အန ၅.၁၇၉: ဂိဟိသုတ္

၁၇၉။ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ငါးရာမွ်ေလာက္ေသာ ဥပါသကာတို႔ျဖင့္ ျခံရံလ်က္ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

သာရိပုၾတာ သိကၡာပုဒ္ငါးမ်ဳိးတို႔၌ေစာင့္ေရွာက္မႈရွိ၍ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ မွီကုန္ေသာ ယခုဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းေလးပါးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္း မၿငဳိျငင္ မပင္ပန္းဘဲ ရသည့္ အဝတ္ျဖဴဝတ္သူလူတစ္စံု တစ္ေယာက္ကို သိကုန္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ ေျပာၾကားလိုခဲ့ေသာ္ ”ငါသည္ ငရဲ၌ ျဖစ္မႈတိရ စၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္မႈ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္မႈ အပါယ္ဒုဂၢတိသို႔ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္မႈကုန္ဆံုးၿပီ၊ ငါသည္ေသာတာပန္ျဖစ္၏၊ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ျခင္းသေဘာမရွိ၊ ဂတိျမဲ၏၊ အထက္မဂ္ဖိုလ္သာလွ်င္လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏”ဟု မိမိသည္ ပင္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ေျပာၾကားရာ၏။

အဘယ္သိကၡာပုဒ္ ငါးမ်ဳိးတို႔၌ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရွိသနည္း။

သာရိပုၾတာ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္-

သူ႔အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

ဤသိကၡာပုဒ္ ငါးမ်ဳိးတို႔၌ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရွိ၏။

အဘယ္လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ မွီကုန္ေသာ ယခုဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းေလးမ်ဳိးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္းမၿငဳိျငင္ မပင္ပန္းဘဲ ရသနည္း။

သာရိပုၾတာ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ သက္ဝင္ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု၏။

”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလုံးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းသုဂတ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းအႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းသတၳာေဒဝမႏုႆာနံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု (ယံုၾကည္၏)။

ဤသည္ကား ထိုအရိယာတပည့္အား မစင္ၾကယ္ေသးေသာ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစရန္, မျဖဴစင္ေသးေသာ စိတ္ကို ျဖဴစင္ေစရန္ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ မွီေသာ ယခုဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကိုပဌမရျခင္းေပတည္း။

သာရိပုၾတာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အရိယာတပည့္သည္ တရား၌ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

”ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေသာတရားေတာ္သည္ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ဖိတ္ေခၚျပထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ထဲ စိတ္ထဲ၌ ေဆာင္ယူထားထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိႏိုင္ခံစားႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း”ဟု (ယံုၾကည္၏)။

ဤသည္ကား ထိုအရိယာတပည့္အား မစင္ၾကယ္ေသးေသာ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစရန္, မျဖဴစင္ေသးေသာ စိတ္ကို ျဖဴစင္ေစရန္ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ မွီေသာ ယခုဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကိုဒုတိယရျခင္းေပတည္း။

သာရိပုၾတာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အရိယာတပည့္သည္ သံဃာ၌ သက္ဝင္ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

”ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္ မွန္ေသာ အက်င့္ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ အက်င့္ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ အစံုအားျဖင့္ေလးစံု, ပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ ရွစ္ပါးအေရအတြက္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ဧည့္သည္အလိုငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကိုေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏၊ တမလြန္အတြက္ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏”ဟု (ယံုၾကည္၏)။

ဤသည္ကား ထိုအရိယာတပည့္အား မစင္ၾကယ္ေသးေသာ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစရန္ မျဖဴစင္ေသး ေသာစိတ္ကို ျဖဴစင္ေစရန္ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ မွီေသာ ယခုဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကို တတိယရျခင္းေပတည္း။

သာရိပုၾတာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ၊ တဏွာကြၽန္အျဖစ္မွလြတ္ကုန္ေသာ၊ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ၊ မွားေသာအားျဖင့္ မသံုးသပ္အပ္ကုန္ေသာ၊ သမာဓိကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ၊ အရိယာတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ သီလတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏။

ဤသည္ကား ထိုအရိယာတပည့္အား မစင္ၾကယ္ေသးေသာ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစရန္, မျဖဴစင္ေသးေသာ စိတ္ကို ျဖဴစင္ေစရန္ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ မွီေသာ ယခုဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကို စတုတၳရျခင္းေပတည္း။

ဤလြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ မွီကုန္ေသာ ယခုဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းေလးမ်ဳိးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္းမၿငဳိျငင္ မပင္ပန္းဘဲ ရ၏။

