အန ၅.၁၆၅: ပဉွပုစၧာသုတ္

၁၆၅။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္ရဟန္းတို႔”ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ပ။

ငါ့သွ်င္တို႔ သူတစ္ပါးအား ျပႆနာေမးသူဟူသမွ် အားလံုးသည္ အေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုအေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေမး၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ပညာႏုံ႔သည္၏ အျဖစ္ အလြန္ေတြေဝသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအား ျပႆနာေမး၏။

ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုရွိသျဖင့္ အလိုဆိုးႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးအား ျပႆနာေမး၏။

ႏွိပ္စက္လိုသည္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးအား ျပႆနာေမး၏။

သိလိုသည္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးအား ျပႆနာေမး၏။

ထို႔ျပင္ အကယ္၍ ျပႆနာကို ငါ ေမးသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ပါမူ ေကာင္း၏၊ ေကာင္းစြာမေျဖဆိုႏိုင္ပါမူ ငါသည္ပင္ ထိုသူအား ေကာင္းစြာ ေျဖၾကားမည္ဟု ဤသို႔ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍သူတစ္ပါးအား ျပႆနာေမး၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ သူတစ္ပါးအား ျပႆနာေမးသူဟူသမွ်အားလံုးသည္ ဤအေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုအေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သူတစ္ပါးအား ျပႆနာေမး၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ငါသည္မူကား အကယ္၍ ျပႆနာကို ငါေမးသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ပါမူေကာင္း၏၊ ေကာင္းစြာ မေျဖဆိုႏိုင္ပါမူ ငါသည္ပင္ ထိုသူအား ေကာင္းစြာ ေျဖၾကားမည္ဟု ဤသို႔စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သာလွ်င္ သူတစ္ပါးအား ျပႆနာကို ေမး၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ပၪၥမသုတ္။