အန ၅.၁၇၇: ဝဏိဇၨာသုတ္

၁၇၇။ ရဟန္းတို႔ ဥပါသကာသည္ ဤကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္မႈငါးမ်ဳိးတို႔ကို မျပဳအပ္ကုန္။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

လက္နက္ကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း။

လူသတၱဝါကိုကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း။

အသားကိုကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း။

ေသအရက္ကိုကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း။

အဆိပ္ကိုကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပါသကာသည္ ဤကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္မႈငါးမ်ဳိးတို႔ကို မျပဳအပ္ကုန္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။