အန ၅.၂၀၂: ဓမၼႆဝနသုတ္

၂ဝ၂။ ရဟန္းတို႔ တရားနာျခင္း၌ အာနိသင္တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

မၾကားဖူးသည္ကို ၾကားနာရ၏။

ၾကားဖူးသည္ကို ျဖဴစင္ေစ၏။

ယံုမွားမႈကို ကူးေျမာက္ႏိုင္၏။

အယူကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ျပဳႏိုင္၏။

ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏။

ရဟန္းတို႔ တရားနာျခင္း၌ အာနိသင္တို႔သည္ ဤ ငါးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။