သာရိပုၾတာ ဤသိကၡာပုဒ္ငါးမ်ဳိးတို႔၌ေစာင့္ေရွာက္မႈရွိ၍ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ မွီကုန္ေသာ ယခု ဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းေလးပါးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္း မၿငဳိျငင္ မပင္ပန္းဘဲ ရေသာ အဝတ္ျဖဴဝတ္သူလူတစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သိကုန္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ ေျပာၾကားလိုခဲ့ေသာ္ ”ငါသည္ ငရဲ၌ ျဖစ္မႈတိရ စၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္မႈ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္မႈ အပါယ္ဒုဂၢတိသို႔ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္မႈကုန္ဆံုးၿပီ၊ ငါသည္ေသာတာပန္ျဖစ္၏၊ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ျခင္းသေဘာမရွိ၊ ဂတိျမဲ၏၊ အထက္မဂ္ဖိုလ္သာလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏”ဟု မိမိသည္ပင္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ေျပာၾကားရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပညာရွိသည္ ငရဲတို႔၌ ေဘးကို ျမင္၍ မေကာင္းမႈတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏၊ အရိယာတို႔၏တရား (ငါးပါးသီလ) ကို ေဆာက္တည္၍ (မေကာင္းမႈတို႔ကို) ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။ (သီလေဆာက္တည္မည္ဟူေသာ) လံု႔လ ထင္ရွားရွိခဲ့ေသာ္ သက္ရွိသတၱဝါတို႔ကို မညႇဥ္းဆဲရာ၊ သိလ်က္မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကိုလည္း မေျပာရာ၊ မေပး သည္ကိုလည္း မသံုးသပ္ရာ၊ အရိယာတပည့္သည္မိမိမယားတို႔ျဖင့္သာ ေရာင့္ရဲဲ၍ သူတစ္ပါးမယားကို ေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏၊ စိတ္ကိုေတြေဝေစတတ္ေသာ ေမရယငါးပါး သုရာငါးပါးကို မေသာက္ရာ။ ျမတ္စြာဘုရားကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ရာ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း အဖန္တလဲလဲ ၾကံစည္ရာ၏၊ ဆင္းရဲမႈမရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ ထို (ျဗဟၼစိုရ္ တရား ေလးပါးႏွင့္ယွဥ္ေသာ) စိတ္ကို ျဗဟၼာ့ဘံုအက်ဳိးငွါပြါးမ်ားရာ၏။ လွဴဖြယ္ဝတၳဳ ထင္ရွားရွိလတ္ေသာ္ ေကာင္းမႈကို အလိုရွိ၍ ရွာမွီးသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၌ ေရွးဦးေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ ျပန္႔ေျပာ၏။ သာရိပုၾတာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို စင္စစ္ ငါေဟာၾကားေပးအံ့၊ ငါ၏ စကားကို ေကာင္းစြာနာယူေလာ့၊ အဆင္းတူျဖစ္သည့္ ႏြားနက္ ႏြားျဖဴ ႏြားနီ ႏြားျပာ ႏြားစိမ္း ႏြားက်ားခိုျပာေရာင္ႏြားတို႔တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ ႏြားလားသည္ ယဥ္ေက်း၏၊ ဝန္ကို ေဆာင္ႏိုင္၏၊ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ ေျဖာင့္မတ္လ်င္ျမန္စြာ သြား၏၊ ထိုႏြားလားကိုသာလွ်င္ ဝန္ေဆာင္ ခိုင္းကုန္၏၊ ထိုႏြားလား၏အဆင္းကိုမူကား မစူးစမ္း မဆင္ျခင္ကုန္။ ဤအတူသာလွ်င္ မင္းမ်ဳိး ပုဏၰားမ်ဳိးကုန္သည္မ်ဳိး ဆင္းရဲမ်ဳိး ဒြန္းစ႑ားမ်ဳိး ပန္းမွဳိက္သြန္မ်ဳိးဟူေသာမည္သည့္ အမ်ဳိးအႏြယ္၌ မဆိုျဖစ္သည့္ လူတို႔တြင္ အၾကင္သူသည္ ယဥ္ေက်း၏၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ရွိ၏၊ တရား၌ တည္၏၊ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ မွန္ေသာစကားကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ (မေကာင္းမႈမွ) ရွက္စိတ္ရွိ၏၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ေသျခင္းသေဘာကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ အလံုးစံုႏွင့္ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္၏၊ (ခႏၶာ) ဝန္ကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ မယွဥ္၊ ျပဳဖြယ္ကိုလည္း ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ အာသေဝါကင္း၏၊ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔၏ တစ္ဖက္ကမ္း သို႔ ေရာက္ၿပီးျဖစ္၏၊ (တဏွာဒိ႒ိအားျဖင့္) တစ္စံုတစ္ရာအာ႐ံုကို မစဲြယူမူ၍ ၿငိမ္းေအး၏၊ ကိေလသာျမဴကင္းေသာလယ္ယာေျမေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၌ ေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ ျပန္႔ေျပာ၏။ မသိ မလိမၼာ ပညာမရွိ အၾကားအျမင္ နည္းပါးကုန္ေသာ လူမိုက္တို႔သည္ကား (ဤသာသနာေတာ္မွ) အပ၌ အလွဴတို႔ကို ေပးလွဴကုန္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မဆည္းကပ္ကုန္။ အၾကင္သူတို႔သည္လည္း ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ ပညာရွိသူေတာ္ ေကာင္းတို႔ကိုမွီဝဲဆည္းကပ္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔၏ သဒၶါတရားသည္ကား ျမတ္စြာဘုရား၌ အျမစ္သဖြယ္ျဖစ္၍ တည္၏။ ထိုပညာရွိတို႔သည္ နတ္ျပည္သို႔လည္း လားကုန္၏၊ ဤလူ႔ျပည္၌ မူလည္း အမ်ဳိးျမတ္၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ အစဥ္သျဖင့္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။