အန ၅.၁၉၈: ဝါစာသုတ္

၁၉၈။ ရဟန္းတို႔ အဂၤါ ငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စကားသည္ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္သည္ မည္၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္သည္ မမည္၊ အျပစ္လည္း မရွိ၊ ပညာရွိတို႔လည္း မကဲ့ရဲ႔အပ္။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

အခါကာလအားေလ်ာ္စြာ ေျပာဆိုအပ္သည္လည္းျဖစ္၏။

မွန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုအပ္သည္လည္း ျဖစ္၏။

သိမ္ေမြ႕ေသာ စကားကို ေျပာဆိုအပ္သည္လည္း ျဖစ္၏။

အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ စပ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုအပ္သည္လည္း ျဖစ္၏။

ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုအပ္သည္လည္း ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စကားသည္ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္သည္ မည္၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္သည္ မမည္၊ အျပစ္လည္း မရွိ၊ ပညာရွိတို႔လည္း မကဲ့ရဲ႔အပ္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။