အန ၅.၁၉၆: မဟာသုပိနသုတ္

၁၉၆။ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ ကပင္အိပ္မက္ႀကီးငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚကုန္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္ ဤေျမႀကီးသည္ ျမတ္ေသာ အိပ္ရာ ျဖစ္၏၊ ဟိမဝႏၲာေတာင္မင္းသည္ ေခါင္းအံုး ျဖစ္၏၊ အေရွ႕သမုဒၵရာ၌ လက္ဝဲလက္ကို တင္ထား၏၊ အေနာက္သမုဒၵရာ၌ လက္ယာလက္ကို တင္ထား၏၊ ေတာင္သမုဒၵရာ၌ ေျခေတာ္အစံုကို တင္ထား၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္ဤပဌမအိပ္မက္ႀကီးသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏။ ႎရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအားသစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္း ျဖစ္စဥ္ကပင္ တိရိယမည္ေသာ ျမက္မ်ဳိးသည္ခ်က္မွ အထက္သို႔ တက္ၿပီးလွ်င္ ေကာင္းကင္သို႔ ထိ၍ တည္၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္ဤဒုတိယအိပ္မက္ႀကီးသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏။ ႎရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအားသစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရား အေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္ မည္းနက္ေသာ ဦးေခါင္းရွိသည့္ပိုးေကာင္အျဖဴတို႔သည္ ေျခတို႔မွ တက္၍ ပုဆစ္ ဒူးဝန္းတိုင္ေအာင္ ဖံုးလႊမ္းကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ့သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္ဤတတိယအိပ္မက္ႀကီးသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏။ ႎရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအားသစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္း ျဖစ္စဥ္ကပင္ အဆင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္ငွက္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔မွ လာ၍ ေျခရင္း၌ က်ၿပီးလွ်င္ အားလံုး အျဖဴခ်ည္းတို႔သာျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္ဤစတုတၳအိပ္မက္ႀကီးသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏။ ႎရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအားသစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရား အေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္ ႀကီးစြာေသာ မစင္ေတာင္၏အဆင့္ဆင့္၌ မစင္ျဖင့္ မလိမ္းက်ံဘဲ စၾကံသြားရ၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္ဤပၪၥမအိပ္မက္ႀကီးသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏။ ႎရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကိုမသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္ ဤ မဟာပထဝီေျမႀကီးသည္ ျမတ္ေသာ အိပ္ရာျဖစ္၏၊ ဤဟိမဝႏၲာေတာင္မင္းသည္ ေခါင္းအံုးျဖစ္၏၊ အေရွ႕ သမုဒၵရာ၌ လက္ဝဲလက္ကို တင္ထား၏၊ အေနာက္သမုဒၵရာ၌ လက္ယာလက္ကို တင္ထား၏၊ ေတာင္ သမုဒၵရာ၌ ေျခေတာ္အစံုကို တင္ထား၏ဟုထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာေသာ ဤပဌမအိပ္မက္ႀကီးသည္ အတု မရွိေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍သိေတာ္မူရန္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္တိရိယမည္ေသာ ျမက္မ်ဳိးသည္ ခ်က္မွ အထက္သို႔ တက္ၿပီးလွ်င္ ေကာင္းကင္သို႔ ထိ၍ တည္၏ဟုထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာေသာ ဤဒုတိယအိပ္မက္ႀကီးသည္ လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္တိုင္ေအာင္ ေကာင္းစြာ ျပအပ္ေသာ ျမတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိရန္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္မည္းနက္ေသာ ဦးေခါင္းရွိသည့္ ပိုးေကာင္အျဖဴတို႔သည္ ေျခတို႔မွ တက္၍ ပုဆစ္ဒူးဝန္းတိုင္ေအာင္ဖံုးလႊမ္းကုန္၏ဟု ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာေသာ ဤတတိယအိပ္မက္ႀကီးသည္ ျဖဴေသာအဝတ္ကိုဝတ္ကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း၏ ျမတ္စြာဘုရားအား အသက္ထက္ဆံုးဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ျခင္းကို ထိုးထြင္း၍ သိရန္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္အဆင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္ ငွက္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔မွ လာ၍ ေျခရင္း၌ က်ၿပီးလွ်င္အားလံုးအျဖဴခ်ည္းတို႔သာ ျဖစ္ကုန္၏ဟူေသာ ဤစတုတၳအိပ္မက္ႀကီးသည္ မင္းမ်ဳိး ပုဏၰားမ်ဳိးကုန္သည္မ်ဳိး သူဆင္းရဲမ်ဳိးဟူကုန္ေသာ ဤအမ်ဳိးေလးပါးတို႔၏ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ လူ႔ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ အတုမရွိေသာ အရဟတၱဖိုလ္အား မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကသည္ကို ထိုးထြင္း၍့သိရန္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္ႀကီးစြာေသာ မစင္ေတာင္၏ အဆင့္ဆင့္၌ မစင္ျဖင့္ မလိမ္းက်ံဘဲ စၾကံ ႂကြသြားရ၏ဟူေသာ ဤပၪၥမအိပ္မက္ႀကီးသည္ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ကို ရေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထိုပစၥည္းေလးပါးကို မမက္ေမာ မေတြေဝ တဏွာျဖင့္ မလႊမ္းမိုးဘဲအျပစ္ကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို သိလ်က္ သံုးေဆာင္ျခင္းကို ထိုးထြင္း၍ သိရန္ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား သစၥာေလးပါးတရားကို မသိေသးမီ ဘုရားအေလာင္းျဖစ္စဥ္ကပင္ဤအိပ္မက္ႀကီးငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။