစင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္ရွိ၍ စင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ႏႈတ္အက်င့္မစင္ၾကယ္သည္၏ အျဖစ္ကို ထိုအခါ၌ ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ကိုယ္အက်င့္စင္ၾကယ္သည္၏ အျဖစ္ကိုသာ ႏွလံုးသြင္းအပ္၏၊ ဤသို႔အားျဖင့္ ထိုပုဂၢဳိလ္၌ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။ (၂)

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုပုဂၢဳိလ္ငါးမ်ဳိးတို႔တြင္ မစင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္ရွိ၍ မစင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္ရွိေသာ ရံဖန္ရံခါ (ဝိပႆနာ) စိတ္၏ အခြင့္အလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္၏့ၾကည္လင္မႈကိုလည္းေကာင္း ရေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္၌ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ႏြားေျခရာခြက္၌ ေရအနည္းငယ္ရွိရာ၏၊ ထိုအခါ ေႏြ ေနပူတို႔ျဖင့္ ေတြ႕ထိႏွိပ္စက္အပ္ သည္ျဖစ္၍ ခရီးပင္ပန္းလ်က္ အစာေရစာ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေသာ ေယာက္်ားသည္ လာရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားအား-

”ဤႏြားေျခရာခြက္၌ ေရသည္ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္၏၊ အကယ္၍ ငါသည္ လက္ခုပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစခြက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေသာက္လိုက္ပါမူ ထိုေရကို လႈပ္ရွားေစမိေပလိမ့္မည္၊ ေနာက္က်ဳေစမိေပလိမ့္မည္၊ ေသာက္၍ မျဖစ္သည္ကိုမူလည္း ျပဳမိေပလိမ့္မည္၊ အကယ္၍ ငါသည္ ေလးဖက္ေထာက္ဝပ္လ်က္ ႏြားကဲ့သို႔ ေသာက္၍ ဖဲသြားရမူ ေကာင္းေပရာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။ ထိုေယာက္်ားသည္ ေလးဖက္ေထာက္ဝပ္၍ ႏြားကဲ့သို႔ ေသာက္ၿပီးလွ်င္ ဖဲသြားရာသကဲ့သို႔၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မစင္ၾကယ္ေသာကိုယ္အက်င့္လည္းရွိ မစင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္လည္းရွိ၍ ရံဖန္ရံခါ (ဝိပႆနာ) စိတ္၏ အခြင့္အလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္၏ ၾကည္လင္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ရေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ကိုယ္အက်င့္ မစင္ၾကယ္မႈကိုလည္းေကာင္း ႏႈတ္အက်င့္ မစင္ၾကယ္မႈကိုလည္းေကာင္း ထိုအခါ၌ ႏွလံုးမသြင္းအပ္၊ ရံဖန္ရံခါ (ဝိပႆနာ) စိတ္၏ အခြင့္အလမ္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္၏ ၾကည္လင္မႈကိုေသာ္လည္းေကာင္းႏွလံုးသြင္းအပ္၏၊ ဤသို႔အားျဖင့္ ထိုပုဂၢဳိလ္၌ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။ (၃)

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုပုဂၢဳိလ္ငါးမ်ဳိးတို႔တြင္ မစင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္လည္းရွိ မစင္ၾကယ္ေသာႏႈတ္အက်င့္လည္းရွိ ရံဖန္ရံခါ (ဝိပႆနာ) စိတ္၏ အခြင့္အလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္၏ ၾကည္လင္မႈကိုလည္းေကာင္း မရေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္၌ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အနာႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲေသာ ျပင္းထန္စြာနာေသာ ေယာက္်ားသည္ ခရီးေဝးသို႔သြားရာ၏၊ ထိုေယာက္်ား၏ ေရွ႕မွလည္း ရြာေဝးကြာ၏၊ ေနာက္မွလည္း ရြာေဝးကြာ၏၊ ထိုေယာက္်ားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ စားဖြယ္တို႔ကို မရရာ၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေဆးတို႔ကို မရရာ၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အေကြၽးကို မရရာ၊ ရြာတစ္ပါးသို႔ ပို႔ေဆာင္မည့္သူကို မရရာ၊ ထိုသူနာကိုခရီးရွည္သြားေသာ ေယာက္်ားတစ္ဦးသည္ ျမင္ေလရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားသည္ ထိုသူနာ၌ ၾကင္နာျခင္းကိုသာလွ်င္ ျဖစ္ေစရာ၏၊ သနားျခင္းကိုသာလွ်င္ ျဖစ္ေစရာ၏၊ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုသာလွ်င္ ျဖစ္ေစရာ၏။

