အန ၅.၂၀၀: နိႆာရဏီယသုတ္

၂ဝဝ။ ရဟန္းတို႔ ထြက္ေျမာက္ရာ ‘နိႆရဏ’ ဓာတ္တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ကာမဂုဏ္ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းအား ကာမဂုဏ္တို႔၌ စိတ္မေျပးဝင္၊ မၾကည္လင္၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ လြတ္လြတ္ မဝင္၊ (ကာမဂုဏ္မွ) ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (အသုဘ စ်ာန္) ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းအားမူ (အသုဘစ်ာန္) ေနကၡမၼဓာတ္၌ စိတ္ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ရပ္တည္ႏိုင္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏၊ ထိုရဟန္း၏ ထိုစ်ာန္စိတ္သည္ (အာ႐ံုသို႔) ေကာင္းစြာေရာက္၏၊ ေကာင္းစြာ ပြါးေစ၏၊ ကာမဂုဏ္မွ ေကာင္းစြာ ထေျမာက္၏၊ ေကာင္းစြာ ကြၽတ္လြတ္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ကင္းကြာ၏၊ ကာမဂုဏ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းပူပန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔မွ ထိုရဟန္းသည္ လြတ္ကင္း၏၊ ထိုရဟန္းသည္ေဝဒနာကို မခံစားရ။ ဤသည္ (အသုဘပဌမစ်ာန္) ကို ကာမဂုဏ္တို႔၏ ထြက္ေျမာက္ရာဟူ၍ေဟာၾကားအပ္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းအား ဗ်ာပါဒ၌ စိတ္မေျပးဝင္၊ မၾကည္လင္၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ လြတ္လြတ္ မဝင္၊ ဗ်ာပါဒ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ေမတၱာကိုႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းအားမူ ဗ်ာပါဒ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေမတၱာ၌ စိတ္ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ရပ္တည္ႏိုင္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏၊ ထိုရဟန္း၏ ထိုေမတၱာစိတ္သည္ (အာ႐ံုသို႔) ေကာင္းစြာ ေရာက္၏၊ ေကာင္းစြာ ပြါးေစ၏၊ ဗ်ာပါဒမွ ေကာင္းစြာ ထေျမာက္၏၊ ေကာင္းစြာ ကြၽတ္လြတ္၏၊ ဗ်ာပါဒႏွင့္ကင္းကြာ၏၊ ဗ်ာပါဒဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ပူပန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔မွ ထိုရဟန္းသည္ လြတ္ကင္း၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ေဝဒနာကိုမခံစားရ။ ဤသည္ (ေမတၱာစ်ာန္) ကို ဗ်ာပါဒ၏ ထြက္ေျမာက္ရာဟူ၍ ေဟာၾကားအပ္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ညႇဥ္းဆဲမႈ ‘ဝိဟႎ သ’ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းအား ဝိဟႎ သ၌ စိတ္မေျပးဝင္၊ မၾကည္လင္၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ လြတ္လြတ္ မဝင္၊ ဝိဟႎ သ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာမညႇဥ္းဆဲမႈ ‘အဝိဟႎ သ က႐ုဏာစ်ာန္’ ကို ႏွလံုးသြင္းေသာရဟန္းအားမူ အဝိဟႎ သ၌ စိတ္ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ရပ္တည္ႏိုင္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏၊ ထိုရဟန္း၏ ထိုက႐ုဏာစိတ္သည္ (အာ႐ံုသို႔) ေကာင္းစြာ ေရာက္၏၊ ေကာင္းစြာ ပြါးေစ၏၊ ညႇဥ္းဆဲမႈ ‘ဝိဟႎ သ’မွ ေကာင္းစြာ ထေျမာက္၏၊ ေကာင္းစြာ ကြၽတ္ လြတ္၏၊ ညႇဥ္းဆဲမႈ ‘ဝိဟႎ သ’ ႏွင့္ ကင္းကြာ၏၊ ဝိဟႎ သဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ပူပန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔မွ ထိုရဟန္းသည္လြတ္ကင္း၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ေဝဒနာကို မခံစားရ။ ဤသည္ (က႐ုဏာစ်ာန္) ကို ဝိဟႎ သ၏ထြက္ေျမာက္ရာဟူ၍ ေဟာၾကားအပ္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ကသိုဏ္း႐ုပ္ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းအား ကသိုဏ္း႐ုပ္၌ စိတ္မေျပးဝင္၊ မၾကည္လင္၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ လြတ္လြတ္မဝင္၊ အ႐ူပစ်ာန္ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းအားမူ အ႐ူပစ်ာန္၌ စိတ္ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ရပ္တည္ႏိုင္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏၊ ထိုရဟန္း၏ထိုအ႐ူပစ်ာန္စိတ္သည္ (အာ႐ံုသို႔) ေကာင္းစြာ ေရာက္၏၊ ေကာင္းစြာ ပြါးေစ၏၊ ကသိုဏ္း႐ုပ္မွေကာင္းစြာ ထေျမာက္၏၊ ေကာင္းစြာ ကြၽတ္လြတ္၏၊ ကသိုဏ္း႐ုပ္ႏွင့္ ကင္းကြာ၏၊ ႐ုပ္ဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ပူပန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔မွထိုရဟန္းသည္ လြတ္ကင္း၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ေဝဒနာကို မခံစားရ။ ဤသည္ (အ႐ူပစ်ာန္) ကို ႐ုပ္၏ထြက္ေျမာက္ရာဟူ၍ ေဟာၾကားအပ္၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ထင္ရွားရွိေသာ ခႏၶာငါးပါး ‘သကၠာယ’ ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းအား သကၠာယ၌ စိတ္မေျပးဝင္၊ မၾကည္လင္၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ လြတ္လြတ္မဝင္၊ သကၠာယ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းအားမူ သကၠာယခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း၌ စိတ္ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ရပ္တည္ႏိုင္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏၊ ထိုရဟန္း၏ ထိုအရဟတၱဖိုလ္စိတ္သည္ (အာ႐ံုသို႔) ေကာင္းစြာ ေရာက္၏၊ ေကာင္းစြာ ပြါးေစ၏၊ သကၠာယမွ ေကာင္းစြာ ထေျမာက္၏၊ ေကာင္းစြာ ကြၽတ္လြတ္၏၊ သကၠာယႏွင့္ ကင္းကြာ၏၊ သကၠာယဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရျဲခင္း ပူပန္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔မွ ထိုရဟန္းသည္ လြတ္ကင္း၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ေဝဒနာကိုမခံစားရ။ ဤသည္ (အရဟတၱဖိုလ္သမာပတ္) ကို သကၠာယ၏ ထြက္ေျမာက္ရာဟူ၍ ေဟာၾကားအပ္၏။ (၅)

