အန ၅.၁၇၆: ပီတိသုတ္

၁၇၆။ ထိုအခါ၌ ဥပါသကာ ငါးရာျခံရံလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္-

ဒါယကာ သင္တို႔သည္ ရဟန္းသံဃာကို သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ျဖင့္ လုပ္ေကြၽးၾကကုန္၏၊ ဒါယကာ ”ငါတို႔သည္ ရဟန္းသံဃာကို သကၤန္းဆြမ္း ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ သူနာ၏အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ျဖင့္ လုပ္ေကြၽးၾကကုန္၏”ဟုထိုမွ်ျဖင့္သာလွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ေရာင့္ရဲ မႈကို မျပဳအပ္၊ ဒါယကာ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ က်င့္ရမည္။

”ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရံဖန္ရံခါ (နီဝရဏတို႔မွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း’ပီတိ’သို႔ ေရာက္၍ ေနရကုန္အံ့နည္း”ဟု (က်င့္ရမည္)။

ဒါယကာ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ ရွိေသာ္ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏-

အသွ်င္ဘုရား အံ့ဖြယ္ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရားျမတ္စြာဘုရားသည္-

”ဒါယကာ သင္တို႔သည္ ရဟန္းသံဃာကို သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ သူနာ၏အေထာက္ အပံ့ေဆးအသံုးအေဆာင္ျဖင့္ လုပ္ေကြၽးၾကကုန္၏၊ ဒါယကာ ‘ငါတို႔သည္ ရဟန္းသံဃာကို သကၤန္း ဆြမ္းေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ သူနာ၏အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ျဖင့္ လုပ္ေကြၽးၾကကုန္၏’ဟု ထိုမွ်ျဖင့္သာလွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ေရာင့္ရဲမႈကို မျပဳအပ္၊ ဒါယကာ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ က်င့္ရမည္၊ ‘ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရံဖန္ရံခါ (နီဝရဏတို႔မွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ သို႔ ေရာက္၍ ေနရကုန္အံ့နည္း”ဟု (က်င့္ရမည္)၊ ဒါယကာ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္”ဟူေသာဤစကားေတာ္ကို အလြန္လွ်င္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ပါေပ၏။

အသွ်င္ဘုရား အရိယာတပည့္သည္ (နီဝရဏမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ သို႔ေရာက္၍ ေနေသာအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား အေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔သည္ မျဖစ္ပါကုန္။

ထိုအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ကာမဂုဏ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းလည္း မျဖစ္ပါ။

ကာမဂုဏ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းလည္း မျဖစ္ပါ။

ထိုအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား အကုသိုလ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းလည္း မျဖစ္ပါ။

အကုသိုလ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းလည္း မျဖစ္ပါ။

ထိုအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ကုသိုလ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းလည္း မျဖစ္ပါ။

အရိယာတပည့္သည္ (နီဝရဏမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ သို႔ ေရာက္၍့ေနေသာအခါ၌ ထိုပုဂၢိဳလ္အား အေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔သည္ မျဖစ္ပါကုန္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သာရိပုၾတာ ေကာင္းစြ ေကာင္းစြ၊ သာရိပုၾတာ အရိယာတပည့္သည္ (နီဝရဏမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ သို႔ ေရာက္၍ ေနေသာအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား အေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔သည္မျဖစ္ကုန္။

ထိုအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ကာမဂုဏ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းလည္း မျဖစ္။

ကာမဂုဏ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းလည္း မျဖစ္။

ထိုအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား အကုသိုလ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းလည္း မျဖစ္။

အကုသိုလ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းလည္း မျဖစ္။

ထိုအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ကုသိုလ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းလည္း မျဖစ္။

သာရိပုၾတာ အရိယာတပည့္သည္ (နီဝရဏမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ သို႔ေရာက္၍ ေနေသာအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား အေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။