ဤေယာက္်ားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ စားဖြယ္တို႔ကို ရပါမူ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေဆးတို႔ကို ရပါမူေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အေကြၽးကို ရပါမူ ရြာသို႔ ပို႔ေဆာင္မည့္သူကို ရပါမူ ေကာင္းေလစြဟု သနားေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျဖစ္ေစရာ၏။

ထိုသို႔ ျဖစ္ေစရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ဤေယာက္်ားသည္ ဤအရပ္၌ပင္လွ်င္ အက်ဳိးမဲ့ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္ပါေစလင့္ဟု (ႏွလံုးသြင္းမိေသာေၾကာင့္တည္း)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မစင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္လည္းရွိ မစင္ၾကယ္ေသာႏႈတ္အက်င့္လည္းရွိ၍ ရံဖန္ရံခါ (ဝိပႆနာ) စိတ္၏ အခြင့္အလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္၏ ၾကည္လင္မႈကိုလည္း ေကာင္းမရေသာ ပုဂၢဳိလ္၌လည္း ၾကင္နာျခင္းကိုသာလွ်င္ ျဖစ္ေစရမည္၊ သနားျခင္းကိုသာလွ်င္ ျဖစ္ေစ ရမည္၊ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို သာလွ်င္ ျဖစ္ေစရမည္။

ဤအသွ်င္သည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္၍ ကာယသုစ႐ိုက္ကို ပြါးပါမူ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္၍ ဝစီသုစ႐ိုက္ကို ပြားပါမူ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္၍ မေနာသုစ႐ိုက္ကို ပြားပါမူ ေကာင္းေလရာ၏ဟု ၾကင္နာသနားေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျဖစ္ေစရမည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ေစရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔မကပ္ေရာက္ ပါေစလင့္ဟု (ႏွလံုးသြင္းမိေသာေၾကာင့္တည္း)၊ ဤသို႔အားျဖင့္ ထိုပုဂၢဳိလ္၌ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို့ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။ (၄)

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုပုဂၢဳိလ္ငါးမ်ဳိးတို႔တြင္ စင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္လည္းရွိ စင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္လည္း ရွိ၍ ရံဖန္ရံခါ (ဝိပႆနာ) စိတ္၏ အခြင့္အလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္၏ ၾကည္လင္မႈကိုလည္းေကာင္း ရေသာ ပုဂၢဳိလ္၌ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ၾကည္လင္ ခ်ဳိၿမိန္ ေအးျမသည့္ ေရရွိေသာ ျဖဴေဖြးေသာ ေရအဆင္းရွိေသာ ဆိပ္ကမ္းေကာင္းေသာ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ အထူးထူးေသာ သစ္ပင္တို႔ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ ေရကန္သည္ရွိရာ၏၊ ထိုအခါ ေႏြ ေနပူတို႔ျဖင့္ ေတြ႕ထိ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ ျဖစ္၍ ခရီးပင္ပန္းလ်က္ အစာေရစာဆာေလာင္ မြတ္သိပ္လာေသာ ထိုေယာက္်ားသည္ ထိုေရကန္အတြင္းသို႔ သက္ဆင္းလ်က္ ေရခ်ဳိး၍လည္းေကာင္း၊ ေရေသာက္၍လည္းေကာင္း တစ္ဖန္ျပန္တက္ၿပီးလွ်င္ ထိုသစ္ပင္ရိပ္၌ပင္လွ်င္ ထိုင္၍ျဖစ္ေစအိပ္၍ျဖစ္ေစ ေနရာသကဲ့သို႔၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအတူသာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္လည္းရွိ စင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္လည္း ရွိ၍ ရံဖန္ရံခါ (ဝိပႆနာ) စိတ္၏ အခြင့္အလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္၏ၾကည္လင္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ရေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ကိုယ္အက်င့္ စင္ၾကယ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္အက်င့္စင္ၾကယ္မႈကိုလည္းေကာင္း ထိုအခါ၌ ႏွလံုးသြင္းအပ္၏၊ ရံဖန္ရံခါ (ဝိပႆနာ) စိတ္၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္စိတ္၏ ၾကည္လင္မႈရျခင္းကိုလည္း ႏွလံုးသြင္းအပ္၏၊ ဤသို႔အားျဖင့္ ထိုပုဂၢဳိလ္၌ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကိုပယ္ေဖ်ာက္ရမည္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထက္ဝန္းက်င္ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို အစြဲျပဳ၍ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏။ (၅)

ငါ့သွ်င္တို႔ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႔ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ေၾကာင္း တရားတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ ရဟန္းအားအာဃာတျဖစ္ေပၚရာ အာ႐ံု၌ (ဤငါးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္) အာဃာတကို အခ်င္းခပ္သိမ္း ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ဒုတိယသုတ္။