ထိုရဟန္းအား ကာမဂုဏ္၌ ႏွစ္သက္မႈသည္လည္း မကိန္းေအာင္း၊ ဗ်ာပါဒ၌ ႏွစ္သက္မႈသည္လည္းမကိန္းေအာင္း၊ ဝိဟႎ သ၌ ႏွစ္သက္မႈသည္လည္း မကိန္းေအာင္း၊ ႐ုပ္၌ ႏွစ္သက္မႈသည္လည္းမကိန္းေအာင္း၊ သကၠာယ၌ ႏွစ္သက္မႈသည္လည္း မကိန္းေအာင္း၊ ထိုရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္၌ ႏွစ္သက္မႈ၏လည္း မကိန္းေအာင္းေသာေၾကာင့့္, ဗ်ာပါဒ၌ ႏွစ္သက္မႈ၏လည္း မကိန္းေအာင္းေသာေၾကာင့့္,ဝိဟႎ သ၌ ႏွစ္သက္မႈ၏လည္း မကိန္းေအာင္းေသာေၾကာင့့္, ႐ုပ္၌ ႏွစ္သက္မႈ၏လည္း မကိန္းေအာင္းေသာေၾကာင့့္, သကၠာယ၌ ႏွစ္သက္မႈ၏လည္း မကိန္းေအာင္းေသာေၾကာင့္ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို-

အႏုသယမကိန္းေသာ ရဟန္း၊ တဏွာျပတ္ၿပီးေသာ ရဟန္း၊ သံေယာဇဥ္လြန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၊ ေကာင္းစြာ မာနကို ႏုတ္ပယ္ၿပီးေသာေၾကာင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳၿပီးေသာ ရဟန္းဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထြက္ေျမာက္ရာ ‘နိႆရဏ’ ဓာတ္တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ငါးခုေျမာက္ ျဗာဟၼဏဝဂ္ ၿပီး၏။

စတုတၳ သုတ္ငါးဆယ္ ၿပီး